Akademia Prawa Jazdy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

  

Projekt przewidywał objęcie wsparciem 120 bezrobotnych z obszaru województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt przewidywał realizację kursów:

-  prawo jazdy kat C wraz z kwalifikacją wstępną (96 osób)

-  prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną (24 osoby).

 

 

Jednostka kształcenia ZDZ Katowice

Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną

Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną

1

CKZ Bielsko-Biała

1 grupa / 12 osób

1 grupa / 12 osób

2

CKZ Bytom

1 grupa / 12 osób

 

3

OKZ Żarki

1 grupa / 12 osób

 

4

OKZ Pyskowice

1 grupa / 12 osób

 

5

CKZ Katowice

2 grupy / 12 osób

1 grupa / 12 osób

6

CKZ Tychy

1 grupa / 12 osób

 

7

CKZ Żywiec

1 grupa / 12 osób

 

 

RAZEM

8 grup / 860 osób

2 grupy / 24 osoby

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW:

1. W projekcie udział wziąć mogą wyłącznie osoby z terenu woj. śląskiego, zarejestrowane jako osoby bezrobotne i spełniające wymagania prawne stawiane kandydatom na kierowców kat. C lub D, t.j.:

- dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami psychologicznymi oraz od lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- wiek 21 lat dla kandydatów na kierowców kategorii C,

- wiek 24 lata dla kandydatów na kierowców kategorii D,

- cudzoziemiec musi posiadać kartę pobytu lub wizę pobytową lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy wraz z potwierdzeniem zameldowania,

2. W projekcie powinny wziąć udział min. 4 kobiety

3. Kandydaci do udziału w projekcie na etapie rekrutacji składają w wybranej jednostce kształcenia zawodowego ZDZ Katowice formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 6 marca 2015 r.

4. Po zakończeniu okresu rekrutacji sporządzona zostaje w każdej jednostce ksztalcenia i na każdy kurs oddzielnie lista kandydatów na szkolenie z uwzględnieniem punktów preferencyjnych.

5. Na każdy kurs przyjmowanych będzie pierwszych 150% zgłoszeń, a następnie zostanie wyłoniona grupa uczestników w oparciu o kryteria preferencyjne dotyczące płci oraz przynależności do każdej z grup szczególnego ryzyka (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):

- kobieta + 10 punktów, mężczyzna: + 1 punkt;

- bezrobotni do 30 roku życia: +1p

- bezrobotni długotrwale: +1p

- bezrobotni powyżej 50 roku życia: +1p

- bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej: +1p

- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia: +1p

- bezrobotni niepełnosprawni: +1p

6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

7. Po zakwalifikowaniu do projektu uczesnik zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (i jeżeli dotyczy spełnianiu dodatkowych kryteriów preferencyjnych). Niedostarczenie w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu.

8. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

9. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu na wczesnym etapie korzystania ze wsparcia, osoby z listy rezerwowej zostaną kwalifikowaniu do projektu w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów.

10. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadą równości szans.

11. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (spełniających kryteria udziału w projekcie).

Planowane miejsca realizacji kursów:

  1. Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/ 812 53 52
  2. Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom, tel. 32/ 281 43 37
  3. Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, tel. 32/ 603 77 94
  4. Pyskowice, ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice, tel. 32/ 233 31 59
  5. Tychy, ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy, tel. 32/ 227 17 46
  6. Żarki, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, tel. 34/ 314 82 25
  7. Żywiec, ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec, tel. 33/ 861 43 46

Miejsca realizacji kursów mogą ulec zmianie.

 

 Wjęcej o EFS

 

Pliki do pobrania