Zapisz się

Nazwa
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Cel:
Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:
a)studiów magisterskich albo
b)studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe;

Po ukończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu przed Ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Ośrodek:
CKZ BYTOM, Powstańców Śląskich 6

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.