Opinie o zakładzie

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Matyjaszczyk złożył na ręce Prezesa Zarządu ZDZ Katowice – Jacka Kwiatkowskiego życzenia z okazji uroczystości ślubowania uczniów połączonego z uroczystym otwarciem obiektu dydaktycznego w Częstochowie

 

"...Rozpoczynającym kształcenie życzę wytrwałości i sumienności w podejmowaniu działań oraz zadowolenia z efektów swojej pracy, z kolei nauczycielom dużo zdrowia i cierpliwości oraz satysfakcji z wysiłku włożonego w nauczanie innych.”

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

Krzysztof Matyjaszczyk

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej - list Sekretarza Stanu do spraw społecznych i profesjonalizacji

W odpowiedzi na działania Zakładu w obszarze edukacji obronnej młodzieży i promocji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej otrzymaliśmy w dn. 23.02.2010r. list p. Czesława Piątasa - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W liście tym Sekretarz Stanu gratuluje Zakładowi osiągnięć i zachęca do dalszej współpracy.

 

Poniżej zamieszczamy cytat z listu:

 

 

"Przekazuję Panu Prezesowi, nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w pracę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na rzecz edukacji obronnej młodzieży serdeczne podziękowania za dotychczasowe dokonania. Oparte na wartościach wychowywanie młodych ludzi i stwarzanie im możliwości zdobycia umiejętności przydatnych w wojsku - to działania, do których MON przywiązuje wielką wagę..."

 

Czesław Piątas

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 

 

 

 

 
 
 

 

Minister Rozwoju Regionalnego - Grażyna Gęsicka, złożyła na ręce Prezesa Zarządu ZDZ Katowice - Jacka Kwiatkowskiego, wyrazy uznania i podziękowanie za udział w prezentacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce" w dniu 27 marca 2006 roku w Warszawie. Minister Grażyna Gęsicka podkreśliła znaczący wkład Zakładu w program konferencji i stworzenie możliwości zapoznania się z wymiernymi rezultatami wdrażania EFS w Polsce wszystkim uczestnikom. Wraz z życzeniami realizacji kolejnych wartościowych projektów, Minister wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy ZDZ Katowice z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

 

„... Dzięki Państwa obecności udało się w sposób znaczący wzbogacić program konferencji i umożliwić wszystkim uczestnikom zapoznanie się z wymiernymi rezultatami wdrażania EFS w Polsce. (… ) Mam nadzieję, że wystarczy Państwu zaangażowania i determinacji do realizacji kolejnych wartościowych projektów współfinansowanych z EFS...”

 

 

Grażyna GĘSICKA

Minister Rozwoju Regionalnego

 

 

 

„... Jesteście instytucją, która działając przez 80 lat wpisała się w znaczący sposób w rozwój kadr pracowniczych naszego regionu. Doświadczenie, profesjonalizm oraz umiejętność dostosowania swej oferty do zmieniających się wymogów na rynku pracy – to warte podkreślenia główne atuty Zakładu...”

 

 

Michał Czarski
Marszałek Województwa Śląskiego

 

 

 

„... Wysokie kwalifikacje pracowników oraz znakomite umiejętności menedżerskie kadry zarządzającej stanowią doskonałą rękojmię jakości oferowanych usług oraz prestiżu najstarszej instytucji oświatowej na Śląsku. ...”

 

 

Piotr Uszok
Prezydent M. Katowice

 

„... Będę rekomendować Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jako solidnego, rzetelnego i kreatywnego partnera projektów europejskich.”

 

Dr hab. Inż. Henryk Bednarczyk

Profesor ITeE

 

 

" ... wyrazy uznania dla osiągnięć i dorobku tej najstarszej na Śląsku i największej w kraju organizacji oświaty zawodowej".

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Krystyna Bochenek 

 

"Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za szczególny wkład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w przygotowaniu tysięcy pracowników w naszym województwie do podejmowania nowego zatrudnienia w warunkach transformacji ustrojowej i wynikającej z niej gruntowej przebudowy modelu gospodarki na Śląsku".

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Markowiak

 

 

 

"W przypadku organizacji oświaty zawodowej największym osiągnięciem są dobrze wykształceni ludzie, którzy w dorosłym życiu potrafią czerpać z dogłębnie przyswojonej wiedzy. Zarówno ich, jak i uczniów, którzy spektakularnymi sukcesami udowadniają własny talent oraz umiejętności i pasję swoich nauczycieli, w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego nigdy nie brakowało. Wierzę też głęboko, że z każdym rokiem będzie ich coraz więcej.

 

Pragnę podkreślić, że sukcesy Zakładu, potwierdzone licznymi nagrodami, są powodem do dumy nie tylko dla kierownictwa i pracowników Zakładu, ale przynoszą wielką satysfakcję mieszkańcom śląskiego regionu".

 

Prezydent Miasta Zabrze
Jerzy Gołubowicz

 

"Zakład Doskonalenia Zawodowego wpisał się chlubnie w dzieje polskiego szkolnictwa zawodowego i przenosi we współczesne czasy bogate tradycje i wielki dorobek wielu pokoleń nauczycieli i absolwentów. Jako świetnie zorganizowana i dobrze prosperująca firma, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ma swoje znaczące miejsce na współczesnym rynku edukacji i pracy, w tym również w Powiecie Żywieckim".

 

Starosta Żywiecki
Andrzej Zieliński

 

"W ciągu wszystkich tych lat ZDZ w zmieniających się warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych zawsze pozostawał wierny swojej podstawowej misji, jaką jest stwarzanie szans na podnoszenie kwalifikacji zawodowych szerokich grup pracowników. Także dziś ZDZ z powodzeniem odnajduje swoje miejsce na rynku usług edukacyjnych, koncentrując swoje działania na europejskim rynku pracy".

 

Prezydent Miasta Tychy
Andrzej Dziuba

 

"Jestem głęboko przekonany, iż ZDZ Katowice dzięki kadrze pedagogicznej posiadającej najwyższe kwalifikacje oraz ciągle doskonalonej bazie szkoleniowej będzie w stanie nie tylko przetrwać na trudnym rynku usług edukacyjnych ale także ciągle rozszerzać swoją ofertę edukacyjną, przyciągając licznych klientów".

Małopolski Kurator Oświaty
Józef Rostworowski

 

 

"Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w sposób twórczy włączył się w procesy łagodzące negatywne skutki restrukturyzacji zatrudnienia w woj. śląskim. Zdobyte doświadczenie na wszystkich etapach realizacji projektów, od analizy rynku pracy, rekrutacji, szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, praktyk po monitoring słuchaczy, ewaluacje kursów i kadry oraz pośrednictwa pracy wskazują, że Zakład Doskonalenia Zawodowego jest przygotowany do udziału w programach wspomagających rynek pracy"

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
ds. Rynku Pracy
Mirosław RUSZKIEWICZ

 

 

"Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pozytywnie ocenia współpracę z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, gdyż instytucja ta z powierzanych jej zadań na przeprowadzenie szkoleń wywiązywała się rzetelnie, wykazując się dobrą organizacją i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, technicznym i organizacyjnym"

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie
mgr inż. Andrzej MARTYNUSKA

 

 

"Sukces Państwa Zakładu zasługuje na tym wyższe uznanie, iż będąc najstarszą w Polsce placówką edukacyjną - jako pierwszy w kraju uzyskał certyfikat jakości, cieszący się wysoką renomą na forum międzynarodowym. Wprowadza on Państwa Placówkę do grona instytucji szkoleniowych działających na najwyższym, światowym poziomie."

Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Rynku Pracy
dr Hanna Świątkiewicz-Zych

 

 

"Trudno wyobrazić sobie rozwój regionu śląskiego bez doskonalenia zawodowego, trudno nie docenić roli, jaką spełnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w szkoleniu na Śląsku. Wszyscy myślimy o lepszej jakości pracy, o wyższym poziomie życia. Zaangażowanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego jest tu wyraźnie widoczne."

Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

 

 

"ZDZ jako założyciel Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania - jednej z najlepszych niepaństwowych uczelni wyższych naszego regionu, a także jako instytucja prowadząca kształcenie w konkretnych zawodach położył wielkie zasługi w podnoszeniu poziomu wykształcenia młodzieży Górnego Śląska oraz w umożliwianiu zmian kwalifikacji osób już pracujących adekwatnie do potrzeb rynku pracy"

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
Ewa Piaskowska

 

 

"Jest dobrze widoczne, że władze szkoły dokładają ogromnej staranności w doborze kadr oraz pomocy dydaktycznych, co czyni nauczanie w tej szkole bardzo efektywnym. Zarówno warunki, jak i atmosfera panująca w tej placówce daleko wyrasta ponad przeciętny standard i nie jest to dziełem przypadku, lecz przemyślanych działań ze strony Zarządu."

Komitet Rodzicielski Zespołu Szkół w Kętach
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 


"W związku z zakończeniem realizacji na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju projektu Phare 2002 SSG RZL "START - program reintegracji społecznej skazanych przygotowywanych do wyjścia na wolność", składam podziękowanie za podjęcie inicjatywy pozyskania dla prowadzonych przez nas oddziaływań penitencjarnych środków finansowych, pochodzących z unijnych funduszy strukturalnych.
Realizacja programu charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym i profesjonalizmem, a zatrudniona kadra szkoląca posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne."

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju
ppłk mgr Włodzimierz Wawszczyk