Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT

Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT i zezwoleń na pracę przy obsłudze wózków jezdniowych!

Wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 1 czerwca 2019 r. tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą ważność również imienne zezwolenia do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych, wydane przez pracodawców do dnia 31 grudnia 2004 r.  Począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r. praca przy obsłudze wózków wymaga uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do końca 2023 r.

Osoby, zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, zapraszamy do naszych ośrodków na kursy i seminaria przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych.

Na miejscu organizujemy egzaminy kwalifikacyjne przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Osoby zainteresowane przedłużeniem ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych powinny najpóźniej do 30 września 2023r. wystąpić do UDT o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest bezpłatne i wymaga złożenia do UDT stosownego wniosku. Warunkami koniecznymi są:

  • wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez okres 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat
  • oraz złożenie oświadczenia o wykonywaniu tych czynności.