Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy".

 

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje szersze perspektywy

Uczestnicy projektu: osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), w szczególności:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach;

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają byłe/byli Uczestniczki/Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT9 RPO WSL

Projekt w swoich głównych założeniach ma na celu aktywizację zawodową tych osób w okresie od lutego 2020 r do czerwca 2021 r. 

Projekt obejmie również pracodawców i przedsiębiorców, u których Uczestnicy projektu odbędą staże.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 35 os. (22 K) w wieku powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, z województwa śląskiego.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
-pozyskanie/wzrost wiedzy nt. własnych kompetencji i sposobów realizacji celów zawodowych (doradztwo zawodowe) 

-podniesienie kompetencji psychospołecznych w obszarze samooceny i motywacji (warsztaty psychologiczno-motywacyjne)

-wzrost umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz tworzenia
dokumentów  aplikacyjnych (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy)

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z IPD (kursy)

-nabycie doświadczeń zawodowych i umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez odbycie staży zawodowych zgodnych z IPD.

Wartość projektu: 504 208,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 428 577,44 PLN

 

Informacje i zapisy:

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz z pozstałymi dokumentami związanymi z rekrutacją (dostępnymi w dokumentach do pobrania) a nastepnie złożenie ich w Biurze Projektu (Katowice, ul. Krasińskiego 2, pok. 110, tel. 603-77-24) lub w najbliżyszym ośrodku ZDZ.

UWAGA: REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.chorzow.zdz.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231-11-81
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.gliwice.zdz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów
tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266-61-66
e-mail: sosnowiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.ustron.zdz.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 271 10 58
e-mail: zabrze@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl 

 

Pliki do pobrania