Rozstrzygnięcie postepowania na przeprowadzenie prac budowlanych "Edukacja bliżej praktyki w Żarkach"

18.11.2016

Ogłoszenie

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

„Edukacja bliżej praktyki w Żarkach – przeprowadzenie prac budowlanych i zakup wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie” – WND-RPSL.12.02.02-24-046A/16

 

 1. Informacja o upublicznieniu zapytania Ofertowego

  Zapytanie ofertowe:

 1. Zamieszczono na stronie internetowej ZDZ Katowice.

 2. Zamieszczono w gablocie informacyjnej w Biurze Projektu w Katowicach

   

  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac budowlanych Zespołu Szkół Zawodowych w Żywcu przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wysłano w dniu 21.10.2016r do:

   

 1. DEK-MAL Krzysztof Kowalski , 42-300 Myszków , ul. Jedwabna 7a

 2. MONOLIT Tomasz Sikora , 42-300 Myszków , ul. Słowackiego 1a

 3. MENBUD Tadeusz Misiak , 42-300 Myszków , ul. Krasickiego 34

                                                                                                                                                   

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

  W wyniku zapytania swoje oferty złożyły: 

   

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Data złożenia oferty

 

 

DEK-MAL Krzysztof Kowalski

42-300 Myszków , ul. Jedwabna 7a

03.11.2016r

 

MONOLIT Tomasz Sikora

42-300 Myszków , ul. Słowackiego 1a

07.11.2016r

 

MENBUD Tadeusz Misiak

42-300 Myszków , ul. Krasickiego 34

04.11.2016r

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Nazwa oferenta

Cena brutto oferty (złotych)

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas realizacji

Łącznie

Liczba punktów

 

DEK-MAL Krzysztof Kowalski

25.872,62

75,97 pkt

12 pkt

87,97 pkt

 

MONOLIT

Tomasz Sikora

26.989,82

72,82 pkt

14,4 pkt

87,22 pkt

 

MENBUD

Tadeusz Misiak

24.570,80

80 pkt

20 pkt

100 pkt

 

 1. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcą:

  Brak jest powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach a Firmami, które złożyły oferty.

    

 2. Oferenci spełniają wymogi określone w zapytaniu ofertowym – oferty złożono w wymaganym terminie, na wymaganych załącznikach.

   

 3. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu przeznaczona kwota to26.880,59 zł brutto.

   

 4. Informacja o kryterium oceny oferty

  Kryterium oceny ofert:

  - cena 80%

  - czas realizacji 20%

   

 5. W postępowaniu Komisja w składzie:

  Przewodniczący – Dariusz Czyżewski

  Członkowie        - Kazimierz Lamch

                                 - Ryszard Nancka

         wybrała ofertę firmy : MENBUD Tadeusz Misiak , 42-300 Myszków , ul. Krasickiego 34

   

 

………………………………………………………….

                                                                                   Data i podpisyKomisji powołanej do

wyłonienia wykonawcy