Rozwój zawodowy nauczycieli i nabycie nowych umiejętności w zakresie stosowania TIK i komunikacji w języku obcym szansa na rozwój szkoły poprzez udział w kulturze europejskiej - 2017-1-PL01-KA101-036933

 

Cel główny:  podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie umiejętności językowych (włoski i angielski) i poszerzenie umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej 6 nauczycieli.

Cele szczegółowe: zdobycie przez 2 nauczycieli umiejętności komunikacji w języku włoskim na poziomie przynajmniej A2, poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech; zdobycie przez jednego nauczyciela certyfikatu potwierdzającego znajomość języka włoskiego na poziomie przynajmniej B2 poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech; doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii u 6 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 5-dniowym kursie w ośrodku szkolenia nauczycieli na Malcie; doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji i metodyki nauczania języka angielskiego u 2 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 5-dniowym kursie w ośrodku szkolenia nauczycieli na Malcie; zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; umożliwienie lepszego zrozumienia nauczania języka obcego oraz rozszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy przy użyciu szeregu praktycznych metod; wprowadzenie nowych obszarów metodologii nauczania oraz technik towarzyszących, przy użyciu metod empirycznych; pomoc nauczycielom w przyjrzeniu się własnym metodom i kontekstom nauczania oraz polepszenie ich umiejętności dydaktycznych - wprowadzenie świadomości właściwego używania technologii we współczesnej klasie;  wymiana informacjami i wiedzą pedagogiczną w kontekście multikulturowym; rozwijanie umiejętności językowych u uczestników kursu - poznanie i doświadczenie dziedzictwa kulturowego Włoch oraz Malty - uzupełnienie podstawowego programu nauczania poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych; poszerzenie wiedzy z zakresu dydaktyki;  zapewnienie możliwości realizacji Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły; ułatwienie rozwoju zawodowego nauczycieli, zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i Europie.

Termin realizacji: 2017.10.02 -2019.10.01 

Kwota dofinansowania: 88 692,00 zł