F-GAZY - KOMISJA OCENIAJĄCA PERSONEL

Zapraszamy na egzaminy umożliwiające zdobycie certyfikatów F-gazowych kat. I i II dla osób, które zajmują się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających tzw. F-gazy.

Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego jako Jednostka Oceniająca Personel.

Jesteśmy wpisani do Rejestru jednostek oceniających personel, prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego pod numerem: FGAZ-E/27/0012/19.

Od kogo wymaga się posiadania certyfikatu:
- od osób wykonujących prace przy stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba, która:
1. jest pełnoletnia,
2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel

Egzamin obejmuje część teoretyczną (przeprowadzaną w formie testu wyboru) oraz część praktyczną (wykonanie określonych zadań praktycznych na instalacji)...

Osoby, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują „Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu”, który jest podstawą do wydania Certyfikatu  przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest dostarczenie wypełnionego Wniosku o przeprowadzenie egzaminu – wniosek do pobrania poniżej w "Pliki do pobrania"

Wypełniony i podpisany Wniosek prosimy przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów

w formie skanu na adres e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl 

lub faksem pod numer 32 241 25 14

Najbliższe terminy:

Każdy drugi wtorek miesiąca.

Szczegółowe informacje:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14, 697-818-593
e-mail:
chorzow@zdz.katowice.pl
www:
www.kursy.chorzow.zdz.pl

Pliki do pobrania