Specjalista ds. kształcenia

31.10.2023

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. kształcenia

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • wspieranie procesu rozwoju szkół Zakładu
 • realizację zadań nadzoru pedagogicznego
 • zbieranie danych od szkół znajdujących się w strukturze organizacyjnej Zakładu
 • sporządzanie dokumentacji, w tym raportów i analiz oraz pism w ramach pracy komórki
 • opracowywanie dokumentów dla nowych szkół oraz poszerzanie oferty kształcenia
 • opracowywanie bieżących informacji na temat zmian w prawie oświatowym
 • realizacja działań związanych z funkcjonowaniem klas wojskowych/ mundurowych szkół Zakładu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu oświaty i przepisów prawa oświatowego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu dobrym
 • sumienność, dokładność, zaangażowanie w powierzone obowiązki, samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy pod presją czasu
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne


Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną pracę z możliwością rozwoju zawodowego w firmie o przyjaznej kulturze organizacyjnej
 • pracę w profesjonalnym zespole w dogodnych warunkach lokalowych
 • ruchomy czas pracy
 • fundusz socjalny, możliwość kierowania przez Zakład na kursy i szkolenia poszerzające kwalifikacje
 • możliwość uczestnictwa w projektach zagranicznych


Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesłać w terminie do 30 listopada 2023r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4.     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5.     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7.     Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
 8.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.