Opis kształcenia w poszczególnych zawodach

Spis zawodów

Obszar administracyjno-usługowy (AU) - Przejdź do tego obszaru

 1. Technik handlowiec - symbol cyfrowy zawodu 522305
 2. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - symbol cyfrowy zawodu 311943
 3. Technik lotniskowych służb operacyjnych - symbol cyfrowy zawodu 315406
 4. Magazynier-logistyk - symbol cyfrowy zawodu 432106
 5. Technik przemysłu mody - symbol cyfrowy zawodu 311941
 6. Technik administracji - symbol cyfrowy zawodu 334306
 7. Technik eksploatacji portów i terminali - symbol cyfrowy zawodu 333106
 8. Technik fotografii i multimediów - symbol cyfrowy zawodu 343105
 9. Technik spedytor - symbol cyfrowy zawodu 333108
 10. Fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101
 11. Technik usług fryzjerskich - symbol cyfrowy zawodu 514105
 12. Sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301
 13. Technik logistyk - symbol cyfrowy zawodu 333107
 14. Technik usług kosmetycznych - symbol cyfrowy zawodu 514207

Obszar budowlany (BD) - Przejdź do tego obszaru

 1. Technik budowy dróg - symbol cyfrowy zawodu 311216
 2. Technik gazownictwa - symbol cyfrowy zawodu 311913
 3. Murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204
 4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905

Obszar elektryczno-elektroniczny (EE) - Przejdź do tego obszaru

 1. Technik awionik - symbol cyfrowy zawodu 315316
 2. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - symbol cyfrowy zawodu 311412
 3. Technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203
 4. Technik teleinformatyk - symbol cyfrowy zawodu 351103
 5. Technik mechatronik - symbol cyfrowy zawodu 311410

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG) - Przejdź do tego obszaru

 1. Technik mechanik - symbol cyfrowy zawodu 311504
 2. Lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201
 3. Monter systemów rurociągowych - symbol cyfrowy zawodu 712613
 4. Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307
 5. Ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204

Obszar medyczno-społeczny (MS) - Przejdź do tego obszaru

 1. Sterylizacja medyczna - symbol cyfrowy zawodu 321104
 2. Technik masażysta - symbol cyfrowy zawodu 325402
 3. Technik BHP - symbol cyfrowy zawodu 325509
 4. Terapeuta zajęciowy - symbol cyfrowy zawodu 325907
 5. Technik ochrony fizycznej osób i mienia - symbol cyfrowy zawodu 541315
 6. Opiekun medyczny - symbol cyfrowy zawodu 532102

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL) - Przejdź do tego obszaru

 1. Florysta - symbol cyfrowy zawodu 343203

Obszar turystyczno-gastronomiczny (TG) - Przejdź do tego obszaru

 1. Technik obsługi turystycznej - symbol cyfrowy zawodu 422103
 2. Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol cyfrowy zawodu 343404
 3. Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001
 4. Technik hotelarstwa - symbol cyfrowy zawodu 422402

Obszar administracyjno-usługowy (AU)

Technik handlowiec - symbol cyfrowy zawodu 522305

Kwalifikacje: AU.20. Prowadzenie sprzedaży, AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Obecnie nie prowadzimy tego kierunku w żadnym z naszych Zespołów Szkół.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna  i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Możliwość zatrudnienia:

 • Merchandiser.
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia.
 • Referent/asystent ds. sprzedaży.
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta.
 • Kupiec.
 • Akwizytor.
 • Specjalista ds. zaopatrzenia.
 • Specjalista ds. sprzedaży.
 • Specjalista ds. obsługi klienta.
 • Zastępca kierownika działu handlowego.
 • Kierownik działu handlowego.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - symbol cyfrowy zawodu 311943

Kwalifikacje: AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych, AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
4) obróbki druków cyfrowych;
5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
6) obróbki przestrzennych druków 3D.

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy poligraficzne,
 • agencje reklamowe,
 • studia graficzne,
 • wydawnictwa,
 • firmy zajmujące się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw.

Technik lotniskowych służb operacyjnych - symbol cyfrowy zawodu 315406

Kwalifikacje: AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego, AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
2) monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
3) prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym;
4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
5) współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Możliwości zatrudnienia:

 • porty lotnicze,
 • linie lotnicze,
 • ośrodki szkolenia lotniczego,
 • organizacje zarządzające ciągłą zdatnością do lotów,
 • agencje obsługi naziemnej statków powietrznych,
 • lotnicze ośrodki naukowo-badawcze.

Magazynier-logistyk - symbol cyfrowy zawodu 432106

Kwalifikacja: AU.22. Obsługa magazynów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Możliwości zatrudnienia:

 • magazyny;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk.

Technik przemysłu mody - symbol cyfrowy zawodu 311941

Kwalifikacje: AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych, AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania wyrobów odzieżowych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
3) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
4) wytwarzania wyrobów odzieżowych;
5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
6) prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakłady odzieżowe
 • zakłady usługowe – krawiectwo miarowe,
 • pogotowie krawieckie,
 • własna działalność usługowa,
 • organizacja pokazów, targów i wystaw odzieżowych.

Technik administracji - symbol cyfrowy zawodu 334306

Kwalifikacja: AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
2) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
3) prowadzenia postępowania administracyjnego.

Możliwości zatrudnienia:

 • urzędy państwowe i samorządowe,
 • prywatne biura,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne,
 • szkoły, przedszkola i inne jednostki podległe.

Technik eksploatacji portów i terminali - symbol cyfrowy zawodu 333106

Kwalifikacje: AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach, AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
2) organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
3) organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Możliwości zatrudnienia:

 • porty,
 • terminale,
 • centra logistyczne, zaopatrzeniowych,
 • centra dystrybucyjne,
 • centra magazynowe,
 • przedsiębiorstwa transportowe i produkcyjne

Technik fotografii i multimediów - symbol cyfrowy zawodu 343105

Kwalifikacje: AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu;
4) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych;
5) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w laboratoriach fotograficznych,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle optoelektronicznym
 • telewizji i wytwórniach filmowych.

Technik spedytor - symbol cyfrowy zawodu 333108

Kwalifikacja: AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy transportowe,
 • firmy spedycyjne,
 • firmy kurierskie,
 • urzędy pocztowe,
 • przedsiębiorstwa zajmujących się importem i eksportem,
 • agencje celne,
 • firmy świadczących usługi transportowe.

Fryzjer - symbol cyfrowy zawodu 514101

Kwalifikacja: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 3. wykonywania strzyżenia włosów
 4. wykonywania stylizacji fryzur

Możliwość zatrudnienia:

 • pracownie i zakłady fryzjerskie;
 • własna działalności gospodarcza.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.26. Projektowanie fryzur może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik usług fryzjerskich.

Technik usług fryzjerskich - symbol cyfrowy zawodu 514105

Kwalifikacje: AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, AU.26. Projektowanie fryzur

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur;
5) wykonywania projektów fryzur.

Możliwości zatrudnienia:

 • pracownie i zakłady fryzjerskie
 • własna działalności gospodarcza

Sprzedawca - symbol cyfrowy zawodu 522301

Kwalifikacja: AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Możliwości zatrudnienia:

 • sklepy,
 • hurtownie,
 • hipermarkety,
 • targowiska,
 • giełdy.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec.

Technik logistyk - symbol cyfrowy zawodu 333107

Kwalifikacje: AU.22. Obsługa magazynów, AU.32. Organizacja transportu

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 2. zarządzania zapasami
 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową
 4. zarządzania gospodarką odpadami
 5. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Możliwość zatrudnienia:

 • magazyny;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne.

Technik usług kosmetycznych - symbol cyfrowy zawodu 514207

Kwalifikacje: AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwości zatrudnienia:

 • w gabinetach odnowy biologicznej,
 • studiach wizażu i paznokci,
 • firmach kosmetycznych,
 • w gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Obszar budowlany (BD)

Technik budowy dróg - symbol cyfrowy zawodu 311216

Kwalifikacje: BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządzania kosztorysów robót drogowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • zarząd dróg,
 • przedsiębiorstwa robót drogowych i mostowych,
 • biurach projektowe dróg i mostów,
 • organa administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych,
 • w ramach własnej działalności.

Technik gazownictwa - symbol cyfrowy zawodu 311913

Kwalifikacje: BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci gazowych;
2) organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji gazowych;
3) organizowania prac związanych z eksploatacją sieci gazowych;
4) organizowania prac związanych z eksploatacją instalacji gazowych;
5) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci i instalacji gazowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się budową i eksploatacją sieci gazowych;
 • zakłady i firmy zajmujące się obsługą, naprawą i wymianą sieci gazowych,
 • punkty dystrybucji gazu,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się budową i eksploatacją instalacji gazowych;
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • administracje budynków mieszkalnych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Murarz-tynkarz - symbol cyfrowy zawodu 711204

Kwalifikacja: BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Możliwość zatrudnienia:

 • firmy budowlane
 • firmy remontowe
 • własna działalność gospodarcza

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - symbol cyfrowy zawodu 712905

Kwalifikacja: BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy budowlane wykonujące roboty wykończeniowe,
 • przedsiębiorstwa budowlane na stanowiskach prac: malarsko-tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych i suchej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi.
 • własna działalność gospodarczą.

Obszar elektryczno-elektroniczny (EE)

Technik awionik - symbol cyfrowy zawodu 315316

Kwalifikacja: EE.12. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania oceny technicznej statków powietrznych;
2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych;
3) wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakłady projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego,
 • serwisy lotnicze,
 • służby techniczne lotnictwa wojskowego,
 • organizacje obsługowe lotnictwa cywilnego,
 • porty lotnicze.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - symbol cyfrowy zawodu 311412

Kwalifikacje: EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
2) utrzymania w ruchu i konserwowania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
3) naprawy instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
4) montowania i uruchamiania pozabudynkowych sieci szerokopasmowych;
5) utrzymania w ruchu, konserwowania i naprawy pozabudynkowych sieci szerokopasmowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • firmy świadczące usługi telekomunikacyjne,
 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwach eksploatujące systemy teleinformatyczne,
 • operatorzy telewizji kablowych,
 • przedsiębiorstwa produkujące sprzęt stosowany przy sieciach szerokopasmowych.

Technik informatyk - symbol cyfrowy zawodu 351203

Kwalifikacje: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego ,
 • własna działalność usługowa,
 • działalność gospodarcza.

Technik teleinformatyk - symbol cyfrowy zawodu 351103

Kwalifikacje: EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych, EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Cele kształcenia: Absolwent kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
3) montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
4) instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
5) administrowania sieciami teleinformatycznymi

Możliwość zatrudnienia:

 • firmy projektujące i wdrażające nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmy montujące i sprzedające komputery;
 • organa administracji publicznej i przedsiębiorstwa eksploatujące systemy teleinformatyczne;
 • firmy świadczące usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;

Technik mechatronik - symbol cyfrowy zawodu 311410

Kwalifikacje: EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakładach przemysłowe, jako automatyk procesu produkcji,
 • firmy montujące i obsługujące instalacje inteligentne w firmach, instytucjach i gospodarstwach domowych,
 • firmy produkujące sprzęt elektroniczny np.: RTV i AGD,
 • zakłady serwisujące urządzenia elektroniczne codziennego użytku.

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG)

Technik mechanik - symbol cyfrowy zawodu 311504

Kwalifikacje: MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Obecnie nie prowadzimy tego kierunku w żadnym z naszych Zespołów Szkół.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

 

Możliwość zatrudnienia:

 • stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń
 • w stacjach obsługi pojazdów samochodowych
 • w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne
 • dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeń technicznych
 • oraz w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach
  i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Lakiernik - symbol cyfrowy zawodu 713201

Kwalifikacja: MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych;
3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Możliwości zatrudnienia:

 • hale fabryczne,
 • prywatne warsztaty lakiernictwa.

Monter systemów rurociągowych - symbol cyfrowy zawodu 712613

Kwalifikacja: MG.28. Montaż systemów rurociągowych

Absolwent kształcenia w zawodzie monter systemów rurociągowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania ręcznej i mechanicznej obróbki rur;
2) wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągowych;
3) wykonywania montażu systemów rurociągowych;
4) wykonywania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
5) wykonywania robót związanych konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją, montażem i eksploatacją rurociągów,
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
 • zakłady wodno-kanalizacyjne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307

Kwalifikacja: MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące procesy obróbki skrawaniem

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MG.19. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik.

Ślusarz - symbol cyfrowy zawodu 722204

Kwalifikacja: MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Możliwość zatrudnienia:

 • zakłady usługowe
 • firmy usługowe wyrobów artystycznych
 • zakłady przemysłowe
 • administracje domów mieszkalnych
 • przedsiębiorstwa branży metalowej zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych

Obszar medyczno-społeczny (MS)

Sterylizacja medyczna - symbol cyfrowy zawodu 321104

Kwalifikacja: MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji;
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • centralne sterylizatornie;
 • pracownie endoskopowe;
 • gabinety stomatologiczne;
 • gabinety kosmetyczne;
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym;
 • pracownie mikrobiologiczne,
 • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych.

Technik masażysta - symbol cyfrowy zawodu 325402

Kwalifikacja: MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakłady rehabilitacyjne,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • salony masażu,
 • kluby sportowe,
 • hotele i gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 • prywatna praktyka.

Technik BHP - symbol cyfrowy zawodu 325509

Kwalifikacja: MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien by przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
4) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa,
 • placówki szkoleniowe,
 • instytucje i organizacje prowadzące dział bezpieczeństwa i higieny pracy.

Terapeuta zajęciowy - symbol cyfrowy zawodu 325907

Kwalifikacja: MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Możliwości zatrudnienia:

 • szpitalach,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • organizacjach społecznych,
 • fundacjach,
 • hospicjach,
 • klubach seniora,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach integracyjnych (przedszkola, szkoły).

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - symbol cyfrowy zawodu 541315

Kwalifikacja: MS.03. Ochrona osób i mienia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
2) organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
3) organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;
4) organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • agencje ochrony osób i mienia,
 • przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia
 • banki, urzędy administracji publicznej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Opiekun medyczny - symbol cyfrowy zawodu 532102

Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent kształcenia w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Możliwości zatrudnienia:

 • zakłady rehabilitacyjne,
 • szpitale,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • sanatoria,
 • hospicja,
 • domy opieki
 • prywatna praktyka.

 

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL)

Florysta - symbol cyfrowy zawodu 343203

Kwalifikacja: RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Możliwości zatrudnienia:

 • kwiaciarnie
 • pracownie florystyczne
 • firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz
 • hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz
 • firmy zajmujące się obrotem hurtowym materiałów florystycznych

Obszar turystyczno-gastronomiczny (TG)

Technik obsługi turystycznej - symbol cyfrowy zawodu 422103

Kwalifikacje: TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji, TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży,
 • punkty informacji turystycznej,
 • przewodnik, pilot wycieczek,
 • urzędy administracji na stanowiskach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Technik obsługi turystycznej po potwierdzeniu kwalifikacji TG.12., TG.15. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik hotelarstwa.

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol cyfrowy zawodu 343404

Kwalifikacje: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów, TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

Kwalifikacja: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Możliwości zatrudnienia:

 • restauracje,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Technik hotelarstwa - symbol cyfrowy zawodu 422402

Kwalifikacje: TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji, TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Możliwości zatrudnienia:

 • hotele, motele, pensjonaty
 • kempingi, schroniska,
 • ośrodki wczasowe,
 • sanatoria,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia,
 • gospodarstwa agroturystyczne.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji TG.12., TG.13. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik obsługi turystycznej.

Pozostałe zawody

Plastyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie plastyk:

1) twórczo realizuje prace plastyczne, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu, wyraża własną osobowość artystyczną;
2) wykonuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności;
3) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności;
4) umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności;
7) stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych;
8) sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności;
9) dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze;
10) umiejętnie i racjonalnie organizuje własny warsztat pracy, analizuje swoje dokonania twórcze i warsztatowe oraz świadomie dokonuje zmian;
11) uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych;
12) podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach;
13) dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów;
14) na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie;
15) dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe;
16) zna podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności artystycznej;
17) wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem;
18) potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane.

Możliwości zatrudnienia:

 • wydawnictwa,
 • agencje reklamowe,
 • biura projektowe,
 • instytucje kultury i sztuki,
 • domy kultury,

Sekretarka medyczna

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sekretarka medyczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia sekretariatu szpitala, przychodni, firmy medycznej, gabinetu lekarskiego;
2) organizowania stanowiska pracy biurowej jednostki medycznej;
3) prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej;
4) posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi;
5) wydawania wyników badań;
6) sporządzania okresowych sprawozdań statystycznych;
7) udzielania informacji o świadczonych usługach medycznych,
8) archiwizowania dokumentacji medycznej;
9) przygotowywania danych do komputerowych baz i posługiwania się tymi bazami danych.

Możliwości zatrudnienia:

 • szpitale i kliniki
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety lekarskie,
 • laboratoria analityczne.