"Program Usług Społecznych - Aktywny Senior"

 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dla os. w wieku poprodukcyjnym, rozwój środowiskowych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez utworzenie Klubu Seniora i asystenturę osób starszych i niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenach rewitalizowanych w Bytomiu – Śródmieście, Bobrek, Rozbark.

Grupę docelową stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby w wieku poprodukcyjnym, w tym osoby niepełnosprawne. Realizowane będą działania o charakterze społecznym. Na w/w działania składały się treningi umiejętności społecznych, wsparcie i doradztwo, szkolenia, warsztaty, działania wspierające (imprezy integracyjne, wycieczki itp.) oraz kursy edukacyjne.

Cele i zadania były realizowane z uwzględnieniem wskaźników zawartych w poddziałaniu 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zawodowych - OSI. Projekt będzie realizowany od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

Biuro projektu:

Fundacja "INICJATYWA"
ul. Powstańców Warszawskich 38/1
41-902 Bytom
Tel: 32 286-72-74 , 32 779-86-78

email: biuro@f-inicjatywa.pl

Szczegółowe informacje: https://f-inicjatywa.pl/realizowane-projekty/program-uslug-spolecznych-aktywny-senior

Pliki do pobrania