Młodzi na start!

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Zapoznaj się z rezultatami współpracy ponadnarodowej

Program wspierający doradcę zawodowego: E-GUIDE

 

Informacja o komponencie ponadnarodowym: 

Celem wdrożenia komponentu ponadnarodoowego będzie wdrożenie we współpracy z partnerem irlandzkim (BALLYMUN JOB CENTER) innowacyjnego narzędzia w postaci E-doradcy (EGUIDE) pozwalającego na szybkie i skuteczne określenie predyspozycji osobowych i zawodowych młodych osób bezrobotnych. Narzędzie doradcze w formie E-przewodnika (E-doradcy) zostało wypracowane w Irlandii przez Ballymun Job Center, a następnie z powodzeniem zostało już wdrożone w Słowenii, Grecji i na Cyprze. Obecnie E-przewodnik jest w trakcie wdrażania w kolejnych krajach i regionach Unii Europejskiej - w Szwecji, Holandii oraz Szkocji.

 

W tradycyjnym procesie doradztwa zawodowego doradca asystuje bezrobotnemu / klientowi i pomaga mu uświadomić jego zainteresowania, preferowane style behawioralne i uzdolnienia. Funkcjonalności zawarte w E-przewodniku wspierają doradcę zawodowego w jego pracy, pozwalają samemu klientowi samodzielnie podjąć część lub wszystkie działania w zakresie:

 • określenia obszaru własnych zainteresowań w powiązaniu z różnymi obszarami rynku pracy i wykonywanych zawodów;
 • przeprowadzenia testu osobowości (zgodnie z tzw. \'wielką piątką\' - pięcioczynnikowym modelem osobowości: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność) w kontekście wybieranego zawodu.
 • analizy obszarów umiejętności kognitywnych (sprawność językowa, arytmetyczna, skojarzeniowa, analityczna i przestrzenna)

 

Wartością dodaną projektu będzie wdrożenie innowacyjnego narzędzia doradczego (E-GUIDE) w kształcie niemożliwym do osiągnięcia bez współpracy ponadnarodowej. W praktyce oznaczać to będzie zaadaptowanie oraz wdrożenie e-przewodnika pozwalającego na interaktywne planowanie kariery zawodowej przy wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych, wykorzystywanych w formie prostych i przyjaznych animacji czytelnych i zrozumiałych dla \'trudnych klientów\', a w konsekwencji zwiększyć poziom zatrudnialności uczestników projektu.

Nasz partner Ballymun Job Centre został założony w 1986r. jako społeczna odpowiedź na problem długotrwałego bezrobocia. Jest on organizacją społeczną posiadającą statut organizacji charytatywnej, której celami są:

 • zwiększanie świadomości osób bezrobotnych w zakresie ich umiejętności i zdolności w sferze zatrudnienia
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia, wykształcenia i możliwości kształcenia zawodowego,
 • rozwijanie innowacyjnych metod diagnozy potrzeb rynku pracy,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy (na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim).

 

 

 

Informacja o projekcie:

Projekt był skierowany do mieszkańców powiatów woj. śląskiego: Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice w wieku 18-24 lat, zarejestrowanych we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Projekt został rozszerzony o komponent ponadnarodowy.

Projekt zakładał realizację kompleksowego wsparcia osób młodych w celu znalezienia zatrudnienia, tj.:

1. Indywidualne usługi doradcze i przygotowanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu

2. Kursy:

  a - „Spawanie MAG/TIG”

  b - „Specjalista ds. administracyjno – biurowych, kadr, płac”

  c - „Opiekun/ka w żłobku lub klubie dziecięcym"

  d - „Florysta i decoupage”

  e - „Kucharz”

3. Staże u pracodawców na stanowiskach zgodnych z ukończonymi kierunkami szkoleń; czas trwania: 3 miesiące

4. Szkolenie „Aktywny na rynku pracy”, które przygotuje Uczestniczki/Uczestników Projektu do wejścia na rynek pracy i skutecznego poszukiwania zatrudnienia

5. Pośrednictwo pracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na rozszerzenie projektu "Młodzi na start!".

ZASADY REKRUTACJI

W projekcie udział wziąć mogły osoby dorosłe w wieku od 18 do 24 lat zamieszkałe w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie woj. śląskiego powiat:

- Bytom

- Piekary Śląskie

- Siemianowice Śląskie

- Świętochłowice

posiadające status osoby bezrobotnej (które na dzień przystąpienia do projektu przedstawią zaświadczenie z PUP)

Wymagane dokumenty aplikacyjne

  • Deklaracja udziału w projekcie wraz z Formularzem zgłoszeniowym zawierającymi oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych do projektu, oświadczenie kandydata potwierdzająca jego wykształcenie zgodę uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych oraz dodatkowo:

  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w PUP i posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

Nabór na szkolenia był otwarty dla wszystkich zainteresowanych (spełniających kryteria udziału w projekcie), a rekrutacja musi być prowadzona zgodnie z zasadą równości szans.

Kryteria preferencyjne:

Płeć: Kobieta: +5 punktów, Mężczyzna : +2 punkty

Wykształcenie: podstawowe +5 punktów

-  gimnazjalne +4 punkty

-  ponadgimnazjalne + 3 punkty

-  pomaturalne +2 punkty

-  wyższe +1punkt

okres pozostawania bez zatrudnienia:

- do 1 miesiąca:   + 1 punkt

- od 1-3 miesięcy: +2 punkty

- od 3 – 6 miesięcy: +3 punkty

- od 6-12 miesięcy: + 4 punkty

- od 12-24 miesięcy: +5 punktów

- pow. 24 miesięcy: + 6 punktów

 

INFORMACJE I ZAPISY

Biuro projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6

41-902 Bytom

tel. 32 281-43-37, 32 282-52-54

e-mail.: bytom@zdz.katowice.pl

 

Więcej o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na stronie www.efs.gov.pl