Kompetencje zawodowe szansą na sukces

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców woj. śląskiego do udziału w szkoleniach/kursach w ramach projektu "Kompetencje zawodowe szansą na sukces".

 

Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe szansą na sukces

Uczestnicy projektu: osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), i należą co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach;

Projekt obejmie również pracodawców i przedsiębiorców u których Uczestnicy projektu odbędą staże.

 

Udział w projekcie:
Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych (w tym osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotne i w wieku 50+) zamieszkujących w woj. śląskim. Projekt w swoich głównych założeniach ma na celu aktywizację zawodową tych osób w okresie od lutego 2018 r do października 2019 r. Cele szczegółowe przedsięwzięcia:
1. Podniesienie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz wiedzy na temat preferencji zawodowych wśród 90 osób bezrobotnych z woj. śląskiego.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 90 osób bezrobotnych z woj. śląskiego.
3. Znalezienie zatrudnienia tj. trwającego co najmniej 3 m-ce dla 39 osób bezrobotnych z woj. śląskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz zatrudnialności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji oraz doświadczeń zawodowych 90 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (w tym 45K i 45M) zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa śląskiego. Zostanie on osiągnięty dzięki kompleksowemu wsparciu obejmującemu przygotowanie IPD, warsztaty psychologiczno-motywujące, doradztwo zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, staże oraz specjalistyczne pośrednictwo pracy, dzięki któremu zwiększona zostanie ich aktywność na rynku pracy odpowiadająca zapotrzebowaniu śląskiego rynku pracy, w okresie od 01.02.2018r. do 31.10.2019r.

Planowane efekty:
Założone cele zrealizowane zostaną poprzez:
• Diagnozę uczestników projektu oraz wzmacnianie ich motywacji, znajomości mocnych i słabych stron
• Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności
• Działania związane ze stażami zawodowymi i zatrudnieniem Uczestników Projektu

Wartość projektu: 1 295 865,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 231 072,32 PLN

Informacje i zapisy:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej
ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52
e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34-365-76-21
e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 603 77 94
e-mail: katowice@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lublińcu
ul. Częstochowska 19, 42-700 Lubliniec
tel.: 34 356 48 37
e-mail: lubliniec@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach
ul. Boliny 5, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 97 82
e-mail: myslowice@zdz.katowice.pl 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Raciborzu
ul. Podwale 12, 47 400 Racibórz
tel.: 32 415 26 17
e-mail: raciborz@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu
Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel.: 32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)
e-mail: gliwice@zdz.katowice.pl, zabrze@zdz.katowice.pl  

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach
ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 314 82 25
e-mail: zarki@zdz.katowice.pl  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl 

 

Pliki do pobrania