Zapisz się

Nazwa
Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające

Cel:
Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun dzienny, które posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 70/2016 z dnia 4 paździenika 2016r.

Sposób zakończenia kursu:
Sprawdziany kontrolne oraz ćwiczenia praktyczne.

Ośrodek:
OKZ ZABRZE, Park Hutniczy 13

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.