Różne specjalności

Kursy

Nazwa kursu Cel
Archiwista zakładowy Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy, a w szczególności:
- przyjmowania akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania;
- przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
Bezpieczeństwo podczas czynność kontrolnych kotłów centralnego ogrzewania Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności związanych z kontrolą kotłów centralnego ogrzewania pod względem właściwego ich użytkowania oraz stosowania przepisów o ochronie środowiska przez osoby je obsługujące.

Omówienie podstaw prawnych dotyczących wykonywania czynności związanych ze sprawdzaniem kotłów c.o. oraz uprawnień osób kontrolujących. Zapoznanie z zasadami bezpiecznej kontroli kotłów c.o.

Budowa i konserwacja maszyn Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy zasobu wiedzy i umiejętności dot. m.in.: wyposażenia maszyn i posługiwania się nimi zgodnie z zasadami BHP; zasad pneumatyki i hydrauliki a także elektryki i elektroniki; łożyskowania i smarowania maszyn; podzespołów maszyn oraz układów chłodniczymi.

Drganiowa diagnostyka maszyn i urządzeń w praktyce Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia drganiowej diagnostyki maszyn i urządzeń

Tematy realizowane w trakcie zajęć: pomiary drgań; kryteria oceny stanu technicznego maszyn; przetwarzanie i analiza sygnałów; diagnozowanie podstawowych niesprawności maszyn wirnikowych; diagnozowanie łożysk; diagnozowanie przekładni zębatych

Elastyczne formy pracy Nabycie przez słuchaczy umiejętności efektywnego zagospodarowania czasu pracy.
Geometria układu kierowniczego Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielną pracę w zakresie pomiaru i regulacji geometrii układu kierowniczego z wykorzystaniem różnych urządzeń.
Klasyfikator złomu Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat towaroznawstwa złomu metali, jak również złomu stali, żeliwa, metali nie żelaznych oraz złomu użytkowego.

Konserwacja gaśnic i agregatów gaśniczych Znajomość procesów spalania i środków gaśniczych; budowa i działanie gaśnic i agregatów gaśniczych; kontrola oraz konserwacja gaśnic.
Napełnianie zbiorników przenośnych Szkolenie teoretyczne i praktyczne ma ce celu zdobycie umiejętności w zakresie napełniania zbiorników przenośnych i przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia; ukończył conajmniej gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową), posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników gazem.
Obrona cywilna Zapoznanie z zasadami postepowania w wypadkach zagrożeń chemicznych i radiacyjnych, powodziowych oraz zasadami powszechnej samoobrony.