Własna firma – nowe możliwości

 

 

Tytuł projektu: "Własna firma – nowe możliwości"

 

Od 23 lutego do 12 marca br. trwa nabór wniosów o wsparcie pomostowe.

W dokumentach do pobrania zamieszczono wzór:

 • wniosku o wsparcie pomostowe (załącznik 13)
 • harmonogram wydatków w ramach wsparcia pomostowego (załącznik 11)

 

 

Informujemy o opublikowaniu LISTY RANKINGOWEJ

Lista rankingowa do pobrania TUTAJ

 

 

Uczestnicy:

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety w wieku 30+ (szczególnie te powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu dziecka) lub
 • mężczyźni w wieku 50+ lub
 • mężczyźni w wieku 30+ długotrwale bezrobotni lub
 • mężczyźni w wieku 30+ z niepełnosprawnością lub
 • mężczyźni w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym (ukończona co najwyżej zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum profilowane, lub liceum ogólnokształcące, lub technikum, lub uzupełniające liceum ogólnokształcące, lub technikum uzupełniające)

 

Oferowane wsparcie:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości maks. 24.114,48 zł / osobę.
 • wsparcie pomostowe finansowe od 6 do 12 miesięcy działalności w wysokości średnio 1650,00 zł /m-c na osobę na pokrycie kosztów bieżących działalności
 • szkolenia specjalistyczne po otwarciu działalności.

 

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 18 osób (w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) poprzez SAMOZATRUDNIENIE, w wieku powyżej 30 roku życia (licząc od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy w ramach subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 18 nowych przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu: 1 028 730,05 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 874 420,54 zł

 

Informacje:

Biuro projektu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
 
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,

tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
email: izba@izba.tychy.pl

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156,
43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

 

Informujemy o zatwierdzeniu przez IP dokumentacji projektowej, dotyczącej Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Oświadczenie o de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 6 Oświadczenia do biznesplanu

Zał. 7 Karta oceny biznesplanu

Zał. 8 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług

Zał. 10 Szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych z dotacji

Zał. 11 Harmonogram wydatków wsparcie pomostowe

Zał. 12 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle

Zał. 13 Wzór wniosku o wsparcie pomostowe

Zał. 14 Karta oceny formalnej wsparcie pomostowe

Zał. 15 Karta oceny merytorycznej wsparcie pomostowe

Zał. 16 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 17 Wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 18 Wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczo-szkoleniowych

Zał. 19 Wzór Zaświadczenia o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)