Krok do samodzielności

 

Projekt „Krok do samodzielności” skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatów tyskiego i zawierciańskiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Galicyjską Fundacją „Wsparcie, Integracja, Rozwój” oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

Główne założenia projektu:

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie ukierunkowana na zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia oraz odnalezienie się na rynku pracy.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

Dla osób niepełnosprawnych

1. Badanie predyspozycji

2. Integracja społeczna:
- 5-cio dniowy wyjazd szkoleniowo-poznawczy
- zajęcia wspomagające o charakterze środowiskowym
- piknik integracyjny

3. Integracja edukacyjna:
- warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (doradca zawodowy)
- warsztaty kreowania wizerunku (wizażysta) - grupa wsparcia

4. Integracja zawodowa:
- wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
- szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi
- indywidualne wsparcie w zatrudnieniu
- warsztaty praktycznego przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

5. Integracja w miejscu pracy
- trzymiesięczny staż w przedsiębiorstwie (wsparcie finansowe poprzez stypendium stażowe)

 

Dla opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie.

- warsztaty z psychologiem
- aspekty psychologiczne opieki nad osobą niepełnosprawną
- warsztaty z seksuologiem- potrzeby i problemy seksualne osób niepełnosprawnych
- zajęcia integracyjno-rekreacyjne
- trening motywacji do podjęcia zatrudnienia
- coaching indywidualny
- kursy zawodowe: język niemiecki oraz techniki sprzedaży 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikom projektu przysługuje szereg działań wspierających, takich jak: bezpłatna opieka asystencka, catering, zwrot kosztów przejazdów, udział w szkoleniach i doradztwie, zajęcia z psychologiem i coachem, realizacja staży zawodowych w przedsiębiorstwach wsparte stypendium stażowym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Cele projektu:

- Aktywizacja społeczno - zawodowa 72 Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (w tym 40 kobiet) oraz 24 Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (w tym 20 kobiet) z terenów powiatów zawierciańskiego i tyskiego.

- Zwiększenia szans na zatrudnienie 72 Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (w tym 40 kobiet) z powiatów zawierciańskiego i tyskiego, oraz 24 Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (w tym 20 kobiet).

- Zapobieganie dalszej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, polepszenie szans na aktywne włączenie się w życie społeczne, odnalezienie się na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

- Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie na poziomie 25%

- Objęcie wsparciem 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- Objęcie wsparcie w programie 72 osób z niepełnosprawnościami

- Nabycie przez 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kwalifikacji po opuszczeniu programu

- Podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Wartość projektu:

1 793 299,20 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

1 524 304,32 PLN

 

Informacje i zapisy:

Galicyjska Fundacja "Wsparcie, Integracja, Rozwój"
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
tel. 12 637-09-04 wew. 24, 884-975-653

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314-82-25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl