Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Asertywna komunikacja w biznesie Zapoznanie uczestników z takim ujęciem asertywności, który ma wpływ na ich skuteczność komunikacyjną, a także przedstawienie asertywności jako umiejętności pomagającej budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, otwartości, gotowości do współpracy z poszanowaniem praw swoich i innych ludzi.
Asystent rodziny Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:
- wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3 - letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną; LUB: - wykształceniem wyższym na kierunku innym niż wymienione w art. 12, ust.1, pkt 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, po. 887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 15/2012/Ar z dnia 29 marca 2012 r.
Audytor wewnętrzny systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdrażania systemu HACCP w swojej firmie. Zapoznanie uczestników ze specyfikacją i wymaganiami z zakresu audytowania oraz ułatwienie nabycia umejętności prowadzenia audytów systemu HACCP.
Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin w formie testu oraz ocena aktywności i umiejętności wykazanych przez uczestników podczas ćwiczeń.
Autokreacja Kurs obejmuje znajomość lokalnego rynku pracy, umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, podania. W kursie przewidzane są również zajęcia z pracodawcą. Kursant pozna sposoby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz oczekiwania pracodawcy wobec pracowników.
Autoprezentacja Zapoznanie z zasadami przygotowania profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego; zachowania podczas rozmowy z pracodawcą; zachowanie się w miejscu pracy i relacje z pracownikami.
BHP przy pracach z materiałami niebezpiecznymi Zapoznanie słuchaczy m.in. z:
- bezpiecznymi sposobami postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz sposobami ich ochrony;
- rodzajami sytuacji awaryjnych i sposobami likwidowania uwolnień materiałów niebezpiecznych;
- zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego.
Badania nieniszczące (NDT – Non Destructive Test) Oferowana przez nas gama szkoleń z badań nieniszczących pozwala uzyskać certyfikat kompetencji wg EN ISO 9712.
KURSY W ZAKRESIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH(według programów Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712):
1.Badania wizualne I i II Stopień VT1+VT2 - 44 godziny wykładów, pokazów i ćwiczeń;

2.Badania penetracyjne I i II Stopień – PT1 + PT2 - 47 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń;

3.Badania magnetyczno-proszkowe
I i II Stopień – MT1 + MT2 - 50 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Kursy skierowane są między innymi do pracowników działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, personelu nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.
Bazy danych Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu: projektowania tabel i definiowania typów umieszczanych w nich danych; tworzenia relacji zachodzących pomiędzy tabelami; projektowania kwerend i definiowania kryteriów wyboru rekordów; grupowania danych, sumowania i zliczania w kwerendach; zastosowania formularzy do wprowadzenia danych i obsługi bazy.
Betoniarz Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych betoniarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót betoniarskich; wykorzystywania w pracach betoniarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach betoniarskich; wykonywania prac betoniarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.
Bezpieczeństwo podczas czynność kontrolnych kotłów centralnego ogrzewania Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności związanych z kontrolą kotłów centralnego ogrzewania pod względem właściwego ich użytkowania oraz stosowania przepisów o ochronie środowiska przez osoby je obsługujące.

Omówienie podstaw prawnych dotyczących wykonywania czynności związanych ze sprawdzaniem kotłów c.o. oraz uprawnień osób kontrolujących. Zapoznanie z zasadami bezpiecznej kontroli kotłów c.o.