Opieka i ochrona zdrowia

Kursy

Nazwa kursu Cel
Higiena osobista i zdrowie z elementami pierwszej pomocy Kurs ma na celu promowanie i kształtowanie postaw oraz zachowań słuchaczy wobec zagrożeń cywilizacyjnych, a także nabycie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką pierwszej pomocy w sytuacjach codziennego życia.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek Zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa
geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych
z typowymi schorzeniami wieku podeszłego
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki
pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych
świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego
Kurs specjalistyczny - Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę
nad pacjentem w trakcie leczenia
systemowego choroby nowotworowej
Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych W części 1
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów
leczniczych, wyrobów medycznych
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

W zcęści 2
Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne
do kontynuacji leczenia.
Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Kurs specjalistyczny - Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania
badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia
Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych
w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech
elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego
i przedmiotowego pacjenta dorosłego
oraz analizy wyników badania w kierunku
sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.