Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
ABC własnego biznesu Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.
Akademia CISCO - administrowanie sieciami komputerowymi Akademia Cisco to kompleksowy system nauczania pozwalający na uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. Program szkolenia jest opracowany prze Cisco Systems - największe przedsiębiorstwo informatyczne branży sieciowej na świecie. W ramach szkolenia uczestnik pozna m.in. technologię i protokoły sieciowe, sieci lokalne LAN i rozległe WAN, modele sieci OSI i TCP/IP, urządzenia sieciowe: routery, przełączniki, adresowanie i architekturę sieci, protokołyIPv4 i IPv6, tajniki routing statyczny, dynamiczny, protokoły routingu, architekturę i działanie sieci lokalnej w ramach specjalizacji Switching.

Program kursu jest podzielony na trzy semestry. Istnieje możliwość przystąpienia do każdego z nich osobno lub w pakiecie.
Aktywizacja społeczno - zawodowa Słuchacze nabędą m.in. umięjętności związane z likwidacją barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się szukać ofert pracy, a także radzenia sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Akwizytor Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotycząnych m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.
Animator czasu wolnego Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Aranżacja witryn sklepowych Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu aranżacji witryn sklepowych oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i stylizowania witryn o różnym przeznaczeniu.
Archiwista zakładowy Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy, a w szczególności:
- przyjmowania akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania;
- przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
Arsenał skutecznego lidera czyli jak rozwijać swoje umiejetności przywódcze? Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem/działem pracowników. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z motywacją pracownika, działaniami w sytuacji zmiany oraz dostarczają szereg umiejętności dotyczących automotywacji lidera. Uczestnicy dowiedzą się jakie systemy zarządzania stosować, aby pracownicy byli efektywni i skuteczni oraz nauczą się jak skutecznie i trwale rozwijać swoje umiejętności przywódcze.
Artystyczne szycie firan Uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania materiałów, z których szyje się firany, umiejętność zaprojektowania oraz artystycznego uszycia firan.
Asertywna komunikacja w biznesie Zapoznanie uczestników z takim ujęciem asertywności, który ma wpływ na ich skuteczność komunikacyjną, a także przedstawienie asertywności jako umiejętności pomagającej budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości, gotowości do współpracy z poszanowaniem praw swoich i innych ludzi.