Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
ABC własnego biznesu Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.
Akademia lokalna CISCO Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy umiejętności potrzebnych do projektowania, budowania oraz utrzymania małych i średnich rozmiarów sieci. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną m.in. z: Modelem OSI i standardami przemysłowymi; topologią sieci; opisami różnych klas adresów IP; teorią przełączenia sieci LAN; protokołem Novell IPX; technologią WAN, PPP, Frame Relay, ISDN.
Aktywizacja społeczno - zawodowa Słuchacze nabędą m.in. umięjętności związane z likwidacją barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się szukać ofert pracy, a także radzenia sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Aktywny na rynku pracy Kurs ten jest organizowany dla osób bezrobotnych kierowanych przez rejonowe biura pracy lub inne instytucje. Kursanci zdobędą umiejętności z zakresu: pisania CV, podania, listu motywacyjnego i odpowiedzi na oferty pracodawców. Poznają również analizę ogłoszeń prasowych oraz zasady przygotowania się do rozmowy w sprawie pracy.
Akwizytor Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotycząnych m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.
Animator czasu wolnego Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Aranżacja witryn sklepowych Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu aranżacji witryn sklepowych oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i stylizowania witryn o różnym przeznaczeniu.
Archiwista zakładowy Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy, a w szczególności:
- przyjmowania akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania;
- przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
Arsenał skutecznego lidera czyli jak rozwijać swoje umiejetności przywódcze? Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem/działem pracowników. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z motywacją pracownika, działaniami w sytuacji zmiany oraz dostarczają szereg umiejętności dotyczących automotywacji lidera. Uczestnicy dowiedzą się jakie systemy zarządzania stosować, aby pracownicy byli efektywni i skuteczni oraz nauczą się jak skutecznie i trwale rozwijać swoje umiejętności przywódcze.
Artystyczne szycie firan Uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania materiałów, z których szyje się firany, umiejętność zaprojektowania oraz artystycznego uszycia firan.