Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

I.        Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na postawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2002 poz. 344) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ZDZ Katowice).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
  a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.zdz.katowice.pl .

 

II.      Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  a. ZDZ Katowice - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice; wpisany do Rejestru przedsiębiorców oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017713, NIP: 634-013-55-58, REGON: 000512533;
  b. Klient – podmiot korzystający z usług edukacyjnych Zakładu Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klientem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  c. serwis – serwis internetowy w domenie http://www.zdz.katowice.pl do którego prawa przysługują ZDZ Katowice;
  d. usługa – usługi edukacyjne świadczone drogą elektroniczną;
  e. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi poprzez wysyłanie
  i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te transmitowane są za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, a także wykonanie usługi z wykorzystaniem platform i aplikacji do konferencji internetowych i wideokonferencji;
  f. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenie teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;

 

III.    Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych przez ZDZ Katowice, umożliwiających:
  a. zapisy na kursy
  b. udział w szkoleniach online
  c. wnioskowanie o przeprowadzenie egzaminu
  d. wnioskowanie o wydanie duplikatu
  e. zapisy do szkół
  f. zapisy na spotkanie z doradcą zawodowym
  g. czat z konsultantem.
 1. Warunki realizacji nauki zdalnej w szkołach ZDZ Katowice, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), określają odrębne przepisy.

 

IV.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ZDZ Katowice

      1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, Klienci powinni dysponować:
         a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
         b. aktualną przeglądarką internetową.
      2. W przypadku szkoleń online szczegółowe wymagania przepustowości łącza lub dodatkowe wymagania sprzętowe i programowe określane są przy każdym rodzaju szkolenia.
      3. Korzystanie z aplikacji serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

 

V.       Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w rozdz. III punktach 1) oraz  3)-7) następuje
  w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z serwisu ZDZ Katowice. Klient może
  w każdej chwili zakończyć korzystanie z tych usług. W przypadku opuszczenia przez Klienta serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi uczestniczenia w szkoleniu następuje w formie pisemnej – poprzez podpisanie przez Klienta umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.  Umowę może Klient podpisać w siedzibie jednostki ZDZ Katowice lub po otrzymaniu jej w wersji elektronicznej
  i wydrukowaniu – poza siedzibą jednostki. W drugim przypadku umowę po podpisaniu należy
  w oryginale odesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby jednostki ZDZ Katowice. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą ukończenia kursu przez Klienta. Rozwiązanie umowy może nastąpić również w przypadkach skreślenia Klienta z listy słuchaczy, m.in. za naganne zachowanie, opuszczanie zajęć w ilości powyżej 20% godzin, nie uregulowanie w terminie opłaty za szkolenie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z usług, opisanych w rozdz. III niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. ZDZ Katowice zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Klientom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji
  o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną”, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. ZDZ Katowice nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

 

VI . Dane osobowe Klienta

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez ZDZ Katowice następuje w celu realizacji świadczonych usług.
 4. ZDZ Katowice oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych ZDZ Katowice określa „Informacja w sprawie ochrony danych osobowych” dostępna w serwisie.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie – pocztą e-mailową na adres info@zdz.katowice.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście na adres siedziby ZDZ Katowice – ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice.
 3. ZDZ Katowice dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji ZDZ Katowice niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Każdy Klient może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. ZDZ Katowice zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Klienta z serwisu lub usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik – „Informacja o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną”.

 

 

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez ZDZ Katowice

 

Informacja o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem
z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do podstawowych zagrożeń należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing).

Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usług zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;

używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.