Praktyki europejskie szansą na rozwój zawodowy - 2017-1-PL01-KA102-036303

Celem główny: 

podniesienie i udoskonalenie umiejętności zawodowych 10 uczniów ZSZ Żywiec w zawodzie kucharz w czasie trzytygodniowych praktyk realizowanych Hiszpanii

Cele szczegółowe:

 - praktyka pod okiem mistrzów kulinarnych; rozwijanie cech przedsiębiorczości (efektywność, operatywności, przebojowość), które ułatwią zakładanie własnej działalności gospodarczej; poszerzenie wiedzy i umiejętności  oraz kompetencji zawodowych uczniów; zapoznanie się z tradycyjną kuchnią hiszpańską; doskonalenie znajomości języków obcych, w tym wykorzystanie języka obcego w praktyce, w szczególności w sytuacjach stricte zawodowych (język obcy branżowy), - ułatwienie rozwoju zawodowego uczniów; nauka pracy w zespole międzynarodowym; zwiększenie poczucia pewności siebie przez pracę w środowisku międzynarodowym, przełamywanie bariery językowej oraz różnic kulturowych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; poznanie kultury innego kraju,

Oczekiwane rezultaty: - nabyte nowe umiejętności zawodowe i metody pracy zawodowej - uzyskanie certyfikatów potwierdzających udział w praktykach zagranicznych - uzyskanie certyfikatów potwierdzających przygotowanie językowe i kulturowe - wzrost konkurencyjności uczestników projektu na rynku pracy

Kwota dofinansowania: 20 784,00 EUR 

Okres realizacji: od 2017.11.30 do  2018.11.30