Usługi i rzemiosło

Kursy

Nazwa kursu Cel
Animator czasu wolnego Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Artystyczne szycie firan Uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania materiałów, z których szyje się firany, umiejętność zaprojektowania oraz artystycznego uszycia firan.
Bukieciarz / Florysta Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych).
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.
Decoupage (Dekupaż) Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania różnych technik decoupage na różnorodnych powierzchniach.
Dekorator wnętrz Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania usług projektowych, wykorzystania nowych technologii w zawodzie dekoratora wnętrz, a także do obsługi i zrozumienia oczekiwań klienta.
Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podjąć pracę dezynfektora lub wykonujących już te czynności bez kursu. Warunki przyjęcia na kurs to: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, minimum 8 klas szkoły podstawowej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z zagadnieniami będącymi treścią pracy dezynfektora. Opanują techniki związane z przygotowaniem preparatów i roztworów do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz obsługę i konserwację aparatury i sprzętu.
Fryzjer 1)Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fryzjera (kurs przyuczający do zawodu w zależności od potrzeb słuchaczy trwa 290 -340 godz.);
2) Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników, posiadających wymagany staż pracy, do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie fryzjer (kurs przygotowujacy do egzaminu w zależności od potrzeb słuchaczy trwa 145-340 godzin).


Instalator sieci kablowych Zapoznanie słuchaczy z podstawami montażu elementów tv w sieci telewizyjnej oraz nabycie przez nich umiejętności projektowania prostej sieci telewizyjnej.
Introligatorstwo Zapoznanie słuchaczy z technologią procesów introligatorskich, rysunkiem zawodowym, budową i obsługą maszyn introligatorskich. Nabycie przez słuchaczy umiejętności stosowania technik introligatorskich tj.: cięcie, klejenie, perforowanie i rowkowanie, szycie itp.
Kasjer walutowo-złotowy Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zgadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera.

Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.