Pedagogika

Kursy

Nazwa kursu Cel
Asystent rodziny Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:
- wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3 - letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną; LUB: - wykształceniem wyższym na kierunku innym niż wymienione w art. 12, ust.1, pkt 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, po. 887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 15/2012/Ar z dnia 29 marca 2012 r.
Cyberprzemoc - zjawisko i przeciwdziałanie Głównym celem szkoleń/warsztatów jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy.

Szkolenia/warsztaty skierowane są do następujących grup:

1. Kadry dydaktycznej - poruszają one tematykę prawidłowej konwersacji z ofiarą cyberprzemocy, jej świadkami a także sprawcą. Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy dot. mi.in.: analizowania powstałej niebezpiecznej sytuacji bądź potencjalnych zagrożeń i prawidłowego omówienia ich z klasą; działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole; stosowania procedur reagowania na cyberprzemoc w szkole.

2. Rodziców oraz uczniów - poruszają one tematykę związaną z zagrożeniami i pułapkami jakie mogą czekać na ich dzieci w internecie. Podczas warsztatów zostaną omówione symptomy uzależnienia od intenetu oraz zagrożenia jakie niosą za sobą hejt i stalking. Przedstawione będą aspekty prawne odpowiedzialności dorosłych i młodzieży oraz sposoby i metody zabezpieczeń w sieci.


Zajęcia w zależności od potrzeb będą prowadzone przez
doświadczonych psychologów i pedagogów, a także inne osoby zawodowo związane z tematyką przestępczości.

L. godzin dostosowana może zostać do potrzeb danej grupy słuchaczy.
Dzienny opiekun Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania zadań dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako dzienny opiekun świadczący usługi opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 69/2016z dnia 4 października 2016r.
Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun dzienny, które posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 70/2016 z dnia 4 paździenika 2016r.
Edukacja dorosłych Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów kształcenia ustawicznego i dydaktyki dorosłych. Rozwijanie podstawowych kompetencji pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji ustawicznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych osób dorosłych. Planowanie procesu dydaktycznego w kształceniu dorosłych na odległość. Zwiększenie umiejętności prowadzenia grupy dorosłych. Zapoznanie z najnowszymi metodami kształcenia dorosłych.
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in. zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień, w tym umiejętnego rozpoznawania ich symptomów oraz profilaktyki w tym zakresie, a także pracy z dziećmi w rodzinie zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczesnej cywilizacji.
Gimnastyka umysłu - metody skutecznego i szybkiego zapamiętywania Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z procesami szybkiego przyswojenia wiedzy z zastosowaniem mnemotechnik. Uczestnicy kursu podczas zajęć wykonują szereg ćwiczeń oraz biorą udział w zabawach dydaktycznych, które pomogą im opanować umiejętności szybkiego uczenia się i efektywnego zapamiętywania.
Kierownik wycieczek szkolnych Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dot. m. in samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.
Kierownik wypoczynku Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepsami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówk, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
Korepetycje / Zajęcia wyrównawcze / Zajęcia rozwijające Celem szkolenia wyrównawczego jest: wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z programem nauczania obowiązującym dla poszczególnych klas i zawodów.
Celem szkolenia rozwijającego jest poszerzenie zakresu tematycznego zajęć o zagadnienia ponadprogramowe dostosowane do klas i zawodów, majace na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia zawodowego.
Liczba godzin uzależniona jest od potrzeb danej grupy szkoleniowej.