Zasady przetwarzania danych osobowych w ZDZ Katowice

Zasady przetwarzania danych osobowych w ZDZ Katowice

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).

Dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Mateusz Wojciechowski. Z Inspektorem Ochrony Danych  mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zdz.katowice.pl; lub pisemnie na adres siedziby ZDZ Katowice wskazany powyżej.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  1. Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.

  2. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

  3. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej klauzuli informacyjnej kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane:

Podstawa przetwarzania:

1. w celu realizacji usług edukacyjnych

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest świadczenie usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 b, f RODO)

2. w celu świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja usług w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (art. 6 ust. 1 f RODO)

3. dla celów marketingowych administratora

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach itp.) (art. 6 ust. 1 a, f RODO)

4. w celu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kooperacji w ramach realizacji zadań statutowych

udzielona zgoda, niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest realizacja celów statutowych (art. 6 ust. 1 a, f RODO)

5. w celu zatrudnienia

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO, art. 22 Kodeksu pracy), udzielona zgoda (w zakresie danych wykraczających poza dane wskazane w przepisach prawa pracy, w tym dane do kontaktu (art. 6 ust. 1 a RODO)

6. w celu realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 c RODO, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych)

7. w celu zabezpieczenia obszaru działalności administratora

przetwarzanie danych wizerunkowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w wybranych obiektach – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia (art. 6 ust. 1 f RODO)

8. w celach archiwalnych (dowodowych), prawnej potrzeby wykazania faktów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest ewentualna prawna potrzeba wykazania faktów (art. 6 ust. 1 f RODO)

9. w celu badania satysfakcji klientów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 f RODO)

10. w celu świadczenie usługi hotelowej w bursie szkolnej w Ustroniu

rezerwacja pobytu i realizacja usługi hotelowej (art. 6 ust. 1 b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 c RODO)

11. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 f RODO)

 

Okres, przez który dane będą przechowywane

  1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji procesu nauczania oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem.

  2. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. świadczącym usługi prawne i w zakresie bhp, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach wyjątkowo przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Każdorazowo zostaniesz o tym odrębnie przez nas poinformowany.

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  4. Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.