Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
ABC własnego biznesu Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.
Administrowanie sieciami komputerowymi - serwery klasy Unix/Linux Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności:
- projektowania i budowy sieci lokalnych pracujących w technologii Ethernet/FastEthernet i pochodnych będących podstawą funkcjonowania małych i średnich firm;
- prawidłowej konfiguracji stacji roboczej oraz serwerów do pracy z protokołem TCP/IP;
- podłączenia sieci lokalnej do Internetu oraz kontrolowania i udostępniania szerokiego wachlarza usług internetowych w tej sieci;
- administrowania serwerami klasy Unix/Linux.
Agroturystyka Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej osobom, od których decyzji rozwój ten w dużej mierze jest uzależniony. Słuchacze zostaną zaznajomieni z zagadnieniami wstępnymi i podstawowymi warunkami prawno-ekonomicznymi działalności agroturystycznej, zasadami przygotowywania oferty dla przyszłych klientów, nabędą także wiedzę dotyczącą promocji i sprzedaży tejże oferty.
Akademia Juniora Udział w Akademii Juniora ma na celu rozbudzenie wyobraźni uczestników, kreatywne spędzanie wolnego czasu oraz zapewnienie ciekawych form aktywności intelektualnej i fizycznej.
W zależności od wybranego miasta istnieje możliwość zapisu na całotygodniowe zajęcia, jak również wybranie pojedyńczych najciekawszych dla Państwa zajęć.
Rozwijając Akademię o integrację międzypokoleniową stwarzamy możliwość wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych w ramach różnorodnych warsztatów!

Cena uzależniona jest od rodzaju zajęć i ilości realizowanych godzin.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą znajdującą się na stronie http://www.zdz.katowice.pl/wakacyjna-akademia-juniora-3
Akademia lokalna CISCO Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy umiejętności potrzebnych do projektowania, budowania oraz utrzymania małych i średnich rozmiarów sieci. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną m.in. z: Modelem OSI i standardami przemysłowymi; topologią sieci; opisami różnych klas adresów IP; teorią przełączenia sieci LAN; protokołem Novell IPX; technologią WAN, PPP, Frame Relay, ISDN.
Aktywizacja społeczno - zawodowa Słuchacze nabędą m.in. umięjętności związane z likwidacją barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się szukać ofert pracy, a także radzenia sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Aktywny na rynku pracy Kurs ten jest organizowany dla osób bezrobotnych kierowanych przez rejonowe biura pracy lub inne instytucje. Kursanci zdobędą umiejętności z zakresu: pisania CV, podania, listu motywacyjnego i odpowiedzi na oferty pracodawców. Poznają również analizę ogłoszeń prasowych oraz zasady przygotowania się do rozmowy w sprawie pracy.
Akwizytor Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotycząnych m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.
Animator czasu wolnego Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Animator usług regionalnych Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług regionalnych - wyroby z rękodzieła, usługi gastronomiczne, również w formie organizacji imprez plenerowych oraz imprez u klienta. Zapoznanie słuchaczy z organizacją i obsługą lokalnego ruchu turystycznego.