Szkolenia miękkie

Kursy

Nazwa kursu Cel
Autoprezentacja Zapoznanie z zasadami przygotowania profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego; zachowania podczas rozmowy z pracodawcą; zachowanie się w miejscu pracy i relacje z pracownikami.
Efektywne zarządzanie czasem Rozwój kompetencji oraz umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania czasem poprzez nabycie umiejętności: określania celów; radzenia sobie z problemami związanymi z zarządzaniem czasem; ustalania priorytetów; planowania pracy w zespole; planowania czasu pracy - technik planowania czasu i zadań.
Emisja głosu Doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez wykonywanie ćwiczeń głosowych usprawniających pracę nauczyciela/wykładowcy itp.
Kreowanie własnego wizerunku zawodowego Nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych do kreowania własnego wizerunku,a także planowania i realizacji kariery zawodowej.
Metoda 5 W - WHY - WHY Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów w miejscu pracy i ogólnych problemów biznesowych. Podczas kursu wykorzystywane są narzędzia menedżerskie, które następnie mogą być wykorzystane przez słuchaczy w codziennym życiu zawodowym.
Przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy Zaznajomienie pracowników ze zjawiskiem mobbigu oraz sposobami przeciwdziałania temu zjawisku.

Psychologiczne aspekty pracy z klientem Podniesienie umiejętności interpersonalnych w pracy z klientem i życiu osobistym.
Tematyka zajęć: zagadnienia z zakresu cyklu sprzedaży, planowanie sukcesu komunikacji - budowania mostu między klientem i sprzedawcą oraz aktywnego słuchania, badania potrzeb, prezentacji siebie i produktu, negocjacji, mediacji,rozwiazywania zastrzeżeń, sygnałów świadczących o zamykaniu sprzedaży, kontaktu po sprzedaży, tematyki trudnych klientów i trudnych emocji.
Równość szans Nabycie wiedzy związanej z możliwościami wyrównywania szans młodzieży ze wsi i z miasta oraz równości szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
Skuteczna komunikacja Nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej poprzez poznanie: pojęć tj. komunikacja interpersonalna i jej rodzaje; wpływ emocji na komunikację; stres i jego źródła; indywidualne reakcje na stres i sposoby redukowania stresu; syndrom wypalenia zawodowego; konflikt; a także prezentację wybranych technik relaksacyjnych.
Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących m.in.: zachowań interpersonalnych, asertywności oraz metod radzenia sobie ze stresem.