Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Wykonywanie biżuterii z filcu Nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności związanych z nowymi technikami wykonywania ozdób/biżuterii z wykorzystaniem filcu.
Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Kurs ma celu zaznajomienie słuchaczy z informacjami dotyczącymi m.in.: materiałoznawstwa; organizacji stanowiska pracy; przygotowania podłoża do ocieplenia; technologii wykonywania ocieplenia; tynków cienkowarstwowych; napraw ocieplenia; oceny jakości robót ociepleniowych.

Warunki stawianom kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie;
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
Wypalenie zawodowe Nabycie umiejętności z zakresu: rozpoznawania stresu jako czynnika zaburzającego równowagę psychofizyczną, rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego, sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu, rozwijania odporności na stres wyzwalający wypalenie zawodowe, a także umiejetności zastosowania procedur antystresowych.
Wyspecjalizowany pracownik sieci handlowej Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu: wizualizacji towarów; metkowania towarów; technik sprzedaży; obsługi kas fiskalnych; oraz minimum sanitarnego.
Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska Celem kursu jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Zarządzanie firmą Zapoznanie z: podstawami organizacyjno-prawnymi prowadzenia własnej działalności; źródłami finansowania; zasadami skutecznej reklamy. Nabycie umiejętności opracowania biznes planu oraz wykorzystywania Internetu w prowadzeniu własnej działalności.
Zarządzanie kryzysowe Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków,
a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych lub przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych
• Cel kształcący  przede wszystkim ukształtowanie w uczestnikach odpowiednich postaw i zachowań w sytuacjach kryzysowych
• Cel wychowawczy  przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysem
Zarządzanie sprzedażą Kompleksowa prezentacja narzędzi zarządzania sprzedażą, zrozumienie istoty zarządzania sprzedażą oraz całego procesu sprzedaży. Słuchacze nabędą umiejętność przygotowania optymalnych planów sprzedaży, analizowania efektywności sprzedawców, dostosowania różnych narzędzi oddziaływania na sprzedwców.
Zarządzanie stresem Przekazanie uczestnikom jak radzić sobie ze stresem, zrozumieć jego przyczyny, jak kontrolować własne emocje zarówno w sytuacjach zawodowych jak i w życiu codziennym.
Zarządzanie wizerunkiem firmy Celem kursu jest pozyskanie przez jego uczestników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do sprawnego i umiejętnego zarządzania wizerunkiem firmy, skutecznego wykorzystywania narzędzi PR oraz budowania wizerunku firmy.