Opis kwalifikacji

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL) - Przejdź do tego obszaru

  1. RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Obszar administracyjno-usługowy (AU)

AU.. Technik teleinformatyk

AU.. Technik usług fryzjerskich

AU.. Technik Spedytor

AU.. Technik logistyk

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

1. Projektowanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:
1) posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
2) wykonuje pomiary krawieckie;
3) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
4) stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
6) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
7) projektuje układy szablonów;
8) planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
2) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
3) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
5) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
6) obsługuje maszyny szwalnicze;
7) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
8) łączy elementy wyrobów odzieżowych;
9) wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
10) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
11) wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
12) oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży

Uczeń:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
3) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
5) stosuje metody i formy prezentacji towarów;
6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
15) przeprowadza inwentaryzację towarów.

2. Sprzedaż towarów

Uczeń:
1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
4) określa rodzaje zachowań klientów;
5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
7) prezentuje ofertę handlową;
8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
10) zabezpiecza i odprowadza utarg;
11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

Uczeń:
1) ocenia stan włosów i skóry głowy;
2) dobiera metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
3) organizuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
4) określa wpływ preparatów pielęgnacyjnych na włosy i skórę głowy;
5) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy;
8) udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów.

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

Uczeń:
1) określa indywidualne cechy urody klienta;
2) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
3) dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
4) dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyżenia;
5) przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
6) ustala etapy strzyżenia;
7) wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych;
8) wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta;
9) określa przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania chemicznego włosów;
10) określa etapy ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
11) dobiera techniki ondulowania i prostowania chemicznego włosów;
12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego;
14) określa sposoby korygowania błędów podczas strzyżenia i ondulowania włosów;
15) dobiera preparaty do pielęgnacji włosów po chemicznych zabiegach fryzjerskich;
16) wykonuje fryzury okolicznościowe;
17 ) określa przeciwwskazania do zabiegu zagęszczania i przedłużania włosów; 18) wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów.

3. Zmiana koloru włosów

Uczeń:
1) określa metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
2) określa wpływ zabiegów rozjaśniania i koloryzacji włosów na strukturę i wygląd włosów;
3) dobiera preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
4) dobiera kolor włosów do cech indywidualnych urody oraz fryzury klienta;
5) dobiera techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
6) sporządza mieszaniny preparatów do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;
8) wykonuje korektę koloru.

AU.22. Obsługa magazynów

Realizacja procesów magazynowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne;
2) rozróżnia rodzaje zapasów;
3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;
7) określa warunki przechowywania i transportu towarów;
8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;
9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;
10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów;
11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;
12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;
13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;
14) określa zasady gospodarowania opakowaniami;
15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;
16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;
17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;
18) określa koszty usług magazynowych.

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych  

Uczeń:
1) określa strukturę procesu produkcyjnego;
2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów;
3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;
4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji;
5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji;
6) przestrzega zasad gospodarki odpadami;
7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w języku polskim i języku obcym.

3. Obsługa magazynów dystrybucji

Uczeń:
1) określa etapy dystrybucji;
2) dobiera kanały dystrybucji;
3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach;
4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym.

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych

Uczeń:
1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
2) organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
3) określa metody rejestracji obrazu;
4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
7) sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

Uczeń:
1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;
2) posługuje się sprzętem fotograficznym;
3) stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
4) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
5) wykonuje zdjęcia plenerowe;
6) wykonuje zdjęcia studyjne;
7) wykonuje zdjęcia techniczne.

3. Obróbka i publikacja obrazu

Uczeń:
1) dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
2) wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
3) wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
4) dokonuje obróbki obrazu;
5) przygotowuje obrazy do publikacji;
6) drukuje obrazy;
7) publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) archiwizuje obrazy;
9) wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

Obecnie nie prowadzimy tej Kwalifikacji w żadnym z naszych Zespołów Szkół.

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

Uczeń:
1) korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
2) dobiera metody badań i analizy rynku;
3) dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
5) realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
6) dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
9) opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową

Uczeń:
1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
3) dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
4) prowadzi negocjacje handlowe;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
7) sporządza kalkulację cen sprzedaży;
8) przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobówni towarów;
10) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
11) prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
12) organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
13) dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
14) nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
15) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
16) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
4) wycenia składniki aktywów i pasywów;
5) określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
6) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
7) rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
9) oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
10) przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
11) sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
12) stosuje metody analizy ekonomicznej;
13) interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
14) sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
15) przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
16) sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.

AU.26. Projektowanie fryzur

1. Wykonywanie projektów fryzur

Uczeń:
1) dokonuje analizy wyglądu klienta;
2) prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem;
3) udziela klientowi porad w zakresie doboru formy i koloru fryzury;
4) projektuje zestawienia kolorystyczne we fryzurze;
5) dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;
6) szkicuje fryzury z zachowaniem proporcji sylwetki i światłocienia;
7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do projektowania fryzur;
8) projektuje różne rodzaje fryzur;
9) dobiera dodatki fryzjerskie.

2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

Uczeń:
1) wykonuje rysunki fryzur z zastosowaniem różnych technik rysowania;
2) wykonuje rysunki instruktażowe fryzur;
3) przestrzega zasad skalowania fryzury i jej fragmentów;
4) dobiera styl fryzury z wykorzystaniem programów komputerowych;
5) projektuje fryzury damskie i męskie;
6) prezentuje projekty fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;
7) sporządza portfolio projektów fryzur;
8) planuje działania marketingowe.

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Uczeń:
1) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
2) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
3) tworzy obiekty grafiki rastrowej;
4) projektuje obiekty grafiki wektorowej;
5) tworzy obiekty animowane;
6) pozyskuje i edytuje materiały wideo;
7) pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
8) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
9) obsługuje skanery i drukarki 3D;
10) kataloguje materiały cyfrowe.

2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych

Uczeń:
1) dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
2) przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
3) tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
4) projektuje prezentacje multimedialne;
5) dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
6) stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
7) projektuje fotokasty i galerie internetowe;
8) publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
9) publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1. Planowanie procesów transportowych

Uczeń:
1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
7) rozróżnia infrastrukturę transportu;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

2. Organizowanie procesów transportowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) formuje jednostki ładunkowe;
3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych

Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
4) stosuje taryfikator usług transportowo–spedycyjnych;
5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo– spedycyjnych;
6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjnotransportowe w języku polskim i języku angielskim;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo–spedycyjnych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

Uczeń:
1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;
2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
6) wybiera dostawców i podwykonawców;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo– spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

Uczeń:
1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowospedycyjnej;
2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
4) posługuje się dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

AU.32. Organizacja transportu

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
2) rozróżnia infrastrukturę transportową;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
4) dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
5) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
6) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
7) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych;
8) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
9) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
11) dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.

2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych

Uczeń:
1) charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
2) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
3) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
4) formuje jednostki ładunkowe;
5) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
6) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
7) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
8) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
9) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
10) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
11) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Uczeń:
1) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
3) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
5) przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

Uczeń:
1) określa oczekiwania klientów;
2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;
6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;
7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;
8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.

2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

Uczeń:
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych;
2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;
8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach

Uczeń:
1) określa elementy infrastruktury portów i terminali;
2) określa wyposażenie portów i terminali;
3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
5) rozróżnia rodzaje opakowań;
6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;
7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów;
8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunko-magazynowych;
12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;
14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;
15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.

2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

Uczeń:
1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;
2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie;
3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach;
4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach;
5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;
7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;
8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego;
4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego;
5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego;
6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach;
7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Słuchacz:
1) stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
2) określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
3) rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
4) organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
5) stosuje strategie marketingowe;
6) prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
7) sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
8) stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
9) rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
10) oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
11) oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
12) sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
13) korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Słuchacz:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno -rentowych;
2) prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
3) sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
4) oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
6) sporządza listy płac;
7) sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
8) sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
9) oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
10) korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowopłacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Słuchacz:
1) rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
2) przestrzega zasad i metod planowania;
3) sporządza biznesplan;
4) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
5) rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
6) przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
7) sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
8) przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
9) korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Słuchacz:
1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) sporządza zestawienie obrotów i sald;
17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

Słuchacz:
1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Słuchacz:

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego

Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Uczeń:
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje;
2) określa warunki lokalizacji portów lotniczych;
3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych;
4) stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych;
5) rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania;
6) identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania;
7) rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych;
8) rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych;
9) rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym;
10) charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla jednostek napędowych;
11) rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
12) pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych;
13) rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych.

2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

Uczeń:
1) posługuje się mapami i planami lotnisk;
2) przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych;
3) stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych;
4) posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych;
5) stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych;
6) korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie;
7) dobiera środki łączności do przekazywania informacji;
8) stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego;
9) wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
10) stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych;
11) wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów;
12) obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych;
13) planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;
14) dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego;
15) stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych;
16) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych;
17) stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego;
18) wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych;
19) korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.

3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Uczeń:
1) przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;
2) stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego;
3) rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym;
4) przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym;
5) ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
6) stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
7) stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;
8) rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym;
9) uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń;
10) wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

Uczeń:
1) określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;
2) posługuje się mapami lotniczymi;
3) charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;
4) korzysta z informacji meteorologicznych;
5) rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;
6) stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;
7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;
8) określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;
9) przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;
10) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;
11) określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.

2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

Uczeń:
1) stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
2) określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
3) przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;
4) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;
5) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;
6) współpracuje ze służbami informacji lotniczej;
7) przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;
8) stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;
9) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;
10) wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.

AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

1. Organizowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Uczeń:
1) uwzględnia aktualne trendy mody w procesie projektowania wyrobów odzieżowych;
2) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych;
3) ocenia jakość materiałów odzieżowych przed rozkrojem;
4) przygotowuje układy kroju z wykorzystaniem programów komputerowych;
5) dobiera rodzaje warstwowania materiałów odzieżowych;
6) organizuje pracę w krojowni;
7) planuje proces rozkroju materiałów odzieżowych;
8) dobiera metody i techniki rozkroju materiałów odzieżowych;
9) dobiera maszyny oraz urządzenia do rozkroju materiałów odzieżowych;
10) dobiera techniki klejenia elementów wyrobów odzieżowych;
11) dobiera metody zdobienia elementów wyrobów odzieżowych;
12) dobiera metody znakowania i kompletowania wykrojów;
13) planuje zagospodarowanie odpadów materiałów odzieżowych;
14) organizuje pracę w szwalni;
15) określa metody i systemy organizacji produkcji wyrobów odzieżowych;
16) dobiera maszyny szwalnicze i urządzenia do produkcji wyrobów odzieżowych;
17) dobiera maszyny i urządzenia do obróbki parowo-cieplnej;
18) organizuje transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie;
19) nadzoruje etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych;
20) ocenia jakość gotowych wyrobów odzieżowych;
21) dobiera sposoby znakowania, pakowania i przechowywania wyrobów odzieżowych.

2. Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych

Uczeń:
1) rozpoznaje potrzeby grup docelowych klientów;
2) opracowuje kolekcje wyrobów odzieżowych;
3) rozpoznaje instrumenty promocji stosowane na rynku mody;
4) dobiera metody promocji kolekcji wyrobów odzieżowych;
5) organizuje pokazy kolekcji wyrobów odzieżowych;
6) organizuje działania związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych;
7) dobiera metody i kanały dystrybucji wyrobów odzieżowych;
8) planuje działania logistyczne związane z dystrybucją wyrobów odzieżowych;
9) podejmuje działania z zakresu marketingu mody;
10) aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów odzieżowych;
11) opracowuje koncepcje sprzedaży internetowej;
12) przestrzega zasad kultury sprzedaży;
13) udziela porad w zakresie indywidualnej stylizacji ubioru.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Projektowanie materiałów graficznych

Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;
2) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;
3) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
4) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
5) dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;
6) skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;
7) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
8) określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;
9) stosuje system zarządzania barwą;
10) posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;
11) tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;
12) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;
13) przygotowuje graficznie projekty opakowań;
14) dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;
15) kataloguje materiały cyfrowe.

2. Opracowanie publikacji

Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;
2) rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);
3) określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;
4) dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;
5) gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;
6) opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;
7) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.

3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania

Uczeń:
1) rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;
2) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;
3) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;
4) przestrzega zasad wykonywania impozycji;
5) wykonuje impozycję prac cyfrowych;
6) wykonuje cyfrowe wydruki próbne.

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków

Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania cyfrowego;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego drukowania cyfrowego;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
7) przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe;
9) ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
10) określa sposoby personalizacji druków;
11) wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
12) dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
13) dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków cyfrowych;
14) przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania wydruków cyfrowych;
15) obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
16) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
17) kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.

2. Drukowanie 3D i obróbka wydruków

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
2) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
3) sporządza szkice i rysunki techniczne;
4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
6) przygotowuje cyfrowe modele do druku 3D;
7) przestrzega zasad przygotowania maszyn do druku 3D;
8) przygotowuje maszyny do druku 3D;
9) rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku 3D;
10) obsługuje skanery i drukarki 3D;
11) drukuje obiekty 3D;
12) ocenia jakość wydruków 3D;
13) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D.

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

Uczeń:
1) przeprowadza wywiad z klientem;
2) dobiera metody diagnozy stanu skóry twarzy, szyi i dekoltu;
3) ocenia stan skóry twarzy, szyi i dekoltu;
4) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
5) przygotowuje klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu;
6) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu;
7) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
8) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
9) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
10) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu;
11) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą;
12) określa działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania;
13) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
14) udziela porad w zakresie pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy

Uczeń:
1) przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy;
2) przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klienta;
3) przygotowuje klienta do wykonywania określonych zabiegów upiększających twarzy;
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem upiększającym twarzy, szyi i dekoltu;
5) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
6) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
7) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
9) wykonuje zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z potrzebami klienta;
10) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu;
11) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w warunkach domowych.

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

Uczeń:
1) dobiera metody diagnozy stanu skóry;
2) przygotowuje klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała;
3) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała;
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała;
5) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
6) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
7) dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała;
8) dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała;
9) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą;
10) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych;
11) stosuje aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała; 12) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych.

2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

Uczeń:
1) określa przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
2) dobiera i stosuje preparaty kosmetyczne do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
3) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
4) dobiera metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym dłoni i stóp;
5) dobiera i stosuje aparaturę, narzędzia i przybory do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp;
6) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp;
7) dobiera metody i techniki wykonania określonych zabiegów upiększających dłoni i stóp;
8) wykonuje zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta;
9) udziela porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp w warunkach domowych.

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

Uczeń:
1) rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
2) rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
3) rozpoznaje zadania administracji publicznej na określonym szczeblu;
4) korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
5) promuje nowoczesny model administracji publicznej;
6) rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
7) korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
8) rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
9) ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
10) określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
11) stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
12) sporządza umowy cywilnoprawne;
13) sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
14) wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
15) określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

Uczeń:
1) przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
2) wszczyna postępowanie administracyjne;
3) ustala właściwość organu administracyjnego;
4) informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
5) wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
6) podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
7) prowadzi rozprawę administracyjną;
8) sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
9) sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
10) pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
11) wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
12) wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
13) rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
14) stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Uczeń:
1) określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
2) analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
3) charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
4) sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
5) sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.

Obszar budowlany (BD)

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1. Obługa maszyn i urządzeń drogowych

Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) korzysta z dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do robót drogowych;
5) sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych;
6) wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych;
7) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót drogowych;
8) stosuje przepisy ruchu drogowego podczas wykonywania robót;
9) wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych

Uczeń:
1) określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych;
2) wykonuje bieżące przeglądy techniczne maszyn i urządzeń drogowych;
3) stosuje materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych;
4) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
5) rozpoznaje uszkodzenia maszyn i urządzeń drogowych oraz zgłasza je do naprawy;
6) uczestniczy w odbiorze technicznym maszyn i urządzeń po naprawach i przeglądach;
7) prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych;
8) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do naprawy i transportu.

3. Wykonywanie robót ziemnych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje budowli ziemnych;
2) korzysta z dokumentacji dotyczącej wykonywania robót ziemnych;
3) wykonuje obliczenia mas ziemnych;
4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem robót ziemnych;
5) stosuje metody wykonywania robót ziemnych;
6) posługuje się narzędziami podczas wykonywania robót ziemnych;
7) dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn do robót ziemnych;
8) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania robót ziemnych oraz robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9) wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
10) dobiera środki transportu do określonych robót ziemnych;
11) przestrzega zasad transportu i składowania mas ziemnych oraz materiałów stosowanych w robotach drogowych;
12) wykonuje roboty ziemne związane z umacnianiem i zabezpieczaniem skarp budowli ziemnych;
13) wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
14) ocenia jakość wykonanych robót ziemnych;
15) sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.

4. Wykonywanie nawierzchni drogowych

Uczeń:
1) rozróżnia elementy pasa drogowego;
2) rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
3) korzysta z dokumentacji technicznej dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
4) wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych;
5) stosuje materiały do wykonywania poszczególnych warstw drogi;
6) obsługuje maszyny i urządzenia podczas układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
7) dobiera środki transportu do określonych robót drogowych;
8) wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9) wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
10) wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
11) wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12) wykonuje roboty związane z budową nawierzchni drogowych obiektów inżynierskich;
13) wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem nawierzchni dróg i drogowych obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
14) ocenia jakość wykonanych robót drogowych;
15) sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
2) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;
4) sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
5) dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
6) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;
7) wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
8) dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
9) przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;
10) wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
11) wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
12) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
13) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;
14) kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;
15) wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie robót malarskich

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania powłok malarskich w określonej technologii;
6) dobiera techniki wykonywania robót malarskich;
7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;
8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
9) wykonuje powłoki malarskie;
10) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
11) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
12) kontroluje jakość wykonania robót malarskich;
13) wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

3. Wykonywanie robót tapeciarskich

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;
7) przygotowuje podłoże do wykonywania robót tapeciarskich;
8) wykonuje roboty tapeciarskie;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
10) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
11) kontroluje jakość robót tapeciarskich;
12) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.

4. Wykonywanie robót posadzkarskich

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
3) rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;
4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
5) sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;
7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;
8) przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;
9) wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
10) wykonuje posadzki z różnych materiałów;
11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
12) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
13) kontroluje jakość robót posadzkarskich;
14) wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

5. Wykonywanie robót okładzinowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
4) sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót okładzinowych;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót okładzinowych;
7) przygotowuje podłoże do wykonywania okładzin;
8) wykonuje okładziny z różnych materiałów;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
10) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
11) kontroluje jakość robót okładzinowych;
12) wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych

Słuchacz:
1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;
2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje;
5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych;
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych;
8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych;
9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych;
10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych;
11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych;
12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych;
13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania;
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych;
16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;
17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych;
18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych;
19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych;
20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wodociągowych;
21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych;
22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji wodociągowych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych

Słuchacz:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych;
8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych;
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych;
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych;
14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;
15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych;
16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;
17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;
18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji kanalizacyjnych;
19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;
20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Słuchacz:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych;
5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych;
6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;
8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych;
9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych;
10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych;
11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych;
12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;
13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych;
14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin;
15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;
17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych;
18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;
19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych;
20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

Słuchacz:
1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania;
2) charakteryzuje źródła energii;
3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje;
4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;
6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;
8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych;
9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych;
11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych;
14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich wykonania;
15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;
16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni;
17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych;
18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych;
19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;
20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;
21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych;
22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;
23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Słuchacz:
1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;
2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania;
4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe;
10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych; 
3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
12) ocenia jakość wykonania robót murarskich;
13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje tynków;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
12) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych

Uczeń:
1) klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;
3) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
4) posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjnokartograficzną sieci gazowych;
5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
6) wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;
7) organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
9) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
10) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą do budowy sieci gazowych;
11) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych;
12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w sieciach gazowych;
13) dobiera i montuje gazomierze przemysłowe;
14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;
15) montuje i zabezpiecza kurki główne;
16) wykonuje przedmiar robót związanych z budową sieci gazowych;
17) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych;
18) wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych;
19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
20) przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;
21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;
23) wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych

Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje; 2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;
3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych;
4) wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy gazowych do eksploatacji; 
5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu;
6) kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;
7) przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;
8) kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni;
9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych;
10) kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji;
11) organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy gazowych;
12) organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;
13) prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych;
14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania;
15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami.

BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych

Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;
3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;
5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;
6) wykonuje przedmiary robót związanych z montażem instalacji gazowych i sporządza ich kosztorysy;
7) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazowych;
8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowej;
10) organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych oraz systemów odprowadzania spalin;
11) określa warunki lokalizacji zbiorników na paliwa płynne;
12) wykonuje prace związane z montażem zbiorników na paliwa płynne oraz ich uzbrojenia;
13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową;
16) montuje systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych

Uczeń:
1) przewiduje skutki nieprawidłowego przebiegu procesu spalania;
2) wykonuje obliczenia dotyczące procesów spalania paliw gazowych;
3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;
4) interpretuje wskazania urządzeń gazometrycznych;
5) kontroluje działanie systemów monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach;
6) określa przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;
7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;
8) przeprowadza okresowe przeglądy techniczne instalacji gazowych;
9) wykonuje prace związane z utrzymaniem technicznej sprawności urządzeń gazowych;
10) organizuje i wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją instalacji gazowych.

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich;
2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich;
4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich;
5) opracowuje harmonogram robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich;
7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;
10) wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
12) planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym;
13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich;
14) sporządza dokumentację dotyczącą jakości wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
15) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów inżynierskich;
16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich

Uczeń:
1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich; 
2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich;
3) przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu;
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwacją dróg i obiektów inżynierskich;
6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich;
8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
9) prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną;
10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.

3. Kosztorysowanie robót drogowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich;
3) ustala założenia do kosztorysowania;
4) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
6) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
7) sporządza kosztorysy robót drogowych;
8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.

Obszar elektryczno-elektroniczny (EE)

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materiały konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
7) dobiera techniki łączenia materiałów;
8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:
1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:
1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:
1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Uczeń:
1) rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
2) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
3) rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
5) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
6) wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
7) sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
8) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
9) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;
10) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
11) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
12) przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
13) lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
14) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
15) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
16) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
17) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
3) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
7) rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
8) odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
9) dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
11) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
12) dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:
1) posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;
2) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
4) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
5) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:
1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;
2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;
3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;
4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;
7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;
8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;
9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;
10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;
11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;
12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;
14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:
1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;
2) interpretuje projekty sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki techniczne;
6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;
7) montuje okablowanie sieciowe;
8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
9) monitoruje sieć bezprzewodową;
10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);
11) stosuje podział sieci na podsieci;
12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
13) modernizuje lokalną sieć komputerową;
14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
15) podłącza sieć lokalną do Internetu;
16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

Uczeń:
1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych i sieciowych;
2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;
3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;
5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;
6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;
8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;
11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;
12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;
14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2) tworzy i przywraca kopie danych;
3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;
4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;
5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;
6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;
7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;
8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń:
1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;
4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;
6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;
7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;
8) zarządza funkcjami profili użytkowników;
9) zarządza kontami i grupami użytkowników;
10) zarządza zasadami grup;
11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;
12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;
13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;
16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

1. Programowanie aplikacji

Uczeń:
1) stosuje podstawy algorytmiki;
2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
3) stosuje podstawowe zasady programowania;
4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
5) korzysta z wbudowanych typów danych;
6) tworzy własne typy danych;
7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
12) dokumentuje tworzoną aplikację.

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
2) projektuje relacyjne bazy danych;
3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
10) zarządza systemem bazy danych;
11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń:
1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;
4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

Uczeń:
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;
9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych

Uczeń:
1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
3) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;
4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;
6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
10) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

Uczeń:
1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;
12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
16) sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

Uczeń:
1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;
2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
4) montuje okablowanie strukturalne;
5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;
6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;
9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;
11) charakteryzuje parametry anten;
12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;
16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

Uczeń:
1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;
2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;
3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;
4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego;
6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów; 11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;
12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;
17) dokonuje analizy raportów ruchowych;
18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

Uczeń:
1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);
2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

2. Administrowanie sieciami komputerowymi

Uczeń:
1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);
5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów;
6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);
7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
9) modernizuje lokalną sieć komputerową;
10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:
1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
9) zarządza kontami użytkowników i grup;
10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;
12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;
15) konfiguruje usługi katalogowe;
16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

EE.12. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych

Uczeń:
1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków powietrznych;
2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych;
3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi liniowej statków powietrznych;
5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsługi liniowych statków powietrznych;
6) zaopatruje pokładowe instalacje statków powietrznych w materiały eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie;
12) rozpoznaje wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego.

2. Wykonywanie obsługi wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

Uczeń:
1) odczytuje i sporządza schematy logiczne, ideowe, blokowe i montażowe układów statków powietrznych oraz instalacji elektrycznych i urządzeń awionicznych statków powietrznych;
2) określa przeznaczenie elementów i podzespołów wchodzących w skład awioniki i wyposażenia elektrycznego statków powietrznych;
3) dobiera części zamienne do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
4) wykonuje połączenia rozłączne i nierozłączne elementów elektrycznych, elektronicznych oraz prostych elementów mechanicznych statków powietrznych;
5) określa systemy cyfrowe i analogowe statku powietrznego;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
8) dobiera narzędzia do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych;
9) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do diagnostyki urządzeń awionicznych i elektrycznych i posługuje się nimi, a także interpretuje uzyskane wyniki;
10) używa metrologicznych przyrządów pomiarowych do obsługi statków powietrznych;
11) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do gromadzenia oraz archiwizacji danych dotyczących napraw;
12) diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia awionicznego i elektrycznego statku powietrznego;
13) wykonuje operacje montażowe, obsługowe, regulacyjne i naprawcze urządzeń awionicznych i elektrycznych statku powietrznego na podstawie dokumentacji technicznej;
14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzającą obsługę statku powietrznego.

EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:
1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią;
2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków;
5) wykonuje montaż kabli i urządzeń;
6) wykonuje podłączenia urządzeń;
7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację;
8) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie;
9) konfiguruje urządzenia abonenckie.

2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:
1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji;
2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;
3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji;
4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji;
5) dobiera przyrządy pomiarowe;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji;
7) wykonuje regulacje parametrów instalacji;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;
9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.

3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:
1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń;
2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji;
3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów;
4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń;
6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
7) dokonuje napraw instalacji;
8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji;
9) kontroluje poprawność działania instalacji;
10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.

EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych

Uczeń:
1) klasyfikuje media transmisyjne;
2) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci;
3) rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym;
4) charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych;
5) rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych;
6) montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych;
7) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające;
8) uruchamia sieci pozabudynkowe;
9) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych;
10) ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.

2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym;
2) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
3) wykonuje pomiary parametrów sieci szerokopasmowych określających jakość transmisji;
4) wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji;
5) konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną;
6) reguluje parametry urządzeń sieciowych;
7) monitoruje działanie sieci szerokopasmowych za pomocą standardowych testów;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci szerokopasmowych;
9) planuje i wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawę sieci szerokopasmowych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:
1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;
2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;
6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
8) nastawia parametry układów napędowych;
9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:
1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;
5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:
1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

Słuchacz:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
5) przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
7) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
9) dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
10) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
13) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
14) projektuje typowe instalacje elektryczne.

2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:
1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
9) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
13) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
14) projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
15) stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.

Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG)

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1. Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:
1) rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;
2) wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) wykonuje czynności kalibracyjne i konfiguracyjne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych za pomocą komputera diagnostycznego oraz funkcji komputera pokładowego;
4) wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
5) przygotowuje elektryczny i elektroniczny układ pojazdu samochodowego do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych;
6) przywraca funkcjonalność elektrycznego i elektronicznego układu pojazdu samochodowego po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharskolakierniczych.

2. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Słuchacz:
1) rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
2) rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych;
3) analizuje zależności funkcjonalne elektrycznych i elektronicznych podukładów w układach pojazdów samochodowych;
4) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;
5) określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
7) wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
8) interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
9) ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;
10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
11) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

3. Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Słuchacz:
1) analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;
2) lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
4) sporządza zapotrzebowanie na elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;
6) wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
8) wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
9) przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
10) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;
11) sporządza dokumentację wykonanej naprawy.

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1 .Montaż maszyn i urządzeń

Słuchacz:
1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
6) wykonuje montaż połączeń;
7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Słuchacz:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;
5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Słuchacz:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Uczeń:
1) rozróżnia obrabiarki skrawające;
2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń:
1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;
10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Uczeń:
1) rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
2) rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
3) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
4) rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
5) korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki
6) dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
7) dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
8) mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
9) ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
10) wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
11) testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Uczeń:
1) ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
2) ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
3) uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
4) wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
5) nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
6) dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
7) dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
8) przeprowadza korektę wyników obróbki;
9) przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
10) wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:
1) dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
2) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
4) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
5) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
6) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:
1) dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
2) rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
3) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
4) dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
5) dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
6) dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
7) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
8) wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
9) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:
1) rozróżnia techniki łączenia materiałów;
2) dobiera metodę łączenia materiałów;
3) rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
4) dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
7) wykonuje połączenia materiałów;
8) ocenia jakość wykonanych połączeń.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
3) charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
5) dobiera części podlegające wymianie;
6) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
7) wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
8) montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
9) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
11) wykonuje konserwację narzędzi;
12) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych

1 .Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;
2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;
3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;
4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;
5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;
6) rozróżnia materiały wypełniające;
7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;
8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;
9) dobiera materiały ścierne;
10) szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;
11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;
12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;
13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

2. Przygotowanie powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozróżnia powłoki lakiernicze;
2) dobiera kolor powłoki lakierniczej;
3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;
4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych

Uczeń:
1) rozróżnia pistolety lakiernicze;
2) obsługuje pistolety lakiernicze;
3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;
4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;
5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.

MG.28. Montaż systemów rurociągowych

1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur

Uczeń:
1) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do obróbki rur;
2) dobiera przyrządy pomiarowe;
3) wykonuje prace traserskie;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do obróbki rur;
5) posługuje się narzędziami monterskimi;
6) wykonuje ręczne i mechaniczne cięcie rur;
7) wykonuje cięcie rur palnikiem acetylenowo-tlenowym;
8) wykonuje czynności związane z gięciem rur na zimno;
9) wykonuje obróbkę końców rur;
10) wykonuje czynności związane z gwintowaniem rur;
11) ocenia jakość wykonania prac ręcznej i mechanicznej obróbki rur.

2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i wyrobów;
2) dobiera materiały, maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągów;
3) przygotowuje elementy systemów rurociągowych do montażu;
4) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągów;
5) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
6) wykonuje kształtki rurowe;
7) dobiera rodzaje i kształty spoin; 
8) wykonuje spoiny sczepne;
9) wykonuje połączenia rur;
10) montuje odcinki rur, węzły rurociągów oraz ich uzbrojenie;
11) rozpoznaje wady połączeń elementów rurociągów oraz określa przyczyny ich powstawania;
12) ocenia jakość wykonania prefabrykatów elementów rurociągów;
13) wykonuje próby ciśnieniowe prefabrykatów rurociągów na stanowisku prób ciśnieniowych.

3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją systemów rurociągowych, normami i katalogami materiałów i narzędzi oraz instrukcjami montażu systemów rurociągowych;
2) przestrzega zasad prowadzenia i mocowania rurociągów przemysłowych;
3) dobiera uzbrojenie systemów rurociągowych;
4) przeprowadza inwentaryzację systemów rurociągowych;
5) dobiera materiały oraz maszyny, urządzenia i narzędzia do montażu systemów rurociągowych;
6) zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywanych robót montażowych systemów rurociągowych;
7) posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu i demontażu systemów rurociągowych;
8) wykonuje montaż rurociągów w określonych technologiach;
9) wykonuje uszczelnienia połączeń rurociągów;
10) montuje konstrukcje wsporcze rurociągów;
11) wykonuje przejścia rurociągów przez przeszkody budowlane i przeszkody terenowe;
12) montuje urządzenia, armaturę, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne systemów rurociągowych;
13) wykonuje połączenia rurociągów z rurociągami istniejącymi;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne systemów rurociągowych;
15) znakuje i opisuje elementy systemów rurociągowych;
16) wykrywa i lokalizuje awarie rurociągów;
17) usuwa nieszczelności rurociągów;
18) wykonuje roboty związane z konserwacją i remontem systemów rurociągowych;
19) przygotowuje odcinki rurociągów do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
20) dobiera sprzęt i narzędzia do wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
21) posługuje się sprzętem podczas wykonania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;
22) wykonuje próby ciśnieniowe systemów rurociągowych;
23) kontroluje parametry próby ciśnieniowej systemów rurociągowych;
24) wykonuje obmiar robót oraz sporządza rozliczenia materiałowe tych robót;
25) ocenia jakość wykonania montażu rurociągów.

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Obecnie nie prowadzimy tej kwalifikacji w żadnym z naszych Zespołów Szkół.

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn
i urządzeń;
2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn
i urządzeń;
9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje produkcji;
2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.

Obszar medyczno-społeczny (MS)

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Wykonywanie masażu medycznego

Uczeń:
1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka;
2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu medycznego;
3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu medycznego;
4) wyjaśnia mechanizmy działania poszczególnych rodzajów masażu medycznego na organizm człowieka;
5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu medycznego;
6) lokalizuje palpacyjnie struktury anatomiczne człowieka;
7) ocenia struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu medycznego;
8) charakteryzuje przebieg kliniczny i leczenie jednostek chorobowych;
9) określa korelację między masażem medycznym, kinezyterapią i fizykoterapią stosowanymi w danej jednostce chorobowej;
10) dobiera metody masażu medycznego do jednostek chorobowych pacjenta;
11) dobiera metodykę wykonywania masażu medycznego w jednostkach chorobowych pacjenta;
12) stosuje techniki odkształceń na podstawie oceny topograficznej i strukturalnej tkanek i narządów człowieka;
13) wykonuje masaż klasyczny;
14) wykonuje masaż medyczny w środowisku wodnym;
15) wykonuje masaż limfatyczny;
16) wykonuje masaż odruchowy w podstawowym zakresie (segmentarny, łącznotkankowy, punktowy);
17) wykonuje masaż: Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy;
18) wykonuje masaż z użyciem przyrządów.

2. Wykonywanie masażu sportowego

Uczeń:
1) wyjaśnia biomechanikę organizmu człowieka w różnych dyscyplinach sportu;
2) dobiera rodzaje masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego;
3) dobiera metody masażu sportowego stosowane w odnowie biologicznej organizmu;
4) stosuje środki ułatwiające lub wspomagające masaż sportowy w zależności od wskazań;
5) wykonuje masaż sportowy w wybranych dyscyplinach sportu w zależności od cyklu treningowego i stanu zdrowia zawodnika;
6) wykonuje masaż sportowy u zawodnika kontuzjowanego.

3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Uczeń:
1) dobiera rodzaje masażu relaksacyjnego;
2) przestrzega zasad masażu kosmetycznego;
3) przestrzega zasad masażu profilaktycznego;
4) wykonuje masaż relaksacyjny;
5) wykonuje masaż profilaktyczny;
6) wykonuje masaż kosmetyczny.

MS.03. Ochrona osób i mienia

1. Organizowanie ochrony osób

Uczeń:
1) analizuje potencjalne zagrożenia ochranianej osoby;
2) gromadzi informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń na podstawie wywiadu ochronnego;
3) określa oraz planuje stan ilościowy ochrony osobistej (szyki ochronne);
4) określa wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony;
5) określa sektory obserwacji dla poszczególnych pracowników ochrony osobistej;
6) reaguje na zaistniałe zagrożenia ochranianej osoby;
7) stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ochranianej osoby zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej

Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaj imprezy masowej;
2) określa stan osobowy i wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych;
3) wyznacza strefy do ochrony dla poszczególnych pracowników;
4) określa zadania służbom porządkowym i informacyjnym;
5) określa stopień zagrożenia imprezy masowej;
6) zapobiega powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji;
7) stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa;
8) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa;
9) przestrzega zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi;
10) współpracuje z innymi formacjami ochronnymi.

2. Organizowanie ochrony mienia

Uczeń:
1) wyznacza strefy ochrony mienia;
2) określa stan osobowy ochrony obiektu;
3) wyznacza zadania pracownikom ochrony, w celu wykonania ochrony mienia;
4) określa stopień zagrożenia obiektu;
5) reaguje na zaistniałe zagrożenia mienia;
6) prowadzi dokumentację związaną z realizacją ochrony mienia;
7) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

4. Dozór urządzeń i systemów alarmowych

Uczeń:
1) wyznacza strefy ochrony obiektu;
2) rozróżnia techniczne środki zabezpieczenia obiektu;
3) przestrzega norm i stosuje homologacje i certyfikaty przy dozorze systemów alarmowych;
4) podejmuje działania po sygnale z systemu alarmowego;
5) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

5. Organizowanie ochrony wartości pieniężnych

Uczeń:
1) rozpoznaje przedmiot konwojowania;
2) określa potrzeby transportowe i wyznacza skład osobowy konwoju;
3) określa uzbrojenie i wyposażenie konwoju;
4) określa czas trwania i trasę konwoju;
5) prowadzi dokumentację związaną z konwojowaniem wartości pieniężnych;
6) rozpoznaje i usuwa zagrożenia bezpieczeństwa konwoju;
7) stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

Uczeń:
1) charakteryzuje rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia;
2) określa wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny;
3) wykorzystuje metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
4) uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
5) reaguje na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;
6) rozpoznaje poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.

2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej

Uczeń:
1) określa cele czynności higienicznych i pielęgnacyjnych;
2) określa wskazania, przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
3) planuje i organizuje czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;
4) przestrzega zasad wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
5) dobiera metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
6) stosuje algorytmy czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
8) ocenia stan higieniczny chorego;
9) wykonuje słanie łóżka pustego oraz z osobą chorą i niesamodzielną;
10) wykonuje toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie jamy ustnej;
11) wykonuje mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku i zakłada czepiec przeciwwszawiczy;
12) wykonuje zmianę bielizny osobistej i pościelowej;
13) wykonuje zmianę pieluchomajtek i innych środków absorpcyjnych oraz pomaga w czynnościach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
14) wykonuje wymianę cewnika zewnętrznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie chorej i niesamodzielnej;
15) wykonuje zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub pielęgniarki;
16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;
17) stosuje profilaktykę i pielęgnację przeciwodleżynową u osoby chorej i niesamodzielnej;
18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku;
19) pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej;
20) wykonuje czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną;
21) karmi osobę chorą i niesamodzielną lub pomaga podczas jej karmienia;
22) zapewnia bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
23) przekazuje pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej;
24) przestrzega procedur postępowania z brudną bielizną i zużytym sprzętem;
25) stosuje przepisy prawa dotyczące praw pacjenta;
26) przeprowadza edukację w zakresie higieny osobistej i zabiegów pielęgnacyjnych;
27) posługuje się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną

Uczeń:
1) przestrzega zasad, określa cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych;
2) planuje i organizuje czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną z uwzględnieniem jej stanu zdrowia;
3) zapewnia higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
4) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego;
5) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
6) aktywizuje osobę chorą i niesamodzielną i organizuje jej czas wolny;
7) współpracuje z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;
8) zapewnia bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
9) pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
10) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
11) udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
12) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności ruchowej;
13) przekazuje pielęgniarce informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynności opiekuńczych;
14) przestrzega procedur postępowania ze sprzętem i materiałem podczas wykonywania czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną;
15) dezynfekuje oraz myje przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego

Uczeń:
1) określa sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
2) stosuje techniki aktywnego słuchania w kontaktach z podopiecznym;
3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;
4) rozpoznaje rodzaje barier i błędów w komunikowaniu się z podopiecznym;
5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;
6) rozwiązuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem różnych metod;
7) prowadzi negocjacje w celu rozwiązania problemów podopiecznego;
8) komunikuje się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego

Uczeń:
1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji;
2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami ważnymi dla podopiecznego;
3) prowadzi obserwację terapeutyczną podopiecznego;
4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych występujące u podopiecznego;
5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej;
6) określa hierarchię potrzeb podopiecznego;
7) sporządza listę problemów i potrzeb podopiecznego;
8) określa zasoby i możliwości podopiecznego;
9) określa etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;
10) formułuje diagnozę terapeutyczną podopiecznego;
11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych.

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej;
2) określa cechy planu terapii zajęciowej;
3) sporządza indywidualny plan terapii zajęciowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;
4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;
5) określa cele i zadania terapii zajęciowej;
6) dobiera formy, metody i techniki terapii zajęciowej;
7) dobiera środki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zajęciowej;
8) opracowuje scenariusze do zajęć z zakresu terapii zajęciowej;
9) planuje etapy terapii zajęciowej;
10) planuje przebieg treningów rozwijających aktywność społeczną podopiecznego;
11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zajęciowej prowadzonej z podopiecznym.

4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami

Uczeń:
1) charakteryzuje metody aktywizujące stosowane w terapii zajęciowej;
2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zajęciowej;
3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zajęciowej adekwatne do sytuacji biologicznej, psychicznej i społecznej podopiecznego;
4) przestrzega zasad prowadzenia zajęć z zakresu indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej;
5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udziału w zajęciach;
6) prowadzi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod i technik;
7) wyjaśnia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;
8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zajęciowego w pracowni terapeutycznej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
9) planuje wyposażenie pracowni terapii zajęciowej;
10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego

Uczeń:
1) charakteryzuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego;
2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym;
3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;
4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego;
5) dokumentuje działania z zakresu terapii zajęciowej;
6) modyfikuje i aktualizuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego.

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawna określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń:
1) określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
3) ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
4) formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Uczeń:
1) odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
2) wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
3) ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
4) dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
5) charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
6) określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
7) opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek maszyna środowisko;
8) posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
2) rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
3) identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
4) wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
5) ocenia poziom ryzyka zawodowego;
6) wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
7) sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
2) określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
3) ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
4) sporządza dokumentację powypadkową;
5) określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczeń:
1) określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
2) analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
3) określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
5) stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
6) opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego

Uczeń:
1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych;
5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;
6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;
7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji

Uczeń:
1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;
3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu;
4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga;
5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji;
6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;
7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji;
8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;
10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;
11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji

Uczeń:
1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji;
3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji;
4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji;
5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;
6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego;
7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;
8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania;
9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu;
11) kontroluje wizualnie integralność opakowania;
12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;
13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;
14) sporządza dokumentację dekontaminacji;
15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
16) współpracuje z nadzorem sanitarnym i stosuje jego zalecenia;
17) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;
18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji;
19) kalkuluje koszty dekontaminacji.

Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL)

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych

Uczeń:
1) określa dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych;
2) określa jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych;
3) odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji roślinnych;
4) korzysta z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł informacji;
5) korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku obcym;
6) dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
7) dobiera materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów;
8) określa techniki wykonania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

Uczeń:
1) ocenia jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji;
2) posługuje się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce;
3) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej;
4) stosuje metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej;
5) stosuje różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze;
6) wykonuje kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi;
7) wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów;
8) określa koszty wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych;
9) ocenia jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych;
10) przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne;
11) prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych;
12) przestrzega norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi.

3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych

Uczeń:
1) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych;
2) stosuje metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych;
3) określa warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz przestrzega zasad w tym zakresie;
4) dobiera materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych;
5) stosuje metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków technicznych.

Obszar turystyczno-gastronomiczny (TG)

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

1. Przechowywanie żywności

Uczeń:
1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
4) dobiera warunki do przechowywania żywności;
5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
7) dobiera metody utrwalania żywności;
8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

Uczeń:
1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3) stosuje receptury gastronomiczne;
4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
11) ocenia organoleptycznie żywność;
12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

1. Magazynowanie surowców cukierniczych

Słuchacz:
1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej;
2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych;
4) ocenia jakość surowców cukierniczych;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania;
6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych;
7) obsługuje urządzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentację magazynową;
9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych

Słuchacz:
1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania;
2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych;
3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych;
4) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych;
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

Słuchacz:
1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;
2) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych;
3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
4) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych;
5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
6) dekoruje wyroby cukiernicze;
7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych;
8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych;
9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze;
10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
13) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

1. Rezerwacja usług hotelarskich

Uczeń:
1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;
4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup;
5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Uczeń:
1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji;
2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out;
4) udziela informacji turystycznej;
5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich;
8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
9) sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

Uczeń:
1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań

Uczeń:
1) przestrzega zasad przechowywania żywności;
2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;
8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
11) stosuje techniki nakrywania stołu;
12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

3. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczeń:
1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej

Uczeń:
1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
2) udziela informacji turystycznej;
3) określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
4) korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
5) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
6) opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

Uczeń:
1) stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
2) stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
3) rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
4) stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
5) sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
6) sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
7) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń:
1) rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
2) sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
3) przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
4) rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
5) prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych, przestrzegając zasad rachunkowości;
6) sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1. Planowanie i ocena żywienia

Uczeń:
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i zasad planowania żywienia;
5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

Uczeń:

1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
2) planuje produkcję potraw i napojów;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
5) rozróżnia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Uczeń:
1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
6) planuje usługi gastronomiczne;
7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
9) dobiera zastawę i bieliznę stołową;
10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
13) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.