Na drodze do sukcesu!

 

Tytuł projektu: Na drodze do sukcesu!

Wartość projektu: 943 797,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 849 417,75 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2022 – 30 czerwca 2023

Krótki opis: Projekt zakładał realizację kursów na prawo jazdy kat. C, CE oraz C+CE wraz z kwalifikacją wstępną kończących się egzaminem państwowym potwierdzającym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Zakładane efekty: podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i umożliwienie im uzyskania uprawnień poszukiwanych na rynku pracy

Kto się może zgłosić: osoby dorosłe - pracujące, uczące się lub zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych

Wsparcie dla Uczestników:

 • kurs prawa jazdy kategorii C – dla 34 osób
 • kurs prawa jazdy kategorii E do C (dla posiadających kat. C) - dla 34 osób 
 • kurs prawa jazdy kategorii C oraz E do C- dla 17 osób

Dla wszystkich uczestników kursów założono realizację kwalifikacji wstępnej oraz egzaminy zewnętrzne.

 

Wyciąg z „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, który zawiera szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu zlokalizowanym w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, e-mail: nadrodze@zdz.katowice.pl, tel. (32) 603-77-24.

Rekrutacja jest też prowadzona we wszystkich miejscowościach województwa śląskiego w których zlokalizowane są ośrodki ZDZ Katowice, tj.: Bytom, Katowice, Pyskowice, Tychy, Żarki, Bielsko-Biała, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Lubliniec, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Skoczów, Sosnowiec, Ustroń, Zabrze, Żywiec. Dane adresowe ośrodków znajdują się m.in. na stronie https://www.zdz.katowice.pl/kursy/osrodki.

Kursy przewidywane są do realizacji w następujących miejscowościach:

 • kurs prawa jazdy kategorii C (konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B) oraz kurs kwalifikacji wstępnej: Bytom (8 osób), Katowice (10 osób), Pyskowice (10 osób), Tychy (6 osób) - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • kurs prawa jazdy kategorii E do C (konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. C) oraz kurs kwalifikacji wstępnej: Bytom (9 osób), Katowice (9 osób), Pyskowice (9 osób), Żarki (7 osób) - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • kurs prawa jazdy kategorii C oraz kurs prawa jazdy kategorii E do C (konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B) oraz kurs kwalifikacji wstępnej: Katowice (9 osób), Pyskowice (8 osób) - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Ostateczna lokalizacja kursów będzie uzależniona od tego z jakich miejscowości będą pochodziły/pochodzili Kandydatki/Kandydaci.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. W przypadku osiągnięcia 150% grupy w danej miejscowości rekrutacja zostanie zakończona

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego jest wypełnienie przez Kandydatki/Kandydatów Formularza zgłoszeniowego na obowiązującym wzorze wraz z Oświadczeniem osoby aplikującej o udział w projekcie. Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie można odebrać osobiście biurze projektu lub w ośrodku kształcenia ZDZ Katowice prowadzącym rekrutację lub pobrać ze strony internetowej Beneficjenta https://www.zdz.katowice.pl/na-drodze-do-sukcesu

Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie należy przesłać pocztą (tradycyjną lub e-mail) lub dostarczyć osobiście do biura projektu lub do Ośrodka ZDZ Katowice, który prowadzi rekrutację. Oryginały dokumentów wysłanych przez e-mail należy dostarczyć do biura projektu do 14 dni od daty ich wysłania e-mailem.

Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

W ramach projektu będą promowane grupy defaworyzowane na rynku pracy:

 • kobiety (+5p.),
 • osoby z niepełnosprawnością (+5p.),
 • osoby po 50 roku życia (+5p),
 • osoby z wykształceniem ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne włącznie – typ ukończonej szkoły: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) (+3p),
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+3p) – wykaz miast zgodnie z Załącznikiem nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.03.00

Każdej osobie przypisywane są punkty zgodnie powyższymi zasadami. Na podstawie przyznanych punktów tworzona jest lista rankingowa, a Kandydatki/Kandydaci z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane/i do projektu. W przypadku równej liczby przyznanych punktów zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu rekrutacji wszystkie/wszyscy Kandydatki/Kandydaci zostaną powiadomione/powiadomieni o wynikach rekrutacji.

Z osobami zakwalifikowanymi do projektu podpisana zostanie umowa uczestnictwa w projekcie.

 

Godziny pracy biura projektu (Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 110).

1 kwietnia 2022 8.00-18.00

4 kwietnia 2022 7.00-15.00

5 kwietnia 2022 7.00-15.00

6 kwietnia 2022 10.00-18.00

7 kwietnia 2022 10.00-18.00

8 kwietnia 2022 7.00-15.00

11 kwietnia 2022 7.00-15.00

12 kwietnia 2022 10.00-18.00

13 kwietnia 2022 10.00-18.00

14 kwietnia 2022 7.00-15.00

15 kwietnia 2022 7.00-13.00

Od dnia 19 kwietnia 2022 biuro czynne jest w godzinach 7.00-15.00. W przypadku potrzeby wizyty w biurze w godzinach późniejszych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32) 603-77-24 celem ustalenia szczegółów.

 

Załączniki:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Formularz zgłoszeniowy do projektu
 • Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie
 • Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Pliki do pobrania