Ogrodnictwo i leśnictwo

Kursy

Nazwa kursu Cel
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin w tym przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu, prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.
Warunki stawiane kandydatom:
- ukończony 18 rok życia
- ukończona szkoła podstawowa ( 8 klasowa) lub odpowiednio – gimnazjalna.
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, w tym przypomnienie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu, prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.
Warunki stawiane kandydatom:
- Ukończone szkolenie podstawowe z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.
Drwal-operator pilarki Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.
Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek Nabycie umiejętności obsługi kosiarek rotacyjnych,nożowych,listkowych,walcowych oraz wykaszarek / motokosów /.
Obsługa pił spalinowych Celem kursu jest opanowanie przez kandydatów do zawodu umiejętności obsługi pił na poziomie gwarantującym efektywność działania i minimalizację zagrożeń zycia i zdrowia. Uczestnik kursu musi posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy operatora piły spalinowej. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami bhp i budową pił, techniką pracy, konserwacją piły oraz rodzajami paliwa, olejów i smarów.
Obsługa pił tarczowych Nabycie umiejętności obsługi pił tarczowych oraz ich napraw.
Poznanie budowy, rodzajów i elementów trących pił; Poznanie przepisów bhp przy obsłudze pił tarczowych i młota pneumatycznego.
Obsługa rozdrabniarek gałęzi Celem kursu jest opanowanie przez kursantów umiejętności obsługi rębiarki (np. typu Bear Cut) na poziomie gwarantującym efektywność działania i minimalizację zagrożeń zycia i zdrowia.

Ogrodnik terenów zieleni Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz do zaprojektowania zagospodarowania zielenią ogrodów.
Operator kombajnu zbożowego Absolwenci kursu po zakończeniu szkolenia będą posiadać wystarczająca wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie obsługi codziennej kombajnu, zasad działania zespołu żniwnego i młocarni, zasad bhp przy pracach na roli a przede wszystkim praktyczną umiejętność wykonywania prac żniwnych
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - szkolenie podstawowe Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin i techniki wykonywania zabiegów z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.
Warunki stawiane kandydatom:
- ukończony 18 rok życia
- ukończona szkoła podstawowa ( 8 klasowa) lub odpowiednio – gimnazjalna