specjalista ds. projektów unijnych

27.10.2021

Praca

                                                 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

                            ogłasza ofertę pracy na stanowisko: specjalisty ds. projektów unijnych                                                                                                                                                                                                                                                        

Cel stanowiska:

Realizacja przedsięwzięć związanych z projektami współfinansowanymi ze środków UE, realizacja polityki oświatowej Zakładu.

Zakres obowiązków:

Organizacja i koordynacja realizacji projektów, w szczególności:

 • monitorowanie ogłoszeń o konkursach w zakresie edukacji formalnej  i pozaformalnej;
 • inicjowanie działań związanych z przystąpieniem do konkursów;
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aplikacji w ramach ogłoszonych konkursów przygotowywanych przez podmioty i osoby zewnętrzne;
 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej, zbieranie i analiza danych dotycząca projektów, zbieranie danych na potrzeby sprawozdań;
 • przygotowywanie wniosków o płatność (część merytoryczna)
 • nadzór nad prawidłowością merytoryczną, organizacyjną i dokumentacyjną realizowanych projektów;
 • kontrola i nadzór nad prawidłowością realizacji wsparcia, w tym wizytacje;
 • kontrola i weryfikacja wydatków projektów oraz poprawności stosowania procedur związanych z dokonywaniem zakupów;

Wymagania:

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji zadań związanych z projektami współfinansowanymi ze środków UE – min 3 lata,
 • prawa jazdy kat. B.

Dodatkowymi atutami będą:

 • samodzielność i inicjatywa,
 • nastawienie na współpracę,
 • zorientowanie na klienta,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, 
 • umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji,
 • komunikatywność.

Zakład oferuje:

 • ciekawą, kreatywną i odpowiedzialną pracę w firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • umowę o pracę oraz atrakcyjny system premiowy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • samodzielność w działaniu,
 • fundusz socjalny,
 • zniżki i benefity dla pracowników i Ich rodzin.

 

Uwagi dotyczące aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ lub na adres e-mail: info@zdz.katowice.pl. Prosimy o załączanie CV i listu motywacyjnego

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdz.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także  w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.