Lotnicze perspektywy - 2017-1-PL01-KA102-037569

 

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uczących się w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik awionik, technik mechatronik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.

Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia w Polsce i Europie. Podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów jest możliwe dzięki poszerzeniu zakresu tematycznego programu nauczania zawodowego o nowe obszary kształcenia związanego z każdym z kierunków nauczania. 2. Poprawa znajomości języków obcych z uwzględnieniem języka zawodowego. Uczestnictwo w praktykach w innym kraju europejskim przyczyni się do konieczności wykorzystania języka branżowego celem wykonywania zleconych na praktykach czynności. 3. Zwiększenie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie cech przedsiębiorczości. Możliwość odbycia praktyk zagranicznych związana jest z koniecznością rozwoju osobistego i zawodowego. Przez uczestnictwo w praktykach uczeń poznaje swoje mocne strony, które może wykorzystać m.in. w prowadzeniu własnej działalności. 4. Zapewnienie możliwości realizacji Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły. 5. Poprawa kompetencji zawodowych uczniów a. technik eksploatacji portów i terminali - zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem do planowania trasy przejazdu i obliczeń kosztów przejazdu, poznanie organizacji specjalistycznej pracy firmy logistycznej oraz udział w planowaniu i rozliczaniu przewozu towarów i stanów magazynowych) b. technik awionik - zapoznanie się z pracą lotniska w Hiszpanii, lokalnymi procedurami i przepisami, zaznajomienie się z aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną podczas diagnostyki wybranych układów statku powietrznego. c. technik lotniskowych służ operacyjnych - monitorowanie stanu infrastruktury portu lotniczego; współpraca ze służbami żeglugi powietrznej oraz z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego. d. technik mechatronik - programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowanie tych urządzeń oraz ich eksploatowanie i montaż.

 

Okres realizacji: 2017.10.02 - 2019.10.01

Kwota dofinansowania: 374 131,49 zł