Posiedzenie Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

16.05.2024

Z przyjemnością informujemy, że 16 maja 2024 roku w siedzibie ZDZ Katowice odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zakładów Doskonalenia Zawodowego zrzeszonych w Związku ZDZ, reprezentujący wszystkie regiony Polski.

  •  Podstawowym celem obrad było przyjęcie sprawozdań: finansowego oraz z działalności Zarządu i udzielenie absolutorium  Zarządowi ZZDZ.
  •  Członkowie Rady dyskutowali również propozycje zmian w Statucie Związku, będące odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania prawne           i gospodarcze oraz umożliwiające usprawnienie funkcjonowania, oraz rozszerzenie działalności Związku.

Rada obradowała nad przedłożonymi materiałami, wysłuchała wystąpień Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – Pana Rafała Góreckiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Andrzeja Piłata.

W swoim wystąpieniu Pan Rafał Górecki podkreślił konieczność adaptacji do nowych realiów rynkowych, w szczególności zasad zrównoważonego rozwoju, tzw. zielonego ładu i transformacji energetycznej oraz elekromobilności. Wskazał przyszłe kierunki rozwoju, służące wzmocnieniu pozycji Związku na rynku usług edukacyjnych.

Pan Andrzej Piłat docenił wysiłki nowego Zarządu zmierzające do rozszerzenia działalności oraz wzmocnienia marki ZDZ. Wyraził nadzieję, iż przyniosą one wymierne korzyści w niedalekiej przyszłości.

Po dyskusji Rada przyjęła sprawozdania oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.

Obradom przewodniczył Pan Jacek Kwiatkowski - Przewodniczący Krajowej Rady.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i konstruktywną dyskusję. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania członkom Rady nowej jednostki systemu edukacji Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort, będącej przykładem szans, jakie wykorzystuje  ZDZ Katowice.