O firmie

Jubileusz 95-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

W grudniu br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – jedna z największych i najstarsza firma oświaty zawodowej – obchodzi swój Jubileusz. 20 grudnia mija 95 lat, kiedy to Zakład rozpoczął swoją działalność pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy.  

Z tej okazji 15 grudnia 2021 r. w Auli Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu 95-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

Prezes Zarządu Zakładu Jacek Kwiatkowski powitał gości i wygłosił okolicznościowe wystąpienie.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządu terytorialnego, nauki i oświaty, służb mundurowych,  instytucji i przedsiębiorstw, Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, na czele z Wicewojewodą Śląskim Robertem Magdziarzem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Janem Kawulokiem, Śląskim Wicekuratorem Oświaty Janem Szczotką, Prezydentem Miasta Katowice dr. Marcinem Krupą, Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy
dr. Ryszardem Stefaniakiem, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiną Olszak, Rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach prof. dr. hab. Krzysztofem Szaflarskim, Dyrektorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dr. inż. Adamem Pietrasem, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk. Markiem Majochą, Dowódcą 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej ppłk. Grzegorzem Gdulą oraz Wojskowymi Komendantami Uzupełnień w Bielsku-Białej, Oświęcimiu, Rybniku i Tychach, Prezesem Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach Zbigniewem Gieleciakiem, Prezesem Zarządu GPP Business Park S.A. Mirosławem Czarnikiem, Zastępcą Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Janem Witkowskim, Dyrektorem Urzędu Dozoru Technicznego Oddz. w Katowicach Markiem Ćmielem, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorzem Sikorskim,  Prezesem Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Andrzejem Piłatem, wraz z 16. Prezesami ZDZ-ów z całej Polski. 

W uroczystości wzięli również udział pracownicy i byli pracownicy, członkowie władz, działacze społeczni Stowarzyszenia oraz uczniowie szkół Zakładu.

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy oraz współpracownicy i partnerzy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, regionalnymi
i resortowymi.

Odznaczeni i wyróżnieni z okazji Jubileuszu 95-lecia Zakładu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczono:

 •          Panią Annę KLATT
 •          Panią Zofię WANAT

 

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczono:

 • Panią Halinę KASZNIĘ
 • Pana Marka KOPECKIEGO
 • Pana Andrzeja NOWAKA
 • Panią Bożenę ROLKĘ
 • Panią Marię STASZKIEWICZ
 • Panią Teresę STWORĘ
 • Panią Aleksandrę WIŚNIEWSKĄ-WYLENŻEK
 • Panią Klaudię ZUREK

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nadano:

 • Pani Anecie KUKIER
 • Panu Ryszardowi NANCCE
 • Panu Marcinowi SYGIETOWI
 • Pani Aleksandrze WIŚNIEWSKIEJ-WYLENŻEK

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO zostali wyróżnieni następujący pracownicy Zakładu:

 • Pan Dariusz CZYŻEWSKI
 • Pani Jolanta GŁOŚNY
 • Pani Anna PRZYBYŁ
 • Pani Barbara NAWRAT
 • Pani Ewa WASYLKOWSKA

ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA ZDZ” dla pracowników oraz partnerów i współpracowników naszego Zakładu.

      Wśród pracowników Zakładu RUBINOWĄ ODZNAKĘ przyznano:

 •          Pani Barbarze APONIUK
 •          Panu Grzegorzowi GAIKOWI
 •          Panu Markowi KOPECKIEMU
 •          Pani Małgorzacie KOWALSKIEJ
 •          Panu Kazimierzowi LAMCHOWI
 •          Pani Marii STASZKIEWICZ
 •          Panu Krzysztofowi ZAWODNEMU

 ZŁOTĄ ODZNAKĄ wyróżniono partnerów i współpracowników Zakładu:

 • Pana Józefa BRZAZGACZA – przedsiębiorcę  z Andrychowa,
 • Panią Bożenę BUCKĄ – dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Katowicach
 • Pana Adama CIEŚLARA – dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „DOM NARODOWY” w Cieszynie
 • Pana Tomasza ŁYSONIA – przedsiębiorcę z Kleczy Dolnej
 • Pana Ireneusza ŁĘGOSZA – przedsiębiorcę z Będzina
 • Pana płk. Marka MAJOCHĘ – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
 • Pana Mariusza OSOWSKIEGO – dyrektora Biura Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA
 • Pana st. chor. sztabowego Piotra PASTERNAKA – 34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu
 • Pana Jarosława SZOŁTYSKA – dyrektora Aeroklubu Śląskiego
 • Pana Macieja TRZĄSKIEGO – Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice
 • Panią Jolantę ZAWODNY – z Sosnowieckich Wodociągów SA w Sosnowcu

ZŁOTĄ ODZNAKĘ  przyznano pracownikom Zakładu:

 • Pani Anecie BIZOŃ
 • Panu Stanisławowi DYBIE
 • Pani Bogusławie FEDOROWSKIEJ
 • Pani Annie FREJ
 • Pani Annie GRZEGOSZCZYK
 • Pani Barbarze KRAMARCZYK
 • Panu Ryszardowi NANCCE
 • Pani Agnieszce OLSZOWY
 • Pani Annie PRZYBYŁ
 • Pani Aleksandrze SIKORZE
 • Pani Aleksandrze STĘPIEŃ
 • Panu Marcinowi SYGIETOWI
 • Pani Aleksandrze WIŚNIEWSKIEJ-WYLENŻEK

SREBRNĄ ODZNAKĄ wyróżniono partnerów i współpracowników Zakładu

 • Panią Annę KOZERĘ – z Ficomirrors Polska w Dąbrowie Górniczej
 • Pana Marcina LIBISZEWSKIEGO – dyrektora katowickiego oddziału LS Airport Services SA
 • Panią Martynę WROŃSKĄ – z LINETECH SA

Wśród pracowników Zakładu SREBRNĄ ODZNAKĘ  przyznano:

 • Pani Marcie BARANOWSKIEJ
 • Panu Przemysławowi DRZAZDZE
 • Pani Agacie FORTUNIE
 • Pani Anecie JURDZE
 • Pani Elżbiecie KRYJAK
 • Pani Danucie KWIOTEK
 • Panu Marcinowi MACUDZIE
 • Pani Agnieszce USZOK

 

Okolicznościowe życzenia i gratulacje wygłosili nasi goście, m.in.: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz  Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ Andrzej Piłat.

Na ręce Prezesa Zarządu Jacka Kwiatkowskiego wpłynęły listy gratulacyjne, które wystosowali reprezentanci licznych środowisk — parlamentarzystów, samorządowców, pracodawców, służb mundurowych i in., w tym: Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik (list odczytała Dyrektor Biura Małgorzata Mehlich), Posłowie na Sejm RP Przemysław Koperski i Mariusz Trepka, Senatorowie RP Joanna Sekuła i Andrzej Pająk, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, PrezydentMiasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Dziekan Wydziału Sztuk i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Krzysztof Marek Bąk oraz Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dr inż. Marcin Kruk.

Uroczystość uatrakcyjnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej
w Andrychowie ZDZ Katowice.

Na ręce Prezesa Zarządu Jacka Kwiatkowskiego zostały skierowane liczne listy gratulacyjne - zobacz fragmenty!

 

MEDIA O NAS Z OKAZJI JUBILEUSZU: 

15.12.2021 - Radio Katowice o Jubileuszu - o Jubileuszu ZDZ na stronach Radia Katowice

15.12.2021 - Rozmowa z Prezesem Zarządu ZDZ Katowice Jackiem Kwiatkowskim

 

13.12.2021 - Wywiad z Prezesem Zarządu Jackiem Kwiatkowskim w Radio ESKA:

 

Dziennik Zachodni - Informatycy na start! A Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ma już 95 lat 

 

 

Od 1926 roku ZDZ w Katowicach, z przerwą, spowodowana II wojną światową, kształci, podnosi kwalifikacje i doskonali zawodowo kadry dla potrzeb gospodarki głównie Śląska ale i całego kraju. Nieprzerwanie buduje swój dorobek i potencjał, wpisując się w realizację wciąż zmieniających się
i rosnących oczekiwań i wyzwań rynku.

Początkowo Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno
w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego.

W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata 90-te to przede wszystkim rozwój kształcenia w systemie szkolnym – pierwsze szkoły średnie, uruchomienie 1. na Śląsku niepublicznej uczelni wyższej oraz rozwój oferty kształcenia kursowego w dostosowaniu do dynamicznych zmian rynku pracy i początek rekwalifikacji bezrobotnych.

Wiek XXI, to okres szeregu wyzwań związanych z wprowadzanymi reformami edukacji, umiejętnego przystosowania do zmian w strukturze polskiego szkolnictwa oraz potrzeb społeczno-gospodarczych. Działania Zakładu w tym obszarze charakteryzowało tworzenie nowych typów szkół, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia będących odpowiedzią na zapotrzebowanie  rynku pracy. To również nacisk na jakość, efektywność i skuteczność nauczania, a także kompleksowość oferty, inwestycje
w nowoczesną bazę dydaktyczną oraz współpraca z wykładowcami i trenerami – praktykami, wywodzącymi się ze środowiska gospodarczego, oświaty i nauki. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych są certyfikaty i akredytacje, a wśród nich m.in. wdrożony już od
2000 r. i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz od 2012 roku certyfikat ISO 29990.

Od ponad 25 lat ZDZ w Katowicach uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przyczyniając się do rozwoju kwalifikacji zawodowych i postaw przedsiębiorczych młodzieży i osób dorosłych. Doświadczenia w tym zakresie zapoczątkował już w roku 1994 realizacją Programu Rozwoju PHARE – STRUDER, co zaowocowało późniejszą skuteczną
i nieprzerwaną realizacją projektów edukacyjnych aż do dnia dzisiejszego. Lata 2014-2020 to okres kolejnej perspektywy finansowej zdominowanej przez realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego.

Dziś katowicki ZDZ wychodzi poza obszar województwa, koncentrując działalność na obszarze woj. śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego.
W strukturze Zakładu działa 70 jednostek organizacyjnych – 25 ośrodków kształcenia zawodowego oraz 45 szkół, kształcących na wszystkich poziomach edukacji. Jest instytucją rynku pracy - realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące również pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy.

Podstawowe obszary aktywności Zakładu to:

 • kształcenie i wychowanie młodzieży – szkoły na wszystkich poziomach edukacji, z ponad 50 kierunkami kształcenia tj.: szkoła podstawowa, branżowe szkoły I i II stopnia, licea ogólnokształcące, licea sztuk plastycznych, technika, szkoły policealne
 • kształcenie i doskonalenie dorosłych  –kursy i szkolenia w 200 zawodach i specjalnościach
 • egzaminowanie i certyfikowanie umiejętności – możliwość potwierdzania kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w ramach Komisji Egzaminacyjnych działających przy ZDZ, w tym w Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Obecnie, rocznie w ZDZ Katowice kształci się około 20 tys. słuchaczy na 200 rodzajach kursów i ponad 3800 uczniów w 45 szkołach w 50 zawodach. Do dnia dzisiejszego Zakład zrealizował ponad 230 projektów finansowanych ze środków UE dla 68 tys. uczestników projektów, dzięki którym powstało m.in. 300 firm. Od początku istnienia mury Zakładu opuściło ponad 32 tys. absolwentów szkół, 15 tys. absolwentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, ponad 2,4 mln absolwentów kursów, w tym m.in.: 327 tys. kierowców i kandydatów na kierowców, 146 tys. przeszkolonych osób bezrobotnych, 114 tys. spawaczy. W działających w latach 1992-1998 czterech Wojewódzkich Ośrodkach Egzaminowania Kierowców przystąpiło do egzaminów i uzyskało uprawnienia ok. 350 tys. kierowców. Wysoką jakość organizowanych szkoleń gwarantuje nowoczesna baza ponad 300 sal wykładowych, pracowni specjalistycznych, atestowanych spawalni, poligonów szkoleniowych, akredytowanych do prowadzenia nauki zawodu i egzaminów oraz kadra nauczycieli, wykładowców, trenerów i doradców wywodzących się ze środowiska gospodarczego i naukowego.

W dowód uznania dorobku w obszarze edukacji zawodowej oraz wkładu w rozwój społeczny
i gospodarczy regionu Zakład został uhonorowany licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, Śląską Nagrodą Jakości.

 

 

Pliki do pobrania