Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do użytkowania oraz wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest Celem kursu jest zapoznanie uczestników z:
- zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
- przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.
Brukarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania robót brukarskich, w tym związanych z: dokumentacją, tyczeniem, materiałami budowlanymi, maszynami i narzędziami, przygotowaniem frontu pracy oraz zadaniami związanymi z brukowaniem.
Budowa domu energooszczędnego Nabycie nowych, bądź też podwyższenie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego.
Budowa i konserwacja maszyn Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy zasobu wiedzy i umiejętności dot. m.in.: wyposażenia maszyn i posługiwania się nimi zgodnie z zasadami BHP; zasad pneumatyki i hydrauliki a także elektryki i elektroniki; łożyskowania i smarowania maszyn; podzespołów maszyn oraz układów chłodniczymi.

Bukieciarz / Florysta Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych).
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.
Carving Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią dekoracji wykonywanej z warzyw i owoców, narzędziami i surowcami do carvingu, a także sposobami sporządzaniem dekoracji, zasad ich przechowywania i prezentacji.

Casting - light alloys (Odlewanie precyzyjne stopów aluminium i magnezu) Celem kursu jest utrwalenie i usystematyzowanie podstawowych wiadomości na temat odlewniczych stopów aluminium i magnezu, charakterystyki odlewania ciśnieniowego, zasad działania i konstrukcji maszyn ciśnieniowych oraz zasad projektowania odlewów i form.

UWAGA:
Kurs realizowany wyłącznie dla grup zamkniętych.
Cieśla Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych cieśli, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót ciesielskich; wykorzystywania w pracach ciesielskich maszyn, urządzeń i narzędzi; prawidłowego oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w wyrobach ciesielskich; wykonywania podstawowych prac ciesielskich zgodnie z zasadami bhp.

Warunki stawianom kandydatom:
- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie.
Cisco Webex – konferencje, szkolenia, prezentacje on-line Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem oprogramowania Cisco Webex w zakresie przygotowania, prowadzenia i współuczestniczenia w konferencjach/spotkaniach on-line.


UWAGA:
Kurs skierowany jest do grup zamkniętych.