Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Bielsku-Białej z wykorzystaniem instalacji OZE

Projekt numer WND-RPSL.04.03.02-24-04A2/17-00 "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Bielsku-Białej z wykorzystaniem instalacji OZE"

Działania 4.3. Efektywność energetyczne i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Podziałania 4.3.2. Efektywność energetyczne i odnawialne żródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektu szkolnego.
Cel nadrzędny projektu zostanie zrealizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych produktu i rezultatu. Korzyści z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych odniosą przede wszystkim następujące grupy docelowe: Beneficjent - ZDZ Katowice, uczniowie, pracownicy szkoły, społeczność lokalna.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku i zwiększenie wykorzystania OZE. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb:
1. Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
2. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprawa czystości powietrza;
3. Poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu nauki i pracy.

Planowane efekty projektu:
• Stopień redukcji PM10 (0,04038 t/rok)
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (12.70900MWhe/rok)
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (437994.64000KWh/rok)
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu (2117,52 GJ/rok)

Wartść projektu: 2 087 015,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 547,77zł

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 / 814-49-98
fax: 33 / 814-49-98
www: szkoly.bielsko.zdz.pl
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl