O firmie

Od 1926 roku ZDZ w Katowicach, z przerwą, spowodowana II wojną światową, kształci, podnosi kwalifikacje i doskonali zawodowo kadry dla potrzeb gospodarki głównie Śląska, ale i całego kraju. Nieprzerwanie buduje swój dorobek i potencjał, wpisując się w realizację wciąż zmieniających się i rosnących oczekiwań i wyzwań rynku.

Początkowo Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno
w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata 90-te to przede wszystkim rozwój kształcenia w systemie szkolnym – pierwsze szkoły średnie, uruchomienie 1. na Śląsku niepublicznej uczelni wyższej oraz rozwój oferty kształcenia kursowego w dostosowaniu do dynamicznych zmian rynku pracy i początek rekwalifikacji bezrobotnych.

Wiek XXI, to okres szeregu wyzwań związanych z wprowadzanymi reformami edukacji, umiejętnego przystosowania do zmian w strukturze polskiego szkolnictwa oraz potrzeb społeczno-gospodarczych. Działania Zakładu w tym obszarze charakteryzowało tworzenie nowych typów szkół, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia będących odpowiedzią na zapotrzebowanie  rynku pracy. To również nacisk na jakość, efektywność i skuteczność nauczania, a także kompleksowość oferty, inwestycje
w nowoczesną bazę dydaktyczną oraz współpraca z wykładowcami i trenerami – praktykami, wywodzącymi się ze środowiska gospodarczego, oświaty i nauki. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych są certyfikaty i akredytacje, a wśród nich m.in. wdrożony już od
2000 r. i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz od 2012 roku certyfikat ISO 29990.

Od ponad 25 lat ZDZ w Katowicach uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przyczyniając się do rozwoju kwalifikacji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenia w tym zakresie zapoczątkował już w roku 1994 realizacją Programu Rozwoju PHARE – STRUDER, co zaowocowało późniejszą skuteczną
i nieprzerwaną realizacją projektów edukacyjnych aż do dnia dzisiejszego. Lata 2014-2020 to okres kolejnej perspektywy finansowej zdominowanej przez realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego.

Dziś katowicki ZDZ wychodzi poza obszar województwa, koncentrując działalność na obszarze woj. śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego.
W strukturze Zakładu działa 70 jednostek organizacyjnych – 25 ośrodków kształcenia zawodowego oraz 45 szkół, kształcących na wszystkich poziomach edukacji. Jest instytucją rynku pracy - realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące również pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy.

Podstawowe obszary aktywności Zakładu to:

  • kształcenie i wychowanie młodzieży – szkoły na wszystkich poziomach edukacji, z ponad 50 kierunkami kształcenia tj.: szkoła podstawowa, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, licea sztuk plastycznych, technika, szkoły policealne
  • kształcenie i doskonalenie dorosłych  –kursy i szkolenia w 200 zawodach i specjalnościach
  • egzaminowanie i certyfikowanie umiejętności – możliwość potwierdzania kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w ramach Komisji Egzaminacyjnych działających przy ZDZ, w tym w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Obecnie, rocznie w ZDZ Katowice kształci się około 20 tys. słuchaczy na 200 rodzajach kursów i ponad 3800 uczniów w 45 szkołach w 50 zawodach. Do dnia dzisiejszego Zakład zrealizował ponad 230 projektów finansowanych ze środków UE dla 68 tys. uczestników projektów, dzięki którym powstało m.in. 300 firm. Od początku istnienia mury Zakładu opuściło ponad 32 tys. absolwentów szkół, 15 tys. absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, ponad 2,4 mln absolwentów kursów, w tym m.in.: 327 tys. kierowców i kandydatów na kierowców, 146 tys. przeszkolonych osób bezrobotnych, 114 tys. spawaczy. W działających w latach 1992-1998 czterech Wojewódzkich Ośrodkach Egzaminowania Kierowców przystąpiło do egzaminów i uzyskało uprawnienia ok. 350 tys. kierowców. Wysoką jakość organizowanych szkoleń gwarantuje nowoczesna baza ponad 300 sal wykładowych, pracowni specjalistycznych, atestowanych spawalni, poligonów szkoleniowych, akredytowanych do prowadzenia nauki zawodu i egzaminów oraz kadra nauczycieli, wykładowców, trenerów i doradców wywodzących się ze środowiska gospodarczego i naukowego.

W dowód uznania dorobku w obszarze edukacji zawodowej oraz wkładu w rozwój społeczny
i gospodarczy regionu Zakład został uhonorowany licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, Śląską Nagrodą Jakości.

 

 

Pliki do pobrania