Historia Zakładu

Poniżej prezentujemy skrót historii najważniejszych wydarzeń Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:

 • 20 grudnia 1926 r.
  powołanie Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego z ukierunkowaniem działalności na kształcenie zawodowe kadr rzemieślniczych
 • wrzesień 1939 r. - listopad 1945 r.
  przerwa w działalności Instytutu spowodowana II wojną światową; zniszczona została dokumentacja działalności Instytutu, a jego mienie rozgrabione przez okupanta
 • 10 grudnia 1945 r.
  reaktywowanie działalności Instytutu z inicjatywy Izby Rzemieślniczej w Katowicach i Śląsko-Dąbrowskiego Kuratorium Szkolnego
 • 2 maja 1948 r.
  zmiana nazwy Instytutu na "Zakład Doskonalenia Rzemiosła", rozszerzenie działalności o doskonalenie kadr robotniczych dla potrzeb przemysłu, budownictwa i innych działów gospodarki
 • 1950 r.
  rozpoczęcie działalności szkoleniowo-produkcyjnej i usługowej oraz praktycznego szkolenia zawodowego młodzieży i dorosłych we własnej bazie warsztatowej
 • 1953 r.
  oddanie do użytku siedziby Zakładu w Katowicach przy ul. Krasińskiego 2
 • 1955 r.
  rozpoczęcie szkolenia kierowców pojazdów mechanicznych (zawodowych i amatorów)
 • 1 października 1959 r.
  uruchomienie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla pracujących
 • 1960 r.
  uruchomienie Zasadniczych Szkół Zawodowych dla młodzieży
 • 28 kwietnia 1962 r.
  zmiana statutu i nazwy na "Zakład Doskonalenia Zawodowego". Główne zadanie to kształcenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
 • 1962 r.
  zakup nieruchomości w Chorzowie, ul. Hajducka 21
 • 1964 r.
  oddanie do użytku budynku dydaktyczno-warsztatowego przy ul. Jacka w Katowicach
 • 1966 r.
  pozyskanie, w wyniku współudziału w rozbudowie szkoły podstawowej nr 14, pomieszczeń dydaktycznych przy ul. Granicznej w Katowicach
 • 1968 r.
  oddanie do użytku obiektów szkolno-warsztatowych w Żarkach
 • 14 maja 1970 r.
  zmiana nazwy Zakładu na "Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego"
 • grudzień 1970 r.
  przekazanie do użytku obiektów szkoły i Warsztatu Szkoleniowego w Tychach
 • 1975 r.
  zwycięstwo w konkursie "Najlepszy z 17" na najlepszy ZDZ w Polsce i zdobycie sztandaru Zarządu Głównego ZZDZ.
 • 4 maja 1976 r.
  nadanie Zakładowi Złotej Odznaki "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego" uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 
 • 30 lipca 1976 r.
  podpisanie umowy z Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej o przyjęcie warsztatów szkolnych i kształcenie uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach w ramach eksperymentu organizacyjno-pedagogicznego 
 • 3 maja 1977 r.
  powrót do nazwy "Zakład Doskonalenia Zawodowego" (Uchwała Nr 4/77 Rady Zakładu)
 • lipiec 1977 r.
  pozyskanie budynku szkoleniowego w Bielsku-Białej
 • kwiecień 1978 r.
  zakup budynku w Andrychowie (Rynek)
 • grudzień 1980 r.
  przekazanie do użytku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem socjalnym w Tychach.
 • maj 1981r.
  zakup obiektu szkoleniowo-rekreacyjnego w Ustroniu.
 • 29 czerwca 1983 r.
  nadanie Zakładowi Złotej Odznaki "Za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego" postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie 
 • 20 grudnia 1983 r.
  przekazanie nowej hali "LUBLIN" w Żarkach
 • 1984 r.
  rozbudowa warsztatów szkoleniowych w Kętach
 • 25 września 1984 r.
  nadanie Zakładowi odznaki "Za Zasługi dla Województwa Bielskiego" postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej 
 • 1985 r.
  przekazanie nowej hali warsztatowej w Żywcu.
 • czerwiec 1986 r.
  1.000.000 absolwent kursów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; wspólna z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach konferencja pt.: "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w służbie gospodarki i kultury narodowej".
 • 8 listopada 1988 r.
  seminarium naukowe w Katowicach pt. "Szkoła przysposabiająca do zawodu i jej rola w przygotowaniu młodzieży do życia i pracy".
 • 15 grudnia 1988 r.
  zakup budynku w Lublińcu.
 • 1990 r.
  początek kształcenia i rekwalifikacji bezrobotnych
 • 18 kwietnia 1990 r.
  zmiana statusu prawnego Zakładu - przekształcenie Zakładu ze Stowarzyszenia osób prawnych na Stowarzyszenie osób fizycznych
 • październik 1990 r.
  Ogólnopolska Inauguracja Roku Oświatowego 1990/1991w Tychach. Z okazji 30-lecia Centralnej Komisji Spawalniczej odbyła się sesja popularno-naukowa "Kształcenie i egzaminowanie spawaczy - stan aktualny i perspektywy".
 • lipiec 1991r.
  zakończenie adaptacji i rozbudowy obiektów ROKZ w Lublińcu.
 • 28 sierpień 1991r.
  podpisanie porozumienia z Urzędem ds. Rynku Pracy "AMS" w Szwecji o pomocy i wzajemnej współpracy w dziedzinie polskiego rynku pracy, doposażenia Zakładu w sprzęt komputerowy
 • 19 listopada 1991r.
  utworzenie, wspólnie z Akademią Ekonomiczną i Wojewódzkim Biurem Pracy w Katowicach, Instytutu Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", którego zadaniem jest kształcenie w zakresie zakładania i działania małych i średnich podmiotów gospodarczych
 • grudzień 1991r.
  podpisanie umowy z wojewodami katowickim i bielskim o utworzeniu 4 Wojewódzkich Ośrodków Egzaminowania w Bielsku-Białej, Sosnowcu, Tychach i Katowicach, w których przeprowadza się egzaminy państwowe osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami; przekształcenie Zasadniczych Szkół Przyzakładowych ZDZ w publiczne szkoły zawodowe Zakładu
 • 1 października 1992 r.
  utworzono 2-letnie niepubliczne Policealne Studium Zawodowe z siedzibą w Katowicach o kierunkach: podstawy prawne i finansowe działalności firmy, informatyka oraz jego filię w Wadowicach-Gorzeniu. Dokonano likwidacji warsztatów szkoleniowych w Andrychowie, Mysłowicach i Katowicach.
 • styczeń 1993 r.
  utworzenie trzech Biur Pośrednictwa Pracy "Profesja" - w Katowicach , Tychach i Bielsku-Białej
 • kwiecień 1993 r.
  zawarcie umowy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej w zakresie kształcenia i przekwalifikowania bezrobotnych, pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego
 • 12 maja 1993 r.
  utworzenie pierwszej w województwie niepaństwowej wyższej szkoły - Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach; I rok studiów w dniu 4.10.93 na kierunku Zarządzanie i marketing zainaugurowało 130 studentów
 • wrzesień 1993 r.
  powołanie niepublicznych szkół zawodowych w: Bielsku-Białej, Andrychowie, Kętach i Żywcu, niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego w Ustroniu
 • listopad 1993 r.
  podpisanie porozumienia z firmą Knowledge-Gessellschaft fűr Wissentransfer GmbH w Getyndze o współpracy przy realizacji przedsięwzięć szkoleniowych we wspólnie utworzonych ośrodkach-centrach kształcenia. W wyniku porozumienia utworzono w lutym 1994 r. pierwszą w kraju "Firmę Symulacyjną" w Katowicach, a w październiku 1994r. w Bielsku-Białej, będącą nową formą kształcenia specjalistów menedżersko-administracyjnych i finansowych.
 • 1 września 1994 r.
  utworzenie niepublicznych Zasadniczych Szkół Zawodowych w Katowicach i Tychach, uzyskanie uprawnień szkół publicznych dla Zasadniczych Szkół Zawodowych: w Bielsku-Białej, Żywcu, Kętach i Andrychowie
 • 3 października 1994 r.
  zawarcie umowy z Górnośląską Agencją Promocji i Współpracy Przedsięwzięć S.A. w Katowicach o realizacji przedsięwzięć Programu Rozwoju "STRUDER" Komisji Wspólnoty Europejskiej. Po wygraniu przetargu w ramach tzw. TOR-9 podpisano umowę o współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej finansowaną przez Bank Światowy dot. opracowania i pilotażowego wdrażania modułowych programów szkolenia dorosłych.
 • marzec 1995 r.
  zarejestrowanie Zakładu na tzw. long liście Central Consultancy Register PHARE/TACIS w Brukseli, umożliwiające udział w przetargach ogłaszanych przez Unię Europejską
 • maj 1995 r.
  zawarcie umowy produkcyjnej z holenderską firmą KEMETECH b.v. w zakresie obróbki tokarsko-frezersko-szlifierskiej, ślusarsko spawalniczej i lakierniczej 
 • 1 września 1995 r.
  utworzenie niepublicznej Policealnej Szkoły Zawodowej w Katowicach; uzyskanie uprawnień szkół publicznych dla szkół w Katowicach, Andrychowie, Tychach, Częstochowie i Ustroniu
 • 25 października 1995 r.
  utworzenie "Firmy Symulacyjnej" w Częstochowie (organizacja nowoczesnej formy symulacyjnego szkolenia w zawodach budowlanych w tzw. poligonach budowlanych)
 • grudzień 1995 r.
  nawiązanie współpracy w zakresie szkolenia z firmą "GLENROTHES" w Szkocji; podłączenie ZDZ i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania do międzynarodowej sieci danych komputerowych "INTERNET"; likwidacja ZWS w Żywcu oraz restrukturyzacja w ZWS Żarki i WS Chorzów.
 • 1996 r.
  podpisanie umowy o kooperacji z SRS Trainigszentern - Management GmbH w Bremen w Niemczech w zakresie prowadzenia w Polsce przedsięwzięć tworzenia i organizacji sieci i kształcenia osób w "Firmach Symulacyjnych"; podpisanie umowy z partnerem ze Słowacji PRIVATEX o kooperacji produkcji i sprzedaży w kraju pił ramowych do cięcia metali
 • kwiecień 1996 r.
  nakręcenie filmu szkoleniowego "Przewóz materiałów niebezpiecznych" dla wszystkich ZDZ-ów w kraju.
 • wrzesień 1996 r.
  wydanie skryptu inż. Leona Mistura "Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 i mieszankach gazowych metodą MAG"; skrypt jest rozprowadzany w ZDZ w całym kraju.
 • 4 września 1996 r.
  utworzenie techników zaocznych - w Andrychowie i Częstochowie oraz Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Kętach z uprawnieniami szkoły publ.; reaktywowanie działalności ośrodka szkoleniowego w Jastrzębiu Zdroju
 • 9 października 1996 r.
  zorganizowanie wspólnie ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania sesji naukowej z okazji 70-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na temat "Restrukturyzacja
  w makroregionie południowym"; przekształcenie WS w Żywcu w obiekty szkolenia praktycznego dla uczennic szkoły
 • 2 lipca 1997 r.
  zakup obiektu szkoleniowego w Sosnowcu
 • 1997 r.
  powołanie 9. nowych niepublicznych szkół Zakładu m.in. w Andrychowie, Częstochowie, Żarkach, Cieszynie, Kętach
 • lipiec 1997 r.
  podjęcie działań w celu wdrożenia w Zakładzie systemu zapewnienia jakości wg normy PN ISO 9001
 • 6 sierpnia 1997 r.
  zakup budynku administracyjno-szkoleniowego w Zabrzu
 • 1998 r.
  powołanie kolejnych 15. nowych niepublicznych szkół Zakładu, m.in. w: Świętochłowicach, Wiśle, Wadowicach, Katowicach, Ustroniu, Tychach, Andrychowie, Suchej Beskidzkiej, Sosnowcu, Żarkach, Bielsku-Białej
 • luty 1998 r.
  utworzenie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Piekarach Śląskich
 • grudzień 1998 r.
  powołanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej przy ZDZ w Katowicach sprawdzających kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. Połączenie dotychczas samodzielnych jednostek warsztatowych w Chorzowie, Olkuszu, Tychach, Żarkach w jeden Zespół Warsztatów Szkoleniowych Zakładu z siedzibą w Tychach.
 • 1998 r.
  wydanie skryptów: inż. J. Czuchryj "Kontrola złączy spawanych", inż. L. Mistur "Urządzenia do spawania i cięcia gazowego" - skrypty rozprowadzane są w całym kraju.
 • wrzesień 1999 r.
  powołanie 10. nowych niepublicznych szkół Zakładu: w Bielsku Białej, Kętach, Tychach, Suchej Beskidzkiej, Żywcu, Wadowicach, Sosnowcu, Katowicach, Olkuszu.
 • grudzień 1999 r.
  oddanie do użytku nowej siedziby Rejonowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Kętach
 • marzec 2000 r.
  przyznanie Zakładowi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Certyfikatu Jakości ISO 9001 w obszarze kształcenia kursowego 
 • czerwiec 2000 r.
  likwidacja Warsztatu Szkoleniowego w Olkuszu
 • sierpień 2000 r.
  nadanie Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "Zarządzanie i marketing"
 • wrzesień 2000 r.
  powołanie nowych szkół: Policealnego Studium Zawodowego Kętach, LO dla Dorosłych w Kętach oraz Policealnego Studium Zawodowego w Wiśle.
 • październik 2000 r.
  złoty jubileusz kształcenia spawaczy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 • 8-9 listopada 2000 r.
  konferencja "Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych", zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, przy współudziale Zarządu Głównego ZZDZ, Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia oraz Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych.
 • 2 stycznia 2001r.
  powołanie Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
 • 8 stycznia 2001r.
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Prezes Zarządu Zakładu - mgr Jacek Kwiatkowski Laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji.
 • 25 kwietnia 2001r.
  uzyskanie akredytacji do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, funkcjonującego pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
 • 11 maja 2001r.
  przyznanie Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wyróżnienia w III Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji naukowo-badawczych i edukacyjno-szkoleniowych.
 • 9 sierpnia 2001r.
  porozumienie o partnerskiej współpracy w dziedzinie kształcenia młodzieży z niemiecką spółką A-Qua-Be.
 • 29 września 2001r.
  uroczyste nadanie Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania imienia Generała Jerzego Ziętka
 • 22 października 2001r.
  podpisanie umowy o utworzeniu konsorcjum z belgijską firmą ON SITE celem realizacji programu przedakcesyjnego PHARE INICJATYWA II dla sektora hutniczego.
 • grudzień 2001r.
  wyróżnienie Zakładu złotym Medalem im. J.Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosła polskiego"
 • 9 stycznia 2002r.
  podpisanie porozumienia ze Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach, którego celem jest wspólne działanie na rzecz doskonalenia systemu zarządzania i efektywności w szkołach i placówkach oświatowych woj.śląskiego poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000:2000.
 • 26 luty 2002r.
  zakup nieruchomości w Raciborzu
 • 15 kwietnia 2002r.
  uzyskanie certyfikatu "Zgodny z ECDL" na realizację szkolenia "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" nadanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • czerwiec 2002 r.
  podpisanie umowy z Akademią Regionalną CISCO-Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej o przystąpieniu do programu CISCO NETWORKING ACADEMY. Utworzenie Akademii Lokalnej CISCO w Katowicach.
 • lipiec 2002 r.
  przystąpienie do Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego
 • wrzesień 2002 r.
  uzyskanie akredytacji przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych KSP przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie
 • 15 października 2002 r.
  oddanie do użytku nowej siedziby Rejonowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
 • listopad 2002 r.
  zawarcie umowy z "x2x.pl" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w zakresie korzystania ze specjalistycznego oprogramowania "eKampus - platforma e-learning" umożliwiającego zdalne nauczanie z użyciem Internetu. Pobyt w Szkole Policealnej w Ustroniu grupy młodzieży z Niemiec w ramach realizacji programu Socrates.
 • luty 2003 r. - luty 2004 r.
  podpisanie umowy w konsorcjum z firmą brytyjską IMC Consulting Ltd. w związku z realizacją projektu "Rozwój zasobów ludzkich - Szkolenie i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem - woj. śląskie" w ramach programu PHARE 2000. W szkoleniu zawodowym udział wzięły 3724 osoby, w szkoleniu biznesowym 578 osób.
 • marzec 2003 r.
  realizacja europejskiego programu pomocowego Socrates Comenius-"Mosty kształcenia Katowice-Gorlitz"-pobyt słuchaczy Szkoły Policealnej z Ustronia w Gorlitz. Opracowanie i wydanie poradnika dla osób poszukujących pracy lub zmieniających zawód, uczestniczących w kursie "Aktywny na rynku pracy" autorstwa Franciszki Popielak wyróżnienie Zakładu przez Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Woj.Śląskiego"
 • 25-26 marca 2003 r.
  audit odnawiający certyfikat systemu jakości wraz z dostosowaniem funkcjonującego systemu do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz rozszerzeniem zakresu certyfikatu o kształcenie w systemie szkolnym
 • 24 kwietnia 2003 r.
  konferencja "Dziesięć lat niepaństwowego szkolnictwa wyższego na Śląsku", zorganizowana z okazji 10-lecia Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu-Krystyny Łybackiej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury-Andrzeja Piłata.
 • październik 2003 r. - maj 2004 r.
  zagraniczne praktyki zawodowe realizowane przez uczniów szkół ZDZ, kształcących się w zawodach usługowych; Gorlitz, program Leonardo da Vinci.
 • styczeń - wrzesień 2004 r.
  realizacja dwóch projektów w ramach programu PHARE 2001: "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - woj. małopolskie" - Zakład prowadził rekrutację beneficjentów i usługi doradcze w tzw. Punktach Odnowy Zawodowej zlokalizowanych we wszystkich powiatach woj. małopolskiego oraz szkolenia zawodowe dla 607 osób, "Warsztaty motywacyjne" dla 202 osób, kursy "Gotowość do pracy" dla 60 osób oraz staże w miejscu pracy dla 106 osób. "Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - @lternatywa" - obejmujący 50 wybranych powiatów na terenie całego kraju - Zakład przeprowadził szkolenie zawodowe dla 2763 osób w 29 powiatach zlokalizowanych na obszarze 9 województw.
 • listopad 2004 r.
  udział młodzieży szkolnej Zespołu Szkół w Ustroniu w międzynarodowej telekonferencji video
 • maj 2004 r.
  realizacja w ramach programu Socrates projektu "Energooszczędne budowanie z zastosowaniem Agendy 21" w ramach programu Socrates przez uczniów Zespołu Szkół w Andrychowie i A-Qua-Be Gorlitz.
 • sierpień 2004 r.
  uzyskanie akredytacji w ramach programu Unii Europejskiej PHARE 2002 "Wstęp do jakości" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie wdrażania systemu zarządzania jakością; audit wznawiający w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, funkcjonującego pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 6 września 2004 r.
  zakup nieruchomości w Rybniku, z przeznaczeniem na nową siedzibę Ośrodka Kształcenia Zawodowego
 • 29 września 2004 r.
  otwarcie nowej spawalni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
 • 8 października 2004 r.
  zakup nieruchomości w Częstochowie z przeznaczeniem na nową siedzibę Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół w Częstochowie.
 • 2 listopada 2004 r.
  przyznanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty akredytacji 18 placówkom ZDZ Katowice, prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • 29 października 2004 r.
  zakup nieruchomości w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 6 z przeznaczeniem na nową siedzibę Rejonowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bytomiu.
 • grudzień 2004 r.
  uzyskanie przez Zakład wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; powołanie Prezesa Zarządu ZDZ Katowice Jacka Kwiatkowskiego w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego WRZ; zakwalifikowanie Zakładu do elitarnego Klubu Gazel Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
 • grudzień 2004 r. - lipiec 2005 r.
  realizacja projektu PHARE "START - Program reintegracji społecznej skazanych przygotowanych do wyjścia na wolność", skierowanego do 220 beneficjentów opuszczających Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju
 • 12 stycznia 2005 r.
  wpis Zakładu do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji poradnictwa zawodowego (nr 723/4)
 • 7 luty 2005 r.
  podpisanie porozumienia pomiędzy Prezesem ZDZ Katowice a Dowódcą 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Ochrony Powietrznej w Bytomiu oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach w zakresie współpracy przy organizacji szkół "mundurowych"
 • luty-wrzesień 2005 r.
  realizacja projektu PHARE 2002 - Rozwój Zasobów Ludzkich, Promocja zatrudnienia i RZL, woj. małopolskie, tj. "Zatrudnialność - Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu" oraz "Promocja przedsiębiorczości" (szkolenia zawodowe i biznesowe dla 1660 beneficjentów - osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy)
 • luty-październik 2005 r.
  realizacja projektu EFS "Nowy zawód - Nowe możliwości", adresowanego do rolników i domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie (blisko 400 osób)
 • luty-grudzień 2005 r.
  realizacja projektu "Wyższe kwalifikacje - szersze perspektywy. Szkolenia dla osób dorosłych" dla 272 osób z terenu woj. śląskiego
 • marzec 2005 r.
  przystąpienie do realizacji projektu "Doświadczenie, kwalifikacje, praca", współfinansowanego ze środków programu aktywizacji osób w wieku powyżej 50 lat "50 PLUS". 60 beneficjentów projektu objęto kompleksową usługą obejmującą doradztwo zawodowe, szkolenie w formie kursów zawodowych, praktyki zawodowe w zakładach pracy oraz pośrednictwo pracy.
 • 12 kwietnia 2005 r.
  uruchomienie Gminnego Centrum Informacji w Pyskowicach
 • kwiecień 2005 r.
  realizacja projektu "Azymut praca", skierowanego do pracowników przemysłu i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji lub osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych na terenie województwa śląskiego.
 • 13 maja 2005 r.
  przyznanie Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen Jerzego Ziętka w Katowicach Śląskiej Nagrody Jakości w dziedzinie Nauka-Edukacja
 • maj-czerwiec 2005 r.
  realizacja projektu pt. "Muzyka i taniec jako wspólny język dla Europy" w Ustroniu w ramach programu Młodzież. Krajami uczestniczącymi w projekcie były: Bułgaria, Hiszpania, Włochy.
 • czerwiec 2005 r.
  realizacja projektu pt. "Przełam swoje bariery" w Turcji w ramach programu Młodzież.
 • lipiec 2005 r.
  ZDZ Katowice jako lider Konsorcjum wygrał przetarg nieograniczony ogłoszony przez PARP na realizację projektu "Szkolenie kadr Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie wdrażania norm BHP", realizowanego na terenie całego kraju dla grupy 10160 osób - pracodawców i kadry inżynieryjno-technicznej MŚP.
 • 15 lipca 2005 r.
  uruchomienie w Bytomiu Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"
 • sierpień 2005 r.
  realizacja projektu "Wzmacnianie postaw" w Austrii w ramach programu Młodzież
 • 1 września 2005 r.
  powołanie nowych szkół Zakładu - Technikum Fryzjerskiego w Częstochowie, Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Rybniku oraz Liceów Ogólnokształcących - "mundurowych" w Tychach i w Bytomiu. Oddanie do użytku nowej siedziby Rejonowego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bytomiu i jednocześnie siedziby Zespołu Szkół ZDZ Katowice (Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6). Oddanie do użytku nowej siedziby Zespołu Szkół w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 141.
 • 5 września 2005 r.
  oddanie do użytku nowej siedziby Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Rybniku i nowo powołanego Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Katowicach
 • wrzesień 2005 r.
  realizacja projektu wymian i staży pt. "Powiedz - zapomnę, pokaż - zapamiętam, zaangażuj - zrozumiem. Zaangażowani na Europejskim rynku pracy" w ramach programu Leonardo da'Vinci.
 • 11 maja 2006 r.
  przyznanie Zakładowi i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania Certyfikatu Microsoft License Management jako potwierdzenie legalności oprogramowania zainstalowanego we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
 • czerwiec 2006 r.
  powołanie nowych szkół Zakładu: Technikum Fryzjerskiego w Bielsku - Białej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tychach, Technikum Fryzjerskiego w Katowicach, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rybniku
 • 1 czerwca 2006 r.
  uroczyste nadanie imienia "Armii Krajowej" Zespołowi Szkół w Andrychowie ZDZ w Katowicach
 • 11 lipca 2006 r.
  zawarcie porozumienia z TÜV SUD Akademie GmbH i TÜV Polska sp.z o. o. TÜV SUD Group a Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego o współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach prowadzonej działalności
 • 21-22 sierpnia 2006 r.
  audit certyfikacyjny przeprowadzony przez TÜV Polska Sp z o.o., potwierdzający spełnienie wymogów Normy ISO 9001:2000 w zakresie kształcenia w systemie szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi
 • październik 2006 r.
  powołanie Państwowych Komisji Egzaminacyjnych przy szkołach Zakładu: Zasadniczej Szkole Zawodowej w Andrychowie - w zawodzie murarz, Policealnej Szkole Zawodowej w Katowicach - w zawodzie fryzjer, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tychach - w zawodzie sprzedawca, Technikum uzupełniającym dla Dorosłych w Żywcu - w zawodzie kucharz małej gastronomii.
 • 17 października 2006 r.
  uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia Zakładu połączone z sesją naukową nt. "Europejski rynek pracy wyzwaniem edukacyjnym".
 • 17 października 2006 r.
  przyznanie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Certyfikatu uuznania kompetencji jednostki edukacyjnej w zakresie szkoleń BHP
 • 5 grudnia 2006 r.
  uzyskanie Certyfikatu Banku Dobrych Praktyk za realizację projektu "START - integracja społeczna i zawodowa" przyznanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 27 stycznia 2007 r.
  uhonorowanie Prezesa Zarządu ZDZ Katowice – Jacka Kwiatkowskiego Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz Kapitułę Laurów
 • 5 marca 2007 r.
  podpisanie umowy o współpracy z TÜV SÜD Polska sp. z o.o. dot. wydawania dodatkowych certyfikatów dla absolwentów kursów
 • 26 kwietnia 2007 r.
  społeczna debata nt. "Aglomeracja Silesia - konurbacja czy związek metropolitarny", zorganizowana przez ZDZ Katowice i Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J.Ziętka w Katowicach.
 • wrzesień 2007 r.
  powołanie nowych szkół Zakładu: Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Andrychowie, Policealnego Studium Wizażu i Stylizacji w Bielsku - Białej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Cieszynie, Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Sosnowcu, Technikum Górniczego w Tychach, Technikum Fryzjerskiego w Żywcu.
 • 11 października 2007 r.
  konferencja podsumowująca realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej", na której Zakład otrzymał wyróżnienie za "efektywną współpracę oraz rzetelność i najwyższej klasy profesjonalizm przy realizacji projektu".
 • listopad 2007 r.
  zastosowanie metody e-learningu na kursie "Psychologia człowieka dorosłego i andragogika".
 • listopad 2007 r.
  opublikowanie wydawnictwa pn. "Projekty realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 1994-2007".
 • 5 grudnia 2007 r.
  podpisanie umowy o współpracy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z Komendą Wojewódzką OHP w Katowicach
 • 12 grudnia 2007 r.
  podpisanie umowy ramowej powołującej Partnerstwo Transgraniczne "EURES-T Beskidy"
 • 31 grudnia 2007 r.
  likwidacja Warsztatu Szkoleniowego w Chorzowie
 • 8 stycznia 2008 r.
  podpisanie umowy o współpracy z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym sp. z o.o. w Katowicach
 • 14 lutego 2008 r.
  zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w zakresie kształcenia kadr dla potrzeb drogownictwa
 • 20 lutego 2008 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Rzeszowską (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa) w zakresie obsługi organizacyjnej i logistycznej dla uczniów Technikum Lotniczego kształcącego w zawodzie technik awionik
 • 29 lutego 2008 r.
  podpisanie porozumienia w sprawie współpracy w ramach projektu "Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego".
 • 26 marca 2008 r.
  konferencja w Krakowie, podsumowująca realizację projektu "Aktywny powrót"
 • marzec 2008 r.
  zakończenie realizacji projektu "Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP", dla ponad 11800 osób.
 • 1 kwietnia 2008 r.
  przyznanie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości CERTYFIKATU JAKOŚCI "SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" dla Technikum Fryzjerskiego w Bielsku-Białej.
 • 11 kwietnia 2008 r.
  przyznanie Zakładowi przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach NAGRODY SPECJALNEJ "FIRMA Z JAKOŚCIĄ"
 • 28 kwietnia 2008 r.
  konferencja w Oświęcimiu nt. "Profil zawodowy pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w aktywnej polityce rynku pracy" podsumowująca realizację projektu "Aktywni pracownicy - sprawniejszy urząd"
 • 16 maja 2008 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
 • 19 maja 2008 r.
  debata publiczna nt. "Aglomeracja Śląska - uwarunkowania instytucjonalne i zadania" zorganizowana przez ZDZ Katowice i Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. J. Ziętka.
 • 20 maja 2008 r.
  przyznanie Zakładowi tytułu Lider Rynku 2008 - Najlepsza w Polsce Firma w zakresie edukacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu, w tym kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji oraz wyróżnienia Euro Leader dla dynamicznie rozwijających się firm
 • 25 sierpnia 2008 r.
  uzyskanie przez CKZ Rybnik i CKZ Częstochowa statusu certyfikowanych Laboratoriów ECDL mogących przeprowadzać egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom zaawansowany
 • 1 września 2008 r.
  uruchomienie Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
 • 30 października 2008 r.
  przyznanie Zakładowi przez Bank Ochrony Środowiska S.A. wyróżnienia KLON 2008 - za wzorową 15-letnią współpracę
 • 31 października 2008 r.
  zawarcie Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie korzystania z kursów w trybie on-line pomiędzy ZDZ Katowice a ZDZ Warszawa
 • 5 grudnia 2008 r.
  zawarcie z Izbą Budownictwa w Katowicach umowy o współpracy w zakresie naboru i organizacji kształcenia wykwalifikowanych kadr z zakresu budownictwa 
 • 9 grudnia 2008 r.
  uzyskanie przez Zakład uprawnienia do prowadzenia kursów "Operator koparko-ładowarki" przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • grudzień 2008 r.
  przekroczenie liczby 100 tys. osób bezrobotnych, które ukończyły kursy w ZDZ Katowice w ciągu 19 lat od kiedy to zjawisko społeczne było rejestrowane
 • 15 grudnia 2008 r.
  podpisanie umowy partnerskiej z niemiecką firmą edukacyjną VSBI z Lipska. Umowa dotyczy realizacji projektu pt: "Biosurowce i energia odnawialna - program edukacyjny".
 • 17 stycznia 2009 r.
  uzyskanie przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. J.Ziętka Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji
 • 26 stycznia 2009 r.
  nominowanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach do tytułu Solidny Pracodawca Śląska 2008, nagrody przyznawanej przez Grupę Media Partner
 • 23 kwietnia 2009 r.
  uroczyste nadanie Zespołowi Szkół w Tychach imienia Orląt Lwowskich
 • 9 czerwca 2009 r.
  ogólnopolska konferencja z okazji 50-lecia działalności Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
 • 12 sierpnia 2009 r.
  odnowienie Certyfikatu MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT, potwierdzającego legalność oprogramowania zainstalowanego w ZDZ Katowice
 • 19 sierpnia 2009 r.
  uzyskanie przez Zakład tytułu "Najlepsza inwestycja w człowieka 2009" w konkursie "Dobre praktyki EFS 2009", organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • 26 sierpnia 2009 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA w zakresie kształcenia w formach kursowych dla potrzeb GTL oraz organizacji kształcenia w systemie szkolnym w zawodach "lotniczych" w szkołach ZDZ Katowice
 • 9 września 2009r.
  nadanie akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty wszystkim jednostkom kształcenia kursowego Zakładu z terenu województwa śląskiego (27)
 • 15 stycznia 2010 r.
  podpisanie umowy o współpracy z Politechniką Śląską
 • 25 lutego 2010 r.
  podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w sprawie realizacji kształcenia i wychowania w szkołach "mundurowych" Zakładu
 • 7 kwietnia 2010 r.
  powołanie Fundacji Nauki Śląskiej z udziałem ZDZ Katowice i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
 • 17-21 kwietnia 2010 r.
  międzynarodowa konferencja w ramach projektu "Biosurowce i energia odnawialna"
 • 18 czerwca 2010 r.
  Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uhonorowalo Prezesa Zarządu ZDZ Katowice - Jacka Kwiatkowskiego, tytułem "Działacz Samorządowy 20-lecia RIG w Katowicach" w uznaniu za wieloletnią dzialalność na rzecz samorządu gospodarczego i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz promocję idei przedsiębiorczości, a także wyróżniło ZDZ Katowice tytulem "Lider Otoczenia Biznesu w Województwie Śląskim" za szerzenie i rozwój przedsiębiorczości, wysoką jakość świadczonych usług dla przedsiębiorców oraz dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynkowych.
 • 22-23 czerwca 2010 r.
  międzynarodowa konferencja pt. "Krzewienie postaw przedsiębiorczych w kształceniu zawodowym młodzieży" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty
 • 24 czerwca 2010 r.
  oddanie do użytku nowoczesnego szkoleniowego poligonu budowlanego oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w CKZ Tychy, inwestycji zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 • sierpień 2010 r.
  przyznanie Zakładowi przez Redakcję "Forum Biznesu" w  "Dzienniku Gazecie Prawnej" Certyfikatu "Dobra Marka 2010"  w kategorii "Usługi Edukacyjne"
 • 24 września 2010 r.
  oddanie do użytku nowoczesnej spawalni szkoleniowej oraz pracowni instalatorskiej w OKZ w Chorzowie, inwestycji zrealizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 19 października 2010 r.
  uroczyste otwarcie nowego obiektu w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 141
 • 25 października 2010 r.
  Kapituła Nagród i Wyróżnień Śląskiej Izby Budownictwa nadała Prezesowi Zarządu Zakładu – Jackowi Kwiatkowskiemu Wielką Nagrodę Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – z Laurem oraz mianem "Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej"
 • 20 października 2010 r.
  porozumienie z Jednostką Wojskową w Lublińcu o współpracy w procesie kształcenia uczniów 
 • Listopad 2010 r.
  porozumienie ze Śląskim Towarzystwem Strzeleckim w Chorzowie w zakresie współpracy w procesie kształcenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego „mundurowego” im. Orląt Lwowskich w Tychach
 • luty 2011 r.
  objęcie Jubileuszu 85-lecia ZDZ Katowice patronatem honorowym przez Panią Jolantę Fedak – Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Panią Katarzynę Hall – Ministra Edukacji Narodowej
 • 28 kwietnia 2011 r.
  nadanie sztandaru Zespołowi Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach
 • kwiecień 2011 r. 
  uzyskanie przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach uprawnień do prowadzenia kursów dla operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych nadanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • 31 maja 2011 r.
  konferencja „Rynek pracy wyzwaniem dla edukacji zawodowej” 
 • 1 lipca 2011 r.
  uruchomienie Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu
 • 20 października 2011 r.
  uroczystość z okazji Jubileuszu 85-lecia Zakładu; odznaczenie Prezesa Zarządu Zakładu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Wojewody Śląskiego za szczególny wkład w rozwój i restrukturyzację gospodarki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, kształcenie młodzieży i dorosłych oraz implementację funduszy UE
 • grudzień 2011 r.
  porozumienie z 18 Bielskim Batalionem Powietrznodesantowym im. kpt Ignacego Gazurka w Bielsku Białej w zakresie współpracy w procesie kształcenia uczniów Technikum Logistycznego w Bielsku Białej
 • styczeń 2012 r.
  wyróżnienie Zakładu tytułem GEPARD BIZNESU 2010 przyznane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu oraz Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
 • styczeń 2012 r.
  Podpisano porozumienie ze Szkołą Policji w Katowicach dotyczące współpracy w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz dla uczniów szkół Zakładu.
 • maj 2012 r.
  wyróżnienie "Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w 2011 r."
 • 22 maja 2012 r.
  porozumienie z Politechniką Śląską Wydział Inżynierii Biomedycznej o współpracy w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik sterylizacji medycznej szkół Zakładu
 • 15 czerwca 2012 r.
  Podpisano porozumienie z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w zakresie współpracy przy realizacji innowacyjnego nauczania przysposobienia i obronnego i edukacji obronnej w szkołach „mundurowych” Zakładu
 • czerwiec 2012 r.
  Po raz drugi uczniowie szkół „mundurowych” Zakładu uczestniczyli w obozie kondycyjno – szkoleniowym na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
 • 31 lipca 2012 r.
  Podpisano porozumienie ze Śląskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej im. 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych i wojskowych w środowiskach cywilnych a szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
 • 3 września 2012 r.
  podpisanie porozumienia z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach o współpracy na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego uczniów szkół Zakładu
 • wrzesień 2012 r.
  - powołanie nowych szkół Zakładu: LO dla Dorosłych w Bielsku-Białej, Medycznego Studium Zawodowego w Bytomiu oraz młodzieżowej szkoly "mundurowej" - Technikum Logistycznego w Cieszynie,
  - uruchomienie pierwszego w Zakładzie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (w Technikum Górniczym w Tychach dla kwalifikacji Eksploatacja złóż podziemnych w zawodach górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego),
  - wprowadzenie w szkołach medycznych - w Bytomiu, Katowicach, Suchej Beskidzkiej i Tychach - kształcenia modułowego na kierunku technik sterylizacji medycznej,
  - utworzenie Akademii Zawodowych: biznesu, budownictwa, IT, spawalnictwa i transportu
 • październik 2012 r.
  - w roku szkolnym 2012/2013 183 uczniów szkół Zakładu odbędzie zagraniczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci
  - odnowienie certyfikatu ISO 9001 na kolejne 3 lata i uzyskanie nowego certyfikatu ISO 29990
 • 11 listopada 2012 r.
  nadanie Zakładowi medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów”
 • 28 maja 2013r
  nadanie sztandaru Zespołowi Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie
 • 6 czerwca 2013 r.
  nadanie imienia Wisławy Szymborskiej Zespołowi Szkół w Częstochowie ZDZ w Katowicach
 • 28 czerwca 2013 r.
  podpisanie Porozumienia w sprawie objęcia patronatem przez Akademię Obrony Narodowej Szkół Mundurowych prowadzonych przez Zakład
 • 2 września 2013 r.
  uruchomienie w Zakładzie pierwszej szkoły artystycznej - Liceum Plastycznego w Cieszynie
 • 30 października 2013 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z 5. Batalionem Dowodzenia im. Gen. Broni Stanisława Hallera w Rząsce koło Krakowa w zakresie edukacji wojskowej i kształtowania postaw proobronnych uczniów Niepublicznego Technikum im. Armii Krajowej
  w Andrychowie ZDZ w Katowicach
 • 05 listopada 2013 r.
  podpisanie umowy ze Szkołą Policji w Katowicach w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu uczniów szkół Zakładu w zawodzie kucharz.
 • 05 listopada 2013 r.
  podpisanie Porozumienia o współpracy z Komendą Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego
 • 2013 r.
  uzyskanie przez szkoły Zakładu statusu największego w Polsce beneficjenta programu "LLP - uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci
 • 11 czerwca 2014 r.
  zorganizowanie wraz ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach konferencji pod patronatem honorowym i udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik – Rostkowskiej. Tematem głównym konferencji było: „Dziecko w przedszkolu i szkole – proces osiągania gotowości szkolnej”
 • 12 czerwca 2014 r.
  podpisanie porozumienia pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a 34 Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu, w zakresie współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym "mundurowym" w Bytomiu ZDZ Katowice a 34 Śląskim Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu.
 • 24 czerwca 2014 r.
  podpisanie listu intencyjnego wspólnie ze Śląską Izbą Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w związku z powołaniem Branżowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie budownictwa
 • 12 września 2014 r.
  zorganizowanie konferencji pt. „Instrumenty rynku pracy na rzecz rozwoju gospodarki”
 • 17 września 2014 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczna S.A., Festo Sp. z o.o. oraz Silesia Automotive dot. utworzenia i funkcjonowania Centrum Kompetencji prowadzącego kształcenie z zakresu hydrauliki, automatyki, pneumatyki
 • 06 października 2014 r.
  uzyskanie Znaku Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • 21 listopada 2014 r.
  podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Śląską – Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki w zakresie działań związanych z promocją kierunków lotniczych, popularyzacją kształcenia w zawodach technicznych na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz organizacją kształcenia w systemie szkolnym w zawodach lotniczych w szkołach ZDZ, a także uczestnictwem w tworzeniu programów szkoleniowych 
 • 10 grudnia 2014 r.
  zawarcie Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
 • 7 maja 2015 r.
  uhonorowanie Zakładu Śląską Nagrodą Jakości w uznaniu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych i wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych
 • 11 maja 2015 r.
  uroczyste otwarcie Centrum Kompetencji – nowego specjalistycznego ośrodka kształcenia, przygotowującego przyszłe kadry dla potrzeb przemysłu w obszarze automatyki, pneumatyki, hydrauliki, robotyki, mechatroniki, które powstało w wyniku Umowy zawartej pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Festo Sp. z o.o. oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowic.
 • 21 maja 2015 r.
  odznaczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Medalem im. Stanisława Olszewskiego "za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa".
 • 23 lipca 2015 r.
  zakup obiektu w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 5 na działalność kursową i szkolną
 • 12 maja 2016 r. - nadanie Zespołowi Szkół w Bielsku-Białej imienia gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego
 • 30 września 2016 r. 
  zakończenie działalności Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach w wyniku połączenia poprzez włączenie do Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • 13 października 2016 r. 
  nadanie Zakładowi nowego sztandaru.
 • 5 stycznia 2017 r.
  uhonorowanie Zakładu Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm. 
 • 9 kwietnia 2018 r. 
  zawarcie porozumienia z LS Airport Services S.A. o współpracy w zakresie praktycznego i teoretycznego kształcenia uczniów Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach 
 • 4 czerwca 2018 r.  
  zawarcie porozumienia o wspólpracy z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach w zakresie wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkół mundurowych prowadzonych przez Zakład.
 • 12 czerwca r. 
  zawarcie porozumienia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia uczniów Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik awionik, technik informatyk oraz przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w oparciu o wypracowane wspólnie standardy
 • 30 listopada 2018 r.
  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach został uhonorowany prestiżową nagrodą CZARNY DIAMENT 2018 i jako laureat nagrody, znalazł się wśród instytucji szczególnie zasłużonych dla Śląska, najbardziej innowacyjnych i docenianych ze względu na nowoczesność i wkład w życie przemysłowe całego regionu
 • 11 grudnia 2018 r. 
  podpisanie porozumienia pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie organizacji współpracy w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego uczestników OHP
 • 6 maja 2019 r. 
  uhonorowanie Zakładu statuetką Perły Europy - nagrodą wyrózniającą osoby i instytucje za promowanie idei jedności europejskiej oraz wdrożone innowacje, a także projekty unijne
 • 7 czerwca 2019 r. 
  wyróżnienie Zakladu prestiżową statuetką „Hermesa Biznesu” - nagrodą główną w konkursie TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w kategorii USŁUGA za wysokiej klasy specjalistyczne usługi szkoleniowe.
 • 26 marca 2019 r. 
  zawarcie porozumienia z LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w zakresie objęcia patronatem kierunku nauczania w zawodzie technik awionik, w tym wszechstronną wymianę doświadczeń naukowych, współorganizację praktyk i staży dla uczniów Technikum Lotniczego 
 • 5 listopada 2019 r. 
  podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnosląsko-Zagłębiowską Metropolią i ZDZ w Katowicach ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dodatkowych umiejętności uczniów Technikum Lotniczego ZDZ oraz uczestników kursów prowadzonych przez Zakład w obszarze obsługi i zastosowań bezzałogowych statków powietrznych.
 • wrzesień 2020 r.
  Podpisanie Porozumień o współpracy z wojskowymi Jednostkami Patronackimi wskazanymi przez MON do realizacji Programu szkolenia uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w klasach pierwszych szkół ZDZ Katowice funkcjonują 4 Oddziały Przygotowania Wojskowego. 
 • kwiecień 2021 r.
  Vienna House Easy obejmuje patronatem kierunek technik hotelarstwa ze specjalnością turystyka biznesowa w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
 • wrzesień 2020 r. 
  Otwarcie w Andrychowie, Bielsku-Białej, Bytomiu i Rybniku pierwszych czterech Oddziałów Przygotowania Wojskowego na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej.
 • wrzesień 2021 r.
  Nawiązanie współpracy z firmą motoryzacyjną Exact Systems
 • wrzesień 2021 r.
  Podpisanie porozumienia między Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a międzynarodową firmą Keywords Studios - świadczącą usługi dla branży gier wideo.
 • 20 marca 2023
  zawarcie umowy o współpracę z Uczelnią Metropolitalną w Katowicach, obejmująca wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych.
 • 20 czerwca 2023 r.
  Objęcie Patronem Liceum Sztuk Plastycznym ZS w Cieszynie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji i przyjecięcie nowej nazwy „Uniwersyteckie Liceum Sztuk Plastycznych pod patronem Uniwersytetu Śląskiego"
 • 4 lipca 2023 r.
  Podpisanie umowy na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych. Projekt ten realizuje koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) i stanowi jeden z kamieni milowych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
 • 1 września 2023 r.
  Zawarcie umowy patronackiej między Politechniką Śląską (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej) a Technikum w Żywcu ZDZ Katowice kształcących uczniów w zawodzie technik transportu kolejowego. 
 • 14.09.2023 r.
  Otwarcie nowej sali gimnastycznej
 • 29 listopada 2023 r.
  zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej a ZDZ Katowice. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej objęła patronatem Kierunek Plastyk ze specjalnością techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Tychach. 
 • 22 luty 2024 r.
  Uroczyste otwarcie BCU SkyPort - pierwszego Branżowego Centrum Umiejętności w Polsce.
 • 26 marzec 2024r.
  Nadanie imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sosnowcu ZDZ Katowice