Moja droga do sukcesu 2 - 2018-PL01-KA102-048310

 

Cel projektu:

podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, wykraczających poza ramy programu nauczania w rodzimej szkole przez 60 uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, monter systemów rurociągowych oraz 4 uczniów Technikum na kierunku technik informatyk.

Rezultaty projektu: realizacja Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły (podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej i dydaktycznej, modyfikowanie programu nauczania aby był adekwatny do zmieniającego się rynku pracy, poszerzenie oferty szkoły o staże zagraniczne, zwiększenie udziału pracodawców w procesie kształcenia);wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy; zwiększenie poczucia pewności siebie uczestników, przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; poznanie kultury innego kraju; wydanie uczestnikom projektu certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji; wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników stażu zawodowego.

Działanie: POWER VET          

Okres: 01.07.2018 – 30.06.2021

Wartość projektu: 502 tys. zł

Grupa docelowa: 64 uczniów Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach