Europa dla nas- staże zawodowe uczniów ZS Andrychów 2017 - 2017-1-PL01-KA102-036080

Cele szczegółowe: uzupełnienie podstawowego programu nauczania o obszary programowe, które nie są realizowane w ramach szkolnego programu nauczania; poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów doskonalenie znajomości języków obcych w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych (język obcy branżowy) poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego pod kątem poznania prawa pracy nauka pracy w zespole międzynarodowym zwiększenie umiejętności własnych uczniów w zakresie np. zwiększenia poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamania bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zapewnienie możliwości realizacji Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły

Oczekiwane rezulaty: realizacja zajęć w ramach stażu zagranicznego (120 godzin praktyk);uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników - nawiązanie przez uczestników kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi pracodawcami; podniesienie kompetencji językowych i osobistych uczestników

Okres realizacji:2017.11.01 - 2019.10.31

Kwota dofinansowania: 467 664,37 zł