90-lecie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

W bieżącym roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodzi swój Jubileusz 90-lecia istnienia. Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym. W ciągu 90 lat mury Zakładu opuściło:

 • ponad 2,3 mln absolwentów kursów i szkoleń
 • 143 tys. przeszkolonych osób bezrobotnych,
 • 110 tys. przeszkolonych spawaczy
 • 330 tys. przeszkolonych kierowców i kandydatów na kierowców
 • 28 tys. absolwentów szkół

Zakład zrealizował:

 • 190 zrealizowanych projektów unijnych dla blisko 70 tys. absolwentów
 • powstało 300 nowych firm uruchomionych w ramach zrealizowanych projektów

Obecnie katowicki ZDZ swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego i świadczy usługi na rzecz wszystkich dziedzin gospodarki. Jest instytucją rynku pracy i realizuje działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Kształci młodzież i dorosłych we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Swoją ofertę edukacyjną adresuje do wszystkich zainteresowanych zdobyciem wykształcenia, zawodu, uprawnień, podwyższaniem lub zmianą umiejętności i kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem poziomu wiedzy, rozwijaniem zainteresowań

ZDZ Katowice dziś to:

 • ponad 80 jednostek organizacyjnych - ośrodków i szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej
 • prawie 300 pomieszczeń dydaktycznych - sal wykładowych, pracowni specjalistycznych
 • blisko 300 kierunków kształcenia
 • ponad 20 tys. osób rocznie szkolących się na kursach
 • ponad 3 tys. uczniów kształcących się obecnie w naszych szkołach

20 października 2016 r. o godz. 13.00 w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbędzie się uroczysta Gala z okazji 90-lecia Zakładu Doskonalenia zawodowego w Katowicach