Klasy patronackie i akademickie w szkołach ZDZ

Przygotowanie młodego człowieka do dalszej edukacji i pracy w zawodzie, właściwe kształtowanie jego ścieżki zawodowej, to odpowiedzialne zadanie.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice, jako organ prowadzący 57 szkół na różnych poziomach edukacji – szkoły branżowe, technika, licea, szkoły policealne – stwarza swoim uczniom wiele możliwości, dzięki którym w trakcie nauki mogą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności.

Realizujemy program nauczania, rozszerzony o szereg nowatorskich rozwiązań i programów. W tym celu podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami - uczelniami, pracodawcami, jednostkami wojskowymi i innymi służbami mundurowymi, dzięki którym w naszych szkołach powstały:

Klasy akademickie kształcące w oparciu o porozumienia o współpracy zawarte przez ZDZ Katowice z:

  • Uniwersytetem Śląskim:

- Wydziałem Artystycznym w Cieszynie, z dnia 7 listopada 2016 r., w ramach którego patronatem objęte zostałyprace dyplomowe uczniów Liceum Plastycznego w Cieszynie oraz nawiązana została współpraca z Technikum im. Gen. S. Sosabowskiego w B-B ZDZ w Katowicach w zakresie grafiki komputerowej dla uczniów klasy e-sportowej

- z dnia 6 czerwca 2018 r. którego celem jest objęcie patronatem przez Uniwersytet Śląski klas Technikum oraz Technikum Lotniczego

  • Politechniką Śląską Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, z dnia26 stycznia 2017 r. w ramach którego patronatem objęte zostały klasy Technikum Lotniczego ZDZ, prowadzące kształcenie w zawodach: technik awionik, technik mechatronik i technik informatyk oraz klasa Technikum ZDZ w Katowicach, kształcąca w zawodzie  technik fotografii i multimediów.
  • Górnośląską Wyższą Szkolą Handlową z dnia 6 czerwca 2018 r. , na mocy którego patronatem objęte zostały klasy Technikum ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich z kosmetyką,  technik obsługi turystycznej oraz Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach kształcące w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk z innowacją e-sportową.
  • Akademią WSB z dnia 23 maja 2018 r., która objęła patronatem klasy szkół Zakładu, realizujące kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik spedytor

Klasy objęte patronatem pracodawców w oparciu o porozumienia o współpracy zawarte przez ZDZ Katowice z:

  • Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A z dnia 12 czerwca 2018 r., obejmującym patronatem klasy Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, prowadzące kształcenie w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali, technik awionik, technik informatyk, technik mechatronik
  • LS Airport Services S.A. z dnia 9 kwietnia 2018 r., którego patronatem objęte zostały klasy Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, prowadzące kierunek technik lotniskowych służb operacyjnych
  • MOSTOSTAL Zabrze S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 r. który objął patronatem,uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, podejmujących kształcenie w zawodzie ślusarz, oferując praktyki i staże, stypendia i miejsca pracy dla absolwentów szkoły.

Szkoły mundurowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pod patronatem służb wojskowych – obok dotychczasowych patronatów jednostek wojskowych podpisano nowe Porozumienie o współpracy z:

  • Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. – porozumienie gwarantuje stałe wsparcie WSzW dla działań podejmowanych ze strony szkół „mundurowych” Zakładu, a ze strony szkół zobowiązanie do szerzenia wiedzy o działalności służb wojskowych i promocję postaw patriotycznych.
  • Wojskową Komendą Uzupełnień  w Częstochowie z dnia 19 stycznia 2018 r., która objęła patronatem klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie, zapewniając wsparcie merytoryczne w organizacji zajęć wojskowych organizowanych dla uczniów klas mundurowych mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu historii i tradycji oręży Wojska Polskiego, a także przybliżenia funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach, która zapewnia wsparcie merytoryczne i logistyczne w realizacji innowacyjnego programu edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego.