Budownictwo

Kursy

Nazwa kursu Cel
Betoniarz Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych betoniarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót betoniarskich; wykorzystywania w pracach betoniarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach betoniarskich; wykonywania prac betoniarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.
Brukarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania robót brukarskich, w tym związanych z: dokumentacją, tyczeniem, materiałami budowlanymi, maszynami i narzędziami, przygotowaniem frontu pracy oraz zadaniami związanymi z brukowaniem.
Budowa domu energooszczędnego Nabycie nowych, bądź też podwyższenie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego.
Cieśla Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych cieśli, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót ciesielskich; wykorzystywania w pracach ciesielskich maszyn, urządzeń i narzędzi; prawidłowego oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w wyrobach ciesielskich; wykonywania podstawowych prac ciesielskich zgodnie z zasadami bhp.

Warunki stawianom kandydatom:
- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie.
Dekarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych dekarza, w tym: czytania dokumentacji budowlanej, obsługi maszyn i sprzętu, doboru materiałów stosowanych przy robotach dekarskich, przygotowania stanowiska pracy, wykonywania pokryć dachowych różnymi materiałami.
Instalator systemów fotowoltaicznych Przygotowanie do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w celu uzyskania licencji instalatora mikro i małych instalacji fotowoltaicznych
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - stacjonarnych (F-gazy) Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania kwalifikacji (Certyfikatu) uprawniających do montażu i serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane.
Kosztorysowanie robót budowlanych Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.
Montaż instalacji klimatyzacyjnych lub solarnych (specjalność do wyboru) Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami niezbędnymi do prawidłowego wykonania instalacji klimatyzacyjnych lub solarnych.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranych specjalności:
a) Instalacje klimatyzacyjne - 26 godzin;
b) Instalacje solarne - 26 godzin.
Montaż instalacji wentylacyjnej Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami niezbędnymi do prawidłowego wykonania instalacji wentylacyjnej.
W trakcie kursu poznasz między innymi budowę i zasady działania urządzeń i instalacji wentylacyjnych, dane charakterystyczne urządzeń, zasady uruchamiania, zatrzymywania i regulacji urządzeń, urządzenia do automatycznej regulacji ciśnienia, dokumentacje techniczną oraz normy i przepisy prawne stosowane w układach wentylacyjnych.