„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”

 

Lider Projektu Fundacja „Inicjatywa” z siedzibą w Bytomiu w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach w ramach projektu „Program Aktywacji Lokalnej – Śródmieście”.

Tytuł projektu:
„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”

Udział w projekcie:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących dzielnicę Śródmieście w mieście Bytom, tj. zamieszkujących na ulicy zgodnej z wykazem ulic w dzielnicy Śródmieście, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały nr XXXVIII/582/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie obszarów, na których można utworzyć dzielnice, z poźn.zm.
Realizacja projektu odbywa się przy udziale Partnera projektu obejmując działaniem dzielnicę Śródmieście w gminie Bytom, którego siedziba mieści się w mieście Bytom przy ul. Powstańców Śląskich 6.
Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Realizatora projektu, 41-902 Bytom przy ulicy Powstańców Warszawskich 38/1.


Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.


Projekt jest realizowany od 01.01.2019 r. do 31.03.2021 r.

Projekt zakłada udział w jego działaniach 200 osób z zachowaniem proporcji 130 kobiet oraz 70 mężczyzn. Zakładana proporcja może ulec zmianie na etapie prowadzonej rekrutacji do projektu.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia łącznie następujące kryteria formalne:

a. jest mieszkańcem dzielnicy Śródmieście w Bytomiu zamieszkującym w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 25-28) lub przebywającym na terenie dzielnicy Śródmieście w Bytomiu.

b. jest osobą w przedziale wiekowym od ukończenia 15 roku życia do ukończonego 65 roku życia,

c. jest osobą zainteresowaną udziałem w projekcie i zalicza się do jednej z kategorii:

1) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

2) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych w punkcie 19 słownika terminologicznego konkursu nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-197/17, tj: 2.1 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2.2 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

2.3 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U z 2017 r, poz. 697);

2.4 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654);

2.5 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.:Dz.U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.),

2.6 osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014;

2.7 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

2.8 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065);

2.9 osoby niesamodzielne,

2.10 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

2.11 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

3) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dane osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

4) uzyskała min. 25 pkt. w całej procedurze rekrutacji do projektu opisanej w §4.  

 

Projekt „Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI. 3

Wartość projektu: 2864311,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2721095,84

Biuro projektu:

Fundacja "INICJATYWA"
ul. Powstańców Warszawskich 38/1
41-902 Bytom
Tel: 32 286-72-74 , 32 779-86-78

email: biuro@f-inicjatywa.pl

Szczegółowe informacje: https://f-inicjatywa.pl/realizowane-projekty/program-aktywnosci-lokalnej-srodmiescie