Nowoczesne kompetencje organizacji edukcyjnej 2016-1-PL01-KA101-023427

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest: zbudowanie profesjonalnego zespołu z  pracowników tworzących i realizujących projekty europejskie w ZDZ Katowice na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Celami szczegółowymi są:

 • zbudowanie zespołu projektowego z grupy osób o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym a mającymi już doświadczenie w realizacji projektów,
 • profesjonalizacja realizacji projektów w ZDZ Katowice,
 • podnoszenie i wyrównywanie kompetencji członków zespołu w zakresie realizacji projektów
 • ukierunkowanie osób pracujących w różnych szkołach ZDZ Katowice na wspólne zadania projektowe
 • budowanie atmosfery zaufania i otwartości w zespole służącej szczerej wymianie informacji, myśli i idei
 • wzmacnianie fachowości zespołu (wiedza, doświadczenie i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemu lub zadania)
 • nawiązanie kontaktów z parterami zagranicznymi w celu wspólnego aplikowania i realizowania projektów w kolejnych latach
 • stworzenie informatorów metodycznych dotyczących profesjonalnej realizacji projektów dla osób, które będą w ZDZ Katowice rozpoczynały pracę z projektami europejskimi
 • dopracowanie procedur zarządzania, ECVET, upowszechniania, promowania i ewaluacji projektów w ZDZ Katowice
 • uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatów z odbytych szkole

W czerwcu 2017 roku, rozpoczęły się szkolenia dla kadry szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a członkami: Zespół Szkół w Żywcu ZDZ w Katowicach, Technikum w Częstochowie ZDZ w Katowicach,  Zespół Szkół w Andrychowie ZDZ w Katowicach, Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej ZDZ w Katowicach, Zespół Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 63 nauczycieli powyższych szkół.

G1 szkolenie: „Successful european project design”

SUCCESSFUL EUROPEAN PROJECT DESIGN - zarządzanie działaniami w przygotowaniu projektu mobilności, tworzenia ram logicznych porojektu, tworzenie pakietów roboczych w projekcie , wykorzystanie analizy SWOT w przygotowywaniu projektu, wypełnianie wniosków projektowych

Termin i miejsce szkolenia:24-30.06.2017 – Malaga, Hiszpania

G2 szkolenie: „Management of Erasmus+ mobility projects objectives”

MANAGEMENT OF ERASMUS+ MOBILITY PROJECTS OBJECTIVES - zarządzanie działaniami w projekcie mobilności, tworzenie i utrzymywanie relacji z partnerami zagranicznymi w projektach mobilności, monitorowanie i ocena realizacji projektu, tworzenie i wykorzystanie trwałości projektu, opracowywanie raportów projektowych, prowadzenie finansów projektu oraz przygotowywanie dokumentacji do audytów zewnętrznych

Termin i miejsce szkolenia:24-30.06.2017 – Malaga, Hiszpania

G3 szkolenie: : „Interactive training and teaching techniques”

INTERACTIVE TRAINING AND TEACHING TECHNIQUES - metody i techniki w szkoleniu interaktywnym, stosowanie praktycznych umiejętności do prowadzenia szkolenia, radzenie sobie z trudnymi uczestnikami - rodzaje i techniki, techniki zarządzania sytuacjami konfliktowymi, techniki mediacji, przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnych

Termin i miejsce szkolenia: 10-14.07.2017 – Rimini, Włochy

G4 szkolenie: „Interactive training and teaching techniques”

INNOVATIVE TRAINING FOR SOCIAL ENTERPRISE SETUP - rozróżnienie cech organizacji pozarządowych, rozpoznawanie rodzajów organizacji społecznych, tworzenie wizji, misji i wartości organizacji społecznych, określanie strategicznych celów organizacji pozarządowych (edukacja, turystyka, pomoc społeczna), określanie kluczowych elementów w tworzeniu działań w organizacji pozarządowej, pozyskiwanie funduszy na działania organizacji pozarządowych

Termin i miejsce szkolenia: 10-14.07.2017 – Rimini, Włochy

G5 szkolenie: „Cross cultural management”

mapowanie różnic kulturowych, zastosowania różnic kulturalnych i kulturowych w różnych kontekstach, międzykulturowe negocjacje, międzynarodowa ekspansja i sieci transgraniczne

Termin i miejsce szkolenia: 27.01 – 02.03. 2018 – Sofia, Bułgaria

G6 szkolenie: „ECVET for mobility”

ECVET FOR MOBILITY – uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę na temat europejskich strategii politycznych i ewolucji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; opracowywanie szkoleń z wykorzystaniem efektów uczenia się (LO); kształtowanie treści kursów szkoleniowych w jednostkach LO; zastosowanie instrumentów ECVET: MoU, porozumienie o programie zajęć, narzędziami oceny i zatwierdzania osiągniętych efektów uczenia się

Termin i miejsce szkolenia: 27.01 – 02.03. 2018 – Berlin, Niemcy

G7 szkolenie: „Language course + education system”

LANUGUAGE COURSE + education system - niezbędna znajomość hiszpańskiego systemu VET, w tym niektóre działania mające na celu zaangażowanie mniejszości w edukację, stosowanie nowych strategii szkoleniowych (LO), specyficzne słownictwo w języku obcym w różnych dziedzinach nauczania (LO)

Termin i miejsce szkolenia:17-24.02.2018 – Malaga, Hiszpania

G8 szkolenie: „Reinventing mobility counseling”

REINVENTING MOBILITY COUNSELING - wykorzystanie narzędzi i zasobów przydatnych do efektywnego zarządzania różnymi fazami projektu mobilności - promocja; przygotowanie; integracja z otoczeniem zagranicznym; reintegracja / ocena; wykorzystanie doświadczeń, metodologie mentoringu, doradztwo w celu maksymalizacji osiągniętych efektów uczenia się dla beneficjentów projektu mobilności.

Termin i miejsce szkolenia: 17-24.02.2018 – Malaga, Hiszpania

 

 

Realizacja projektu miała znaczący wpływ na uczestników projektu, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie tworzenia, realizacji i upowszechniania projektów europejskich, kompetencje społeczne, językowe,  praktyczne umiejętności mające znaczenie dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego, kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania/przywódcze, zdobyli lub ponieśli swoją wiedzę na temat systemów edukacji w innych krajach, w zakresie europejskich mechanizmów finansowania projektów w obszarze edukacji szkolnej, wiedzę na temat nowych metod oceny / uznawania, wiedzę na temat nowych metod oceny / uznawania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w szkole / pozaformalnego kontekstu uczenia się.

 

Pracownicy ZDZ Katowice oraz szkól wchodzących w skład konsorcjum, dzięki uczestnictwu w projekcie, są bardziej otwarci na świat i nowe wyzwania i bardziej wrażliwi na wpływy interkulturowe, a także na kolejne szanse rozwoju zawodowego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przyczynił się do znacznego rozwoju zawodowego i osobistego swoich pracowników, co wpływa bezpośrednio na umacnianie jego pozycji na rynku organizacji pozarządowych i firm edukacyjnych. Przez udział pracowników w projekcie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami pozyskał możliwość porównania systemów i poziomów kształcenia z zagranicznymi instytucjami szkolącymi.

Partnerzy projektu udoskonalili własne procesy związane z organizacją kursów dla potrzeb konkretnych organizacji, a  także te związane z wymianą doświadczeń. Udział w projekcie był dodatkowym elementem promocji poszczególnych jednostek.

Każda z organizacji nabyła nowe kompetencje w zakresie realizacji projektu, którego wnioskodawcą nie była pojedyncza instytucja a  konsorcjum.

 

 

W projekcie zrealizowano 8 szkoleń w czasie, których uczestnicy zdobyli następujące kompetencje.

Ponadto niezależnie od szkolenia, uczestnicy zdobyli następujące kompetencje wykraczające poza program merytoryczny szkolenia:

 • wykorzystanie pakietu MS Office
 • przygotowanie prezentacji Power Point
 • korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatorów i portali społecznościowych
 • umiejętność organizacji czasu
 • umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się w języku obcym
 • radzenie sobie w sytuacjach nowych
 • przełamywanie bariery językowej
 • tworzenie postaw otwartości wobec różnic kulturowych

 

Z raportów uczestników wynika m.in., że:

97% uczestników podniosło swoje kompetencje społeczne, językowe

95% uczestników nabyło właściwych dla sektora edukacji szkolnej lub praktycznych umiejętności mających znaczenie dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego

84% uczestników zwiększyło swoje kompetencje organizacyjne/w zakresie zarządzania/przywódcze

98% uczestników zwiększyło swoją wiedzę na temat systemów edukacji w innych krajach

90% uczestników zwiększyło wiedzę w zakresie europejskich mechanizmów finansowania projektów w obszarze edukacji szkolnej

97% uczestników podzieliło się własną wiedzą i umiejętnościami z uczniami i/lub innymi osobami

94% uczestników zadeklarowało się, że odświeżyło swoje podejście do nauczania

89% uczestników podniosło swoją wiedzę na temat nowych metod oceny / uznawania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w szkole / pozaformalnego kontekstu uczenia się

 

Okres realizacji: 2016-09-01 - 2018-05-31

Wartość projektu: 441 959,45 zł

 

Pliki do pobrania