Program Aktywności Lokalnej - Kolonia Zgorzelec

 

Projekt skierowany jest do 140 mieszkańców kolonii Zgorzelec w Bytomiu dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. do osób bezrobotnych – będących i niebędących klientami PUP, przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, doznających przemocy w rodzinie i zagrożonych zachowaniami przestępczymi oraz osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców kolonii Zgorzelec poprzez realizację działań środowiskowych o charakterze integracyjnym, zgodnie z metodą organizowania społeczności lokalnych, w tym elementy streetworkingu. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób zarówno korzystających, jak i niekorzystających z pomocy społecznej. Będzie on realizowany w okresie od 01.10.2021 – 30.09.2023 na terenie Bytomia i obejmie kolonię Zgorzelec.

 

 

Biuro projektu:

Fundacja "INICJATYWA"
ul. Powstańców Warszawskich 38/1
41-902 Bytom
Tel: 32 286-72-74

email: biuro@f-inicjatywa.pl

Szczegółowe informacje: https://f-inicjatywa.pl/realizowane-projekty/pal-kolonia-zgorzelec