Komisja Kwalifikacyjna - egzaminy G1, G2, G3

Komisja Kwalifikacyjna nr 354 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza kwalifikacje na stanowisku DOZORU lub EKSPLOATACJI.

Szczegółowe informacje:

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 110,
tel. 32 603-77-55
e-mail:k.zawodny@zdz.katowice.pl

oraz wszystkie jednostki kształcenia kursowego.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont lub naprawa , montaż lub demontaż, prace kontrolno-pomiarowe

Zakres uprawnień:

G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne :

        1). Urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

       2). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

       3). Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;

       4). Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;

       5). Urządzenia elektrotermiczne;

       6). Urządzenia do elektrolizy;

       7). Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

       8). Elektryczna sieć trakcyjna;

       9). Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

       10). Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9.

G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pełny zakres):

  1). Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  2). Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;

  3). Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW,wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  4). Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW;

  5). Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;

  6). Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;

  7). Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

  8). Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej

 masie ponad 100 Mg;

  9). Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

  10). Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji

         wymienionych w pkt. 1 – 9.

G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (pełny zakres):

1). Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

  2). Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

  3). Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

  4). Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

  5). Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

  6). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

  7). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

  8). Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

  9). Turbiny gazowe

10). Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionychw pkt 1 – 9.

 

WARUNKI przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Złożenie wypełnionego Wniosku o przeprowadzenie egzaminu w formie papierowej lub przesłanie skanu wypełnionego Wniosku na adres poczty elektronicznej wybranego ośrodka ZDZ Katowice lub na adres: k.zawodny@zdz.katowice.pl
  2. Dołączenie do Wniosku kserokopii/skanu dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci tj. jednego z nw. dokumentów:

- świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

- świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

- certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 Ponadto oferujemy przeprowadzenie kursów w ww. specjalnościach. Dla osób odnawiających ważność świadectwa kwalifikacyjnego po upływie 5 lat, proponujemy nieobligatoryjny udział w krótkim seminarium w celu aktualizacji wiedzy.

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są zarówno w formie tradycyjnej w ośrodkach ZDZ Katowice lub w miejscu wskzanym przez  Zleceniodawców,  jak również ZDALNIE poprzez komunikatory internetowe.

Aktualna opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 424,20 zł. (brutto).

Przewodniczący Komisji - inż. Maciej Trząski

Pliki do pobrania