Eksploatacja dźwignic

Kursy

Nazwa kursu Cel
Hakowy dźwignic Kurs przygotowuje do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi. Uczestnik kursu powinien mieć ukończoną conajmniej szkołę podstawową oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu hakowego. Tematyka kursu obejmuje: przepisy bhp, ogólne wiadomości o dozorze technicznym, budowę zawiesi i pomocniczego sprzęt przeładunkowy, rodzaje sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic,zasady podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.
Konserwator dźwigników Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu dającego uprawnienia konserwatora dźwigników.

Liczba godzin uzależniona jest od rodzaju dźwigników:
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym - 40 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem hydraulicznym i pneumatycznym - 50 godzin;
Konserwacja dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym - 70 godzin.
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.
Konserwator podestów ruchomych Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do uzyskania kwalifikacji konserwatora podestów
ruchomych, a także przygotowanie do egzaminu w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego przeprowadzania konserwacji podestów ruchomych.

Czas trwania kursu jest zależny od kategorii uprawnień:
- dla kategorii EM (elektromechanik): wiszące - 135 godzin; masztowe - 145 godzin; samojezdne - 147 godzin;
- dla kategorii M (mechanik): wiszące - 92 godziny; masztowe - 102 godziny; samojezdne - 120 godzin;
- dla kategorii E (elektryk): wiszące - 79 godzin; masztowe - 79 godzin; samojezdne - 61 godzin.

Konserwator przeciągarek wagonów Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do samodzielnego pełnienia obowiązków konserwatora przeciągarek w zakresie mechanicznym i elektrycznym przez:
- zapoznanie słuchaczy z zadaniem przeciągarek i ich podstawowymi parametrami,
- zapoznanie słuchaczy z budową przeciągarek, działaniem mechanizmów napędowych, sterowaniem oraz budową i działaniem urządzeń zabezpieczających,
- zapoznanie z zasadami utrzymania i konserwacji omawianych przeciągarek w zakresie mechanicznym i elektrycznym,
- zapoznanie z przepisami porządkowymi i zasadami BHP obowiązującymi przy konserwacji przeciągarek.
Warunki, jakim musi odpowiadać kandydat na konserwatora przeciągarek w zakresie mechanicznym i/lub elektrycznym:
- wiek - ukończone 18 lat,
- wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym lub elektrycznym dla konserwatora w zakresie M albo posiadanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym zakresowi pracy,
- wykształcenie zawodowe o kierunku elektrycznym dla konserwatora w zakresie E albo posiadanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym zakresowi pracy,
- oświadczenie pracodawcy o braku przeciwwskazań zdrowotnych na dane stanowisko pracy.
Czas trwania zajęć:
- dla zakresu M i E - 66 godzin (9 dni)
- dla zakresu M – 58 godzin (8 dni)
- dla zakresu E – 55 godzin (7 dni)
Konserwator suwnic Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji suwnic specjalnych w zakresie wyposażenia elektrycznego (E) i mechanicznego (M) oraz przygotowanie ich do egzaminu.

Czas trwania kursu jest zależny od kategorii uprawnień:
- dla zakresu wyposażenia mechanicznego: 157 godzin;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego - kategoria E III: 103 godziny;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego - kategoria E II: 118 godzin;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego - kategoria E I: 129 godzin;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego + mechanicznego: 221 godzin.

Dla konserwatorów posiadających już zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji suwnic ogólnego przeznaczenia:
- dla zakresu wyposażenia mechanicznego: 47 godzin;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego: 43 godziny;
- dla zakresu wyposażenia elektrycznego + mechanicznego: 66 godzin.

Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.
Konserwator układnic magazynowych Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji układnic magazynowych oraz przygotowanie ich do egzaminu dozorowego.

Liczba godzin uzależniona jest od rodzaju napędu układnic:
- elektyczny - 98 godzin;
- mechaniczny - 114 godzin;
- elektryczny + mechaniczny - 150 godzin.
Konserwator wciągników i wciągarek Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wciągników i wciągarek oraz przygotowanie ich do egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT.

Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju cięgników:
- z napędem elektrycznym: 53 godziny;
- z napędem mechanicznym: 72 godziny;
- z napędem elektrycznym + mechanicznym: 89 godzin.
Konserwator wywrotnic wagonowych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do samodzielnego pełnienia obowiązków konserwatora wywrotnic wagonowych poprzez zapoznanie ich z:
- zadaniem wywrotnic wagonowych i ich podstawowymi parametrami;
- budową wywrotnic wagonowych, działaniem mechanizmów napędowych, sterowaniem oraz budową i działaniem urządzeń zabezpieczających;
- zasadami utrzymania i konserwacji omawianych wywrotnic wagonowych w zakresie mechanicznym;
- przepisami porządkowymi i zasadami BHP obowiązującymi przy konserwacji wywrotnic wagonowych.
Konserwator żurawi samojezdnych Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji oraz do egzaminu dającego uprawnienia konserwatora żurawi samojezdnych w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego (EM) lub wyposażenia mechanicznego (M).

Liczba godzin na kursie uzależniona jest od kategorii uprawnień:
- konserwacja żurawi z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym (EM): do 245 godzin;
- konserwacja żurawi z wyposażeniem mechanicznym (w tym i hydraulicznym M): do 200 godzin.