Moja droga do sukcesu 2016-1-PL01-KA102-023586

 

 

 

Cel projektu: zdobycie wiedzy i umiejętności, wykraczających poza ramy programu nauczania w rodzimej szkole przez 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczących się w klasach o profilu sprzedawca (5osób), lakiernik (5 osób) kucharz (16 osób), mechanik pojazdów samochodowych (10 osób), monter systemów rurociągowych (6 osób).udoskonalenie znajomości języków obcych, w szczególności język obcy branżowy, doskonalenie posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi, kreowanie postaw przedsiębiorczych w oparciu o potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy

Rezultaty projektu:

  • realizacja Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły (podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej i dydaktycznej, modyfikowanie programu nauczania aby był adekwatny do zmieniającego się rynku pracy, poszerzenie oferty szkoły o staże zagraniczne, zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia)

  • wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy,

  • zwiększenie poczucia pewności siebie uczestników, przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

  • poznanie kultury innego kraju

  • wydanie uczestnikom projektu certyfikatów otrzymane potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i mobilności uczestników stażu zawodowego.

Działanie: Erasmus+ , Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Okres realizacji: 01-06-2016 - 31-05-2018

Wartość projektu: 78 296.00 EUR