REGULAMIN dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w ZDZ

18.05.2020

REGULAMIN dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w okresie zwalczania epidemii COVID-19.

 

 1. Przy wejściach do budynków /pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach tworzy się stanowiska pomiaru temperatury oraz wypełniania „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego” posiadające właściwe zabezpieczenia . Harmonogram dyżurów na powyższych stanowiskach określają w porozumieniu dyrektorzy/ kierownicy placówek.
 2. Warunkiem wejścia na teren jednostki/ udziału w zajęciach jest wypełnienie „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”.
 3. „Kwestionariusz …” wypełniają wszystkie osoby wchodzące na teren jednostki z wyłączeniem pracowników świadczących stała pracę w systemie stacjonarnym.
 4. Wyłączenie dotyczące każdorazowego wypełnienia kwestionariusza obejmuje także uczestników zajęć dydaktycznych odbywających się w systemie ciągłym po pierwszym wypełnieniu kwestionariusza.
 5. Systemem ciągłym określa się zajęcia objęte stałym harmonogramem z przerwą nie przekraczającą 1 tygodnia. Identyfikacja osób uczestniczących w zajęciach w systemie ciągłym odbywa się na podstawie wydanych identyfikatorów. Identyfikatory wydaje organizator kształcenia.
 6. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne,  jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na teren Zakładu.
 7. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z pytań zawartych w „Kwestionariuszu…” w punktach 1-4 również oznacza brak możliwości wejścia na teren Zakładu.
 8. Każda osoba wchodząca na teren Zakładu jest poddawana procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynajmniej 2-metrowe odstępy.
 9. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki.
 10. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie w chodzi na teren Zakładu.
 11. W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej na terenie Zakładu objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 fakt ten  jest bezzwłocznie zgłaszany przedstawicielowi Zakładu.  Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza teren Zakładu lub w miarę możliwości zostaje odizolowana. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika zajęć (ucznia, nauczyciela, wykładowcy)  zajęcia te zostają przerwane, sala zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku gdy objawy zakażenia zostały stwierdzone u osoby niepełnoletniej fakty ten zgłaszany jest  rodzicom/ opiekunom prawnym.
 12. Na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia się środki do dezynfekcji rąk,
  w umywalniach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk w dobie zwalczania epidemii COVID-19 .
 13. Odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 2 m i odstęp między stolikami w sali podczas konsultacji -
  1,5 m, przy uwzględnieniu zasady zachowania powierzchni 4 m2 na osobę.
 14. Na terenie Zakładu osoby są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem pracowników wykonujących czynności zawodowe  nieobsługujących bezpośrednio interesantów lub klientów.
 15. Prowadzącemu zajęcia dydaktyczne Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia dostęp do przyłbicy ochronnej, a w razie potrzeby rękawiczek jednorazowych. Po każdych zajęciach przyłbica jest dezynfekowana przez organizatora zajęć.
 16. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane środkiem bakteriobójczym. 
 17. W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dotykają ich w jednorazowych rękawiczkach, a po zakończeniu zajęć używany sprzęt jest dezynfekowany.
 18. Biblioteki szkolne i szatnie wyposażone są w regulaminy korzystania w okresie epidemii.

 

Pliki do pobrania